Αριθμός 24(Ι) του 1993

ΝΟMΟΣ ΠΟY ΠPΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤHΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΟΙΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί  Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμος του 1993.

 

 

Δομή δημοτικής

και μέσης

εκπαίδευσης

2.  (1)  Η δημοτική εκπαίδευση παρέχεται στα δημοτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας.

(2) Η μέση εκπαίδευση παρέχεται στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, δημόσια  και ιδιωτικά εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας, σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια στις τρεις πρώτες τάξεις και ο δεύτερος κύκλος  από τα λύκεια ή τις τεχνικές σχολές στις υπόλοιπες τάξεις.

(3)  Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις των προηγούμενων  εδαφίων, μαθητές της δημοτικής εκπαίδευσης που έχουν ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες επιτρέπεται να φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις, για να τύχουν της κατάλληλης, κατά περίπτωση, ειδικής αγωγής και μάθησης.

 

 

Υποχρεωτική φοίτηση

3.  (1)  Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική, μέχρις ότου ο μαθητής συμπληρώσει το γυμνασιακό κύκλο ή το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, οποιοδήποτε από τ  δύο επισυμβεί πρώτο.

(2) Ο Υπουργός Παιδείας έχει εξουσία να επιτρέπει εξαίρεση από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον  ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν ειδικοί προς τούτο  λόγοι.

 

 

Ποινικό

αδίκημα

4. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του μαθητή και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3, διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρις τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι 150 λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

 

 

Παροχή

Δωρεάν

παιδείας

5. (1)  Η δημοτική και η μέση εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης παρέχονται από το κράτος δωρεάν.

(2)  Η διάταξη του εδαφίου (1) περί δωρεάν παιδείας δεν επηρεάζει την εφαρμογή οποιασδήποτε νομοθετικής διάταξης που προβλέπει την επιβολή φορολογίας.

 

 

Διδακτικά

βιβλία

6. (1)  Τα διδακτικά  βιβλία που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας χορηγούνται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς δωρεάν.

(2)  Ο Υπουργός Παιδείας έχει εξουσία να επιβάλλει με απόφαση του στους μαθητές την υποχρέωση να διατηρούν τα διδακτικά βιβλία, τα οποία χορηγούνται δωρεάν, σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν στο σχολείο στο τέλος του διδακτικού έτους.

 

 

Μεταφορά

μαθητών

7.  Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να προβλέψει με απόφαση του τη δωρεάν μεταφορά μαθητών που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου ή την καταβολή προς αυτούς ειδικού επιδόματος, κατά τα οριζόμενα στην οικεία απόφαση.