officialAnnLogoGR.jpg (15452 bytes)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 1999

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Δίνονται πιο κάτω τα ονόματα όσων εισάγονται στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενήργησε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού από τις 18 Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουλίου 1999. Για τον κάθε εισαγόμενο δίνεται πρώτα ο αριθμός που είχε στις εξετάσεις και ακολουθεί το ονοματεπώνυμό του και η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα γνωστοποιούνται σε όλους τους υποψηφίους που συμπλήρωσαν την εξέταση. Στον καθένα, είτε εξασφαλίζει είτε δεν εξασφαλίζει θέση, αποστέλλεται με το ταχυδρομείο Δελτίο Αποτελεσμάτων, στο οποίο φαίνεται αναλυτικά η βαθμολογία και η θέση που τυχόν εξασφάλισε.

Στο Δελτίο Αποτελεσμάτων υπάρχει ενσωματωμένο το Δελτίο Αποδοχής-Απόρριψης θέσης, το οποίο ο υποψήφιος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να καταθέσει στα Επαρχιακά Κέντρα πληροφόρησης της Υπηρεσίας Εξετάσεων συμπληρωμένο το αργότερο μέχρι τις 18 Αυγούστου 1999.

Για εξυπηρέτηση του κοινού η Υπηρεσία Εξετάσεων θα χρησιμοποιήσει από την Τετάρτη 4.8.1999 μέχρι την Τετάρτη 18.8.1999 τα εξής επαρχιακά κέντρα:

Στα κέντρα αυτά θα υπάρχουν συνεργεία με ωράριο εργασίας από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ. στα οποία θα γίνεται η κατάθεση των Δελτίων Αποδοχής-Απόρριψης θέσης.

Τονίζεται ότι στα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων δε θα υπάρχουν κατάλογοι αποτελεσμάτων και καλείται το κοινό να ΜΗΝ προσέρχεται στα γραφεία της Υπηρεσίας για πληροφορίες για τα αποτελέσματα.


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Η κατανομή των θέσεων γίνεται με βάση τη συνολική ανηγμένη βαθμολογία των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους. Όσοι συμπληρώσουν την εξέταση σε ένα Κύκλο τοποθετούνται στη σειρά με κριτήριο την ολική ανηγμένη βαθμολογία.

Στη συνέχεια γίνεται η πρώτη κατανομή και προσφορά των θέσεων, αρχίζοντας από τον πρώτο στη σειρά επιτυχίας και, με βάση τη Δήλωση Προτίμησης που συμπλήρωσε, ικανοποιείται η καλύτερη στη σειρά προτίμηση του υποψηφίου (1η, 2η, 3η κ.λ.π.) που επιτρέπει η σειρά επιτυχίας του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η πρώτη κατανομή των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις των ΑΑΕΙ.

Ο κάθε υποψήφιος καλείται να δηλώσει μέχρι τις 18 Αυγούστου 1999 αν:

α) Αποδέχεται την προσφορά της θέσης και δεν ενδιαφέρεται για καμιά άλλη θέση.

β) Επιθυμεί (αν υπάρξει) θέση καλύτερης προτίμησης, όπως αυτές αναγράφονται στην αίτησή του, σε αντικατάσταση της θέσης που του προσφέρθηκε.

γ) Δεν αποδέχεται την προσφορά της θέσης και δεν ενδιαφέρεται για καμιά άλλη θέση.

δ) Ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει θέση, σε περίπτωση που δεν του έχει προσφερθεί θέση.

Η δήλωση αυτή του υποψηφίου είναι οριστική και ανέκκλητη.

Τονίζεται ότι υποψήφιος ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο αποφύγει να καταθέσει έγκαιρα το Δελτίο Αποδοχής-Απόρριψης θέσης κατάλληλα συμπληρωμένο θεωρείται πως δεν αποδέχεται την προσφορά της θέσης και η θέση του δίνεται σε άλλον υποψήφιο με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην πρώτη κατανομή.

Μετά την εξέταση των δηλώσεων προσφοράς και αποδοχής των θέσεων και την εγγραφή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, γίνεται η δεύτερη και οριστική κατανομή των θέσεων, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται στην πρώτη κατανομή και εκδίδονται οι βεβαιώσεις για τη θέση που εξασφάλισε οριστικά ο κάθε υποψήφιος.

Οι θέσεις που πιθανόν να παραμείνουν κενές σε ΑΑΕΙ της Ελλάδας μετά την β΄ κατανομή θα ανακοινωθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση μιας από τις κενές θέσεις. Δικαίωμα διεκδίκησης κενής θέσης σε ένα Τμήμα θα έχουν οι υποψήφιοι που συμπλήρωσαν την εξέταση για τον Κύκλο στον οποίο ανήκει το Τμήμα στις Εισαγωγικές Εξετάσεις Ιουνίου - Ιουλίου 1999.

Σημειώνεται ότι τα ονόματα αυτών που θα πάρουν τις θέσεις που θα κενωθούν θα δοθούν στη δημοσιότητα.

Φέτος ήταν και η πρώτη φορά που τη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Υπηρεσία Εξετάσεων, ενώ μέχρι πέρυσι την ευθύνη για τη μηχανογράφηση των αιτήσεων και την κατανομή των θέσεων είχαν οι Υπηρεσίες Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους λειτουργούς των Υπηρεσιών Πληροφορικής οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον προγραμματιστή και τους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων για την ομαλή αλλαγή των προγραμμάτων. Πρέπει επίσης να συγχαρώ το προσωπικό της Υπηρεσίας Εξετάσεων που είχαν την ευθύνη στον τομέα των εξετάσεων και εργάστηκαν με ευσυνειδησία για να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ τα άλλα τμήματα του Υπουργείου, τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης που διέθεσαν προσωπικό για να συνδράμουν τις εργασίες της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Ευχαριστώ επίσης όλους τους θεματοθέτες, τους βαθμολογητές, τους επιτηρητές, τους υπεύθυνους των Εξεταστικών Κέντρων και όλους όσους συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεκπεραίωση του όλου έργου.

ΣΥΝΟΨΗ

Γενικά με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται κατά μάθημα, θα έλεγα ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων βρίσκονται περίπου στα περσινά επίπεδα, με ελάχιστες αυξομειώσεις στους μέσους όρους.

Θα πρέπει επιπρόσθετα να επισημανθεί ότι οι εξετάσεις για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν στόχο την επιλογή των καλύτερων/καταλληλότερων υποψηφίων σε κάθε Κύκλο. Γι΄αυτό τα εξεταστικά δοκίμια έχουν ψηλό δείκτη διάκρισης και σε αυτά περιέχονται ερωτήσεις με αυξημένο δείκτη δυσκολίας για να είναι δυνατόν να διαχωριστούν οι υποψήφιοι μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα τούτου παρουσιάζεται σε αρκετά μαθήματα χαμηλός μέσος όρος, που όμως δεν επηρεάζει τους υποψηφίους γιατί, όπως είναι γνωστό, γίνεται αναγωγή της αρχικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα σε νέα βαθμολογία, την ονομαζόμενη ανηγμένη. Με την αναγωγή ο μέσος όρος της αρχικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα, όσο χαμηλός και να είναι, μεταφέρεται σε νέο αριθμό, τον ίδιο για κάθε μάθημα, που θεωρείται ως βάση της νέας βαθμολογίας, ώστε τα αποτελέσματα των διάφορων μαθημάτων να είναι συγκρίσιμα. Θα ήθελα με την ευκαιρία να τονίσω ότι οι Εισαγωγικές Εξετάσεις δεν μπορεί να αποτελούν κριτήριο για διαπίστωση του βαθμού επιτεύξεως των στόχων και των επιπέδων της μέσης εκπαίδευσης. Στόχος τους είναι η κατάταξη των υποψηφίων και η επιλογή των καλυτέρων/καταλληλοτέρων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά παραχωρήθηκαν στους υποψηφίους όλες οι διαθέσιμες θέσεις, νοουμένου ότι έχουν ζητηθεί. Παραμένουν αδιάθετες για δεύτερη κατανομή 23 θέσεις Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας, 492 θέσεις του Πολυτεχνικού των ΤΕΙ και 75 θέσεις του ΑΤΙ Α και Γ. Αναμένεται μεγάλος αριθμός από αυτές να διατεθεί με τη Β΄ και Γ΄ κατανομή.

Τελειώνοντας επιθυμώ να επαναλάβω ότι για την Κυβέρνηση η Παιδεία είναι τομέας ύψιστης προτεραιότητας, γιατί πάνω σ΄αυτή στηρίζεται η επιβίωση του λαού μας στη γη των πατέρων μας.