Αριθμός 41(Ι) του 1993

ΝΟMΟΣ ΠΟY ΠPΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤHΝ ΑΝΑΓΝΩPΙΣH

ΔΙΠΛΩMΑΤΩΝ Ή ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΑΓΝΩPΙΣMΕΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤHMΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕYΤΙΚΩΝ

ΙΔPYMΑΤΩΝ ΤΟY ΕΞΩΤΕPΙΚΟY

 

H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1.       Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμος του 1993.

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ο όρος "σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον αντίστοιχο όρο στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1987 μέχρι 1990.

 

3. Οποιοδήποτε δίπλωμα ή τίτλος, το οποίο ή ο οποίος αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που εκδίδεται, χορηγήθηκε από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, του οποίου τα διπλώματα ή οι τίτλοι αναγνωρίζονται στην Κύπρο, θεωρείται αναγνωρισμένο για όλους τους σκοπούς, περιλαμβανομένων των σκοπών της πρόσληψης και της προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία, στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ή σε άλλους οργανισμούς δημόσιου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητας, που ιδρύονται προς το δημόσιο συμφέρον με νόμο, των οποίων τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και, σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκείται αποκλειστικά από τέτοιο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, εφόσον η διοίκησή του βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της Δημοκρατίας, και στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφάλειας της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το αν -

(α) Mέρος της φοίτησης έγινε στην Κύπρο σε εγγεγραμμένη ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας ο αντίστοιχος κλάδος δεν είναι εκπαιδευτικά αξιολογημένος - πιστοποιημένος, δεδομένου όμως ότι οι σπουδές στην ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο που οδήγησαν στην απόκτηση του ως άνω αναφερόμενου σχετικού διπλώματος ή τίτλου άρχισαν πριν από ή κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1997-1998· ή

(β) H φοίτηση έγινε στην Κύπρο ή άλλου, δεδομένου ότι η περίοδος σπουδών που οδήγησε στην απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου άρχισε πριν από τις 29 Σεπτεμβρίου 1989.

 

4. Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1992 (Νόμος Αριθμός 40(Ι) του 1993) δια του παρόντος καταργείται.