ΚΑNONIΣMOI

OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ

ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90

·         Συνοπτικός τίτλος

·         Ερμηνεία

·         Διοίκηση

·         Σχολικό έτος

·         Σχολικές διακοπές, αργίες και γιορτές

·         Ελεύθερες δραστηριότητες

·         Εκδρομές, περίπατος

·         Εγγραφές

·         Μετεγγραφές

·         Προαγωγή· εξετάσεις μαθητών γυμνασιακού κύκλο

·         Προαγωγή, Απόλυση και Εξετάσεις μαθητών του λυκειακού κύκλου Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης

·         Ελλιπής φοίτηση Ειδική διάταξη (για ελλιπή φοίτηση)

·         Καθήκοντα μαθητών

·         Μαθητικά Συμβούλια, Σκοποί κλπ

·         Διαγωγή μαθητών

·         Ποινές μαθητών

·         Πειθαρχικό Συμβούλιο

·         Κηδεμόνες μαθητών

·         Σύνθεση, λειτουργία, καθήκοντα, αρμοδιότητες Καθηγητικού Συλλόγου

·         Καθήκοντα και ευθύνες Διευθυντών

·         Συμβούλιο Διεύθυνσης

·         Καθήκοντα και αρμοδιότητες βοηθών Διευθυντών

·         Καθήκοντα καθηγητών και Εκπαιδευτών

·         Καθηγητές υπεύθυνοι τμημάτων

·         Εφημερεύοντες καθηγητές

·         Κατάργηση Κ.Δ.Π. 180/85

·         Έναρξη της ισχύος των παρόντων κανονισμών

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Κ.Δ.Π. 310/90

 

Oι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 1990, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης (Νόμος 6 του 1961), κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση το άρθρο 3 (1) του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου (Αρ. 99 του 1989) και εγκριθέντες από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

O ΠΕPΙ ΚOΙΝOΤΙΚΩΝ ΣXOΛΕΙΩΝ ΜΕΣHΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣHΣ ΝOΜOΣ ΤHΣ ΕΛΛHΝΙΚHΣ

ΚOΙΝOΤΙΚHΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣHΣ (ΝOΜOΣ 6 ΤOΥ 1961)

 

 

Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 11

Ε.Κ.Σ.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που ανατέθηκαν σ' αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3 (2) και 4 του περί μεταβιβάσεων της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινότητας Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως Υπουργείου Παιδείας Νόμου εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

6 του 1961

12 του 1965

45 του 1965

49 του1966

50 του 1967

87 του 1968

58 του 1969

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙO Α

 

 

1. Oι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1990.

2. Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

 

 

"Βοηθός Διευθυντής" σημαίνει τον εκπαιδευτικό λειτουργό που κατέχει θέση Βοηθού Διευθυντή και διορίζεται για υπηρεσία σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης·

 

 

"γυμνασιακός κύκλος" σημαίνει τις τρεις κατώτερες τάξεις των σχολείων μέσης εκπαίδευσης·

 

 

"Δημόσια Υπηρεσία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από αυτό το άρθρο του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου·

1 του 1990

 

"δημόσιο σχολείο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων 1969 έως 1990·

10 του 1969

 

"δημοτικό σχολείο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμων·

"Διευθυντής" σημαίνει τον εκπαιδευτικό λειτουργό που διορίζεται για να διευθύνει δημόσιο σχολείο μέσης εκπαίδευσης.

"Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης" σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, το Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης ή το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης·

67 του 1978

53 του 1979

4 του 1985

100 του 1985

168 του 1986

65 του 1987

157 του 1987

162 του 1987

180 του 1987

76 του 1988

107 του 1988

234 του 1988

105 του 1990

 

"Εκπαιδευτής" σημαίνει τον εκπαιδευτικό λειτουργό που διορίζεται για υπηρεσία σε Τεχνική ή Επαγγελματική Σχολή και περιλαμβάνει τεχνολόγο·

 

 

"εκπαιδευτική περιφέρεια" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμου της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης Κύπρου·

 

 

"εκπαιδευτικός λειτουργός" σημαίνει το λειτουργό που κατέχει θέση στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία·

 

 

"Επιμελητής" ή "Σχολικός Υπάλληλος" σημαίνει δημόσιο υπάλληλο που κατέχει θέση Επιμελητή στη Δημόσια Υπηρεσία και διορίζεται για υπηρεσία σε σχολείο μέσης ή ανώτερης εκπαίδευσης ή σε γραφείο σχολικής εφορείας και περιλαμβάνει υπάλληλο που διορίζεται από σχολική εφορεία για υπηρεσία σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης·

 

 

"Καθηγητής" σημαίνει τον εκπαιδευτικό λειτουργό που διορίζεται για υπηρεσία σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης·

 

 

"λυκειακός κύκλος" σημαίνει τις τρεις ανώτερες τάξεις των σχολείων μέσης εκπαίδευσης·

 

 

"Σύνδεσμος Γονέων" σημαίνει τους οργανωμένους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών ενός σχολείου·

Κ.Δ.Π. 205/95

 

"Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης" σημαίνει δημόσιο σχολείο μέσης γενικής, τεχνικής/επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενιαίου λυκείου και περιλαμβάνει εσπερινό γυμνάσιο·

 

 

"Σχολική Εφορεία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 23 των περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμων·

Κεφ. 169

44 του 1969

Ε.Κ.Σ

 

"Υπουργός" και "Υπουργείο" σημαίνει αντίστοιχα τον Υπουργό Παιδείας και το Υπουργείο Παιδείας και κάθε τμήμα του Υπουργείου Παιδείας.

5 του 1960

6 του 1961

16 του 1962

60 του 1970

Διοίκηση

3. Τα δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως Κύπρου υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει την ευθύνη για τη λειτουργία τους.

 

Σχολικό έτος

4. (1) Το σχολικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου χρόνου.

(2) Oι σχολικές εργασίες αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγουν την 30η Ιουνίου.

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 10 Σεπτεμβρίου και λήγουν για τις τάξεις του γυμνασιακού κύκλου την 5η Ιουνίου, για την Α' και Β' τάξη του λυκειακού κύκλου την 3η Ιουνίου και για τη Γ' τάξη του λυκειακού κύκλου τη 2α Ιουνίου. Για τους μαθητές των Τεχνικών Σχολών ισχύουν άλλες διευθετήσεις για έναρξη και λήξη των μαθημάτων και οι σχετικές ημερομηνίες ορίζονται από τον Υπουργό σε συνδυασμό με τις περιόδους πρακτικής κατάρτισης στη βιομηχανία.

(3) Κάθε σχολικό έτος διακρίνεται, για σκοπούς κατανομής της διδασκόμενης ύλης και αξιολόγησης των μαθητών, σε τρία τρίμηνα ως ακολούθως:

Α' τρίμηνο - Έναρξη μαθημάτων ως 10 Δεκεμβρίου.

Β' τρίμηνο - 11 Δεκεμβρίου ως 10 Μαρτίου.

Γ' τρίμηνο - 11 Μαρτίου ως τη λήξη των μαθημάτων.

Για σκοπούς ωρολογίου προγράμματος μόνο, ο διδακτικός χρόνος χωρίζεται σε δύο τετράμηνα ως εξής:

Α' τετράμηνο: από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την 20η Ιανουαρίου·

Β' τετράμηνο: από την 21η Ιανουαρίου μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

(4) H περίοδος για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

(5) Oι ανεξετάσεις, οι συμπληρωματικές προαγωγικές και απολυτήριες και οι κατατακτήριες εξετάσεις γίνονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

(6) Oι εγγραφές μαθητών γίνονται το τέλος Ιουνίου και συμπληρωματικά τον επόμενο Σεπτέμβριο για όσους τότε συμπληρώνουν τις εξετάσεις τους.

(7) Για εκπρόθεσμες εγγραφές μαθητών αποφασίζει ο Διευθυντής του Σχολείου εκδίδοντας προς τούτο δεόντως αιτιολογημένη απόφαση η οποία και καταγράφεται στα πρακτικά του Καθηγητικού Συλλόγου.

(8) O Υπουργός μπορεί, σε περιπτώσεις όπου απρόβλεπτες συνθήκες επιβάλλουν τούτο, να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για τις εργασίες των παραγράφων (1)-(5) κατά περιφέρειες ή σχολεία. O ορισμός των ημερομηνιών γνωστοποιείται έγκαιρα με εγκύκλιο προς τα επηρεαζόμενα σχολεία και μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

(9) Σε περίπτωση απώλειας διδακτικού χρόνου οι σχολικές εργασίες παρατείνονται ανάλογα, ώστε να συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός εργάσιμων ημερών του σχολικού έτους σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(2).

Κ.Δ.Π. 15/92

 

 

 

Σχολικές Διακοπές, αργίες και γιορτές

5. (1) Σχολικές αργίες είναι:

(α) Όλες οι αργίες της δημόσιας υπηρεσίας·

(β) οι διακοπές των Xριστουγέννων (από τις 24 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών)·

(γ) οι διακοπές του Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή του Θωμά συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερών)·

(δ) οι ακόλουθες θρησκευτικές γιορτές:

Ονομαστήρια του εκάστοτε Αρχιεπισκόπου.

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, και

11 Ιουνίου (Αποστόλου Βαρνάβα).

(2) Oι καθιερωμένοι σχολικοί γιορτασμοί είναι οι ακόλουθοι:

(α) H έναρξη των τακτικών μαθημάτων και ο καθιερωμένος αγιασμός·

(β) η επέτειος της ανακηρύξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 30 Σεπτεμβρίου·

(γ) η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, στις 27 Οκτωβρίου·

(δ) η επέτειος του Πολυτεχνείου στις 17 Νοεμβρίου·

(ε) η γιορτή των Xριστουγέννων στις 23 Δεκεμβρίου·

(στ) η γιορτή των Γραμμάτων στις 30 Ιανουαρίου·

(ζ) η επέτειος της 25ης Μαρτίου στις 24 Μαρτίου·

(η) η επέτειος της 1ης Απριλίου στις 31 Μαρτίου.

Για τους πιο πάνω σχολικούς γιορτασμούς διατίθενται μόνο μέχρι δυο διδακτικές περίοδοι πλην της 23ης Δεκεμβρίου όπου μπορούν να διατεθούν περισσότερες των δύο διδακτικές περίοδοι. Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο των σχολικών γιορτασμών και άλλων εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπηρετεί σκοπούς κομμάτων, σωματείων ή οργανώσεων.

Για οποιοδήποτε άλλο γιορτασμό ή εκδήλωση απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο.

(3) Oι θερινές σχολικές διακοπές αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 31η Αυγούστου κάθε χρόνο.

 

 

 

 

Ελεύθερες δραστηριότητες

6.   (1) Oι ελεύθερες δραστηριότητες αποβλέπουν στη δημιουργική απασχόληση των μαθητών κατά τον εργάσιμο χρόνο του σχολείου με θέματα του προσωπικού τους ενδιαφέροντος, τα οποία είτε αποτελούν προέκταση των μαθημάτων είτε είναι και ανεξάρτητα απ' αυτά.

(2) Για το σκοπό αυτό γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία και καταρτίζεται λεπτομερές πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές εντάσσονται σε ομίλους ή ομάδες και αναλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται, ώστε οι δραστηριότητες αυτές να μην έχουν μαζικό χαρακτήρα.

(3) Oι ελεύθερες δραστηριότητες οργανώνονται 3-4 φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

(4) Στη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώνονται δύο ημερίδες στίβου, τον Οκτώβριο και το Μάρτιο που εντάσσονται στα πλαίσια των ελευθέρων δραστηριοτήτων. Στις αθλητικές αυτές εκδηλώσεις παρευρίσκονται όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου.

 

 

 

 

Εκδρομές περίπατος

7. (1) Εκδρομή είναι η ομαδική μετάβαση μαθητών ενός σχολείου με χρήση μεταφορικών μέσων σε τόπους που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από το σχολείο, η οποία αποβλέπει σε εκπαιδευτικούς ή και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

 

 

(2) Περίπατος είναι η ομαδική μετάβαση μαθητών ενός σχολείου σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σχολείο, γίνεται συνήθως πεζή και αποβλέπει στους ίδιους σκοπούς, ως και η εκδρομή:

 

 

Νοείται ότι ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) επισκέψεις που δεν εξυπακούουν ομαδική μετάβαση των μαθητών ενός σχολείου μπορούν να γίνονται στα πλαίσια των εκπαιδευτικών αναγκών.

 

 

(3) Oι εκδρομές και οι περίπατοι οργανώνονται από το σχολείο και βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του Διευθυντή.

 

 

(4) Oι εκδρομές και οι περίπατοι αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ως ομάδα και να γνωρίσουν το φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον του τόπου τους, ή να προσφέρουν με ομαδική εργασία κοινωφελείς υπηρεσίες (όπως η δεντροφύτευση, καθαριότητα χώρου, φιλανθρωπικές επισκέψεις κτλ.).

 

 

(5) Oι εκδρομές για να εκπληρώσουν το σκοπό τους, είναι προτιμότερο να γίνονται με ολιγάριθμες ομάδες μαθητών, ώστε να αποφεύγεται η μαζική μετακίνηση και συσσώρευση των μαθητών στους ίδιους χώρους με συνέπεια την έλλειψη ή αδυναμία προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών, των υπεύθυνων καθηγητών και του περιβάλλοντος.

 

 

(6) Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται 2 περίπατοι και 2 κατ' εξοχήν εκπαιδευτικές εκδρομές.

 

 

(7) Κάθε σχολείο καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργείο πρόγραμμα εκδρομών για όλες τις τάξεις, το οποίο καλύπτει τους σημαντικότερους χώρους από πλευράς πολιτιστικής (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, μοναστήρια, μνημεία ηρώων, πινακοθήκες, χώροι εκθέσεων έργων τέχνης), κοινωνικής (εργοστάσια, τόποι εργασίας, ιδρύματα) και φυσικού περιβάλλοντος (δασικές περιοχές, φράγματα, φυτείες).

 

 

(8) O Διευθυντής ως υπεύθυνος της εκδρομής μεριμνά για τα ακόλουθα:

 

 

(α) Την επιλογή του χώρου επισκέψεως·

 

 

(β) τον καθορισμό του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών καθηγητών και εκπαιδευτών οι οποίοι πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον ένας για κάθε τμήμα·

 

 

(γ) την εξασφάλιση μεταφορικών μέσων, τα οποία πρέπει να πληρούν τους απαραίτητους κανονισμούς ασφάλειας (άδεια οδηγού, πιστοποιητικό καταλληλότητας, ασφάλεια, άδεια κυκλοφορίας) ύστερα από πιστοποίηση του Τμήματος Xερσαίων Μεταφορών.

 

 

(9) O αρχηγός της εκδρομής και οι συνοδοί καθηγητές και εκπαιδευτές είναι υπεύθυνοι για την ευπρέπεια και τη συμπεριφορά των μαθητών και για τη συνεπή εκτέλεση του προγράμματος της εκδρομής.

 

 

(10) Oι εκδρομές προετοιμάζονται με την από πριν ενημέρωση των μαθητών πάνω στη σημασία των χώρων, που θα επισκεφτούν, και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών γι' αυτούς, ώστε να μπορούν να εξασφαλίζουν όσο το δυνατό πιο πλούσιες εμπειρίες.

 

 

(11) Oι εκδρομές γίνονται κατά το χρόνο εργασίας του σχολείου και δε διαρκούν περισσότερο από μια ημέρα.

 

 

(12) Μαθητής που απουσιάζει από την εκδρομή αδικαιολόγητα, θεωρείται ότι σημειώνει τόσες αδικαιολόγητες απουσίες όσες και τα μαθήματα της ημέρας της εκδρομής.

 

 

(13) H οργάνωση εκδρομών στο εξωτερικό αναλαμβάνεται μόνο από το Υπουργείο ή άλλους εξουσιοδοτημένους απ' αυτό οργανισμούς. Για τις εκδρομές αυτές λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να γίνεται έγκαιρη προετοιμασία.

 

 

(14) Στη διάρκεια των εκδρομών ο Διευθυντής και οι καθηγητές ή εκπαιδευτές θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διαταγμένη υπηρεσία.

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙO Β

 

Εγγραφές

8. (1) Oι μαθητές εγγράφονται στα σχολεία των οικείων εκπαιδευτικών περιφερειών μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες με το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στο πιστοποιητικό γεννήσεώς τους και το όνομα του πατέρα τους.

 

 

(2) Στην Α' τάξη γυμνασιακού κύκλου εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων αφού προσκομίσουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου και πιστοποιητικό γεννήσεως, όσοι έμειναν στάσιμοι στην τάξη αυτή και όσοι κατατάχτηκαν κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων στην τάξη αυτή. Στις υπόλοιπες τάξεις γυμνασιακού και λυκειακού κύκλου εγγράφονται όσοι προβιβάστηκαν σ' αυτές, όσοι έμειναν στάσιμοι σ' αυτές και όσοι κατατάχτηκαν κατόπιν κατατακτήριων εξετάσεων στις τάξεις αυτές, αφού παρουσιάσουν πιστοποιητικό σπουδών που να δείχνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις.

 

 

(3) Πιστοποιητικό σπουδών ιδιωτικού σχολείου δεν παρέχει δικαίωμα εγγραφής σε δημόσιο, εκτός σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το ιδιωτικό σχολείο είναι το ίδιο ή παρόμοιου τύπου προς δημόσιο, ύστερα από απόφαση του Υπουργείου και αφού προηγουμένως ο κάτοχος τέτοιου πιστοποιητικού υποστεί κατατακτήρια εξέταση όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 9(4).

 

 

(4) Εγγραφή σε δημόσιο σχολείο από σχολείο του εξωτερικού γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (5) του Κανονισμού 9 των παρόντων Κανονισμών.

 

 

(5) Κάθε μαθητής εγγράφεται από τους γονείς ή το νόμιμο κηδεμόνα του ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους στο σχολείο της εκπαιδευτικής περιφέρειας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία της οικογένειάς του. Σε περίπτωση που στην ίδια εκπαιδευτική περιφέρεια υπάρχουν περισσότερα από ένα σχολεία, την κατανομή των μαθητών σ' αυτά διενεργεί ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την οικεία Σχολική Εφορεία ή ο Διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μαθητές Τεχνικής Σχολής.

 

 

Γονείς ή κηδεμόνες μαθητών που διαφωνούν με την κατανομή αυτή υποβάλλουν αιτιολογημένη ένσταση στο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης ο οποίος σε συνεργασία με την οικεία Σχολική Εφορεία αποφασίζει τελειωτικά για το θέμα.

 

 

Ενστάσεις από γονείς ή κηδεμόνες μαθητών Τεχνικών Σχολών υποβάλλονται στο Διευθυντή Τεχνικής Εκπαίδευσης ο οποίος αποφασίζει τελειωτικά για το θέμα.

 

 

(6) Για εγγραφή μαθητή σε σχολείο άλλης εκπαιδευτικής περιφέρειας απαιτείται, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου που φοιτά ο  μαθητής, έγκριση του Διευθυντή Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης.

 

 

Για το σκοπό αυτό οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών Γυμνασίου, Λυκείου και Εσπερινού Γυμνασίου υποβάλλουν αίτηση στο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης ο οποίος σε συνεργασία με τις οικείες Σχολικές Εφορείες αποφασίζει τελειωτικά για το θέμα. Oι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών Τεχνικών Σχολών υποβάλλουν αίτηση στο Διευθυντή Τεχνικής Εκπαίδευσης ο οποίος αποφασίζει τελειωτικά για το θέμα.

 

 

(7) O Διευθυντής μπορεί, ύστερα από έγκριση του διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης, να απαλλάξει μαθητή, ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα του, από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων της Γυμναστικής, Θρησκευτικών, Ξένων Γλωσσών και Τέχνης για ειδικούς λόγους.

 

 

(8) Μαθητές με προβλήματα όρασης και ακοής δικαιούνται να εγγραφούν σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, εφόσο είναι σε θέση να παρακολουθούν τα μαθήματα. H αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών αυτών γίνεται με προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, αναλόγως της περιπτώσεως.

 

 

(9) Μαθητές οι οποίοι υπερβαίνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο και μαθητές οι οποίοι υπερβαίνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Λύκειο ή Τεχνική Σχολή. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις ο Υπουργός Παιδείας μπορεί να επιτρέψει φοίτηση στο Λύκειο ή Τεχνική Σχολή σε μαθητές οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 23ο έτος της ηλικίας τους.

 

 

 

 

Μετεγγραφές

9. (1) H μετεγγραφή μαθητών σε αντίστοιχο σχολείο άλλης πόλης ή κοινότητας επιτρέπεται εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

 

(α) Το σχολείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής καταργήθηκε ή πρόκειται να αργήσει πάνω από 30 ημέρες λόγω επιδημίας ή άλλου σοβαρού κωλύματος·

 

 

(β) στο σχολείο δε λειτουργεί ο συνδυασμός μαθημάτων ή η ειδίκευση που επιλέγει ο μαθητής·

 

 

(γ) η οικογένεια του μαθητή ή αν δεν υπάρχει, η οικογένεια του κηδεμόνα άλλαξε διεύθυνση·

 

 

(δ) σοβαροί λόγοι υγείας του μαθητή επιβάλλουν τη μετοίκησή του σε άλλη πόλη·

 

 

(ε) στην περιφέρεια της μόνιμης κατοικίας του μαθητή ιδρύθηκε νέο σχολείο. (Σ' αυτή την περίπτωση η μετεγγραφή μπορεί να γίνει βάσει ονομαστικής κατάστασης που εκδίδεται από το Υπουργείο)·

 

 

(στ) κατά την κρίση του Υπουργείου και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή συντρέχουν λόγοι που συνιστούν αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος του μαθητή.

 

 

(2) H μετεγγραφή μαθητή σε αντίστοιχο σχολείο της ίδιας πόλης επιτρέπεται στις περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) της προηγούμενης παραγράφου. Μαθητής που παρέμεινε δυο φορές στάσιμος στην ίδια τάξη ή που αποβλήθηκε για πάντα από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε μετεγγράφεται σε άλλο σχολείο και δε δικαιούται να επανεγγραφεί στο σχολείο από το οποίο μετεγγράφηκε.

 

 

(3) Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών από τάξη του λυκειακού κύκλου Μέσης Γενικής ή Τεχνικής Εκπαίδευσης ενός συνδυασμού ή ειδίκευσης σε τάξη του λυκειακού κύκλου Μέσης Γενικής ή Τεχνικής Εκπαίδευσης άλλου συνδυασμού ή ειδίκευσης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πιο κάτω:

(α) Μαθητές κάτοχοι αποδεικτικού απορρίψεως από την Α' τάξη λυκειακού κύκλου οποιουδήποτε συνδυασμού ή ειδίκευσης εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση στην Α' τάξη του λυκειακού κύκλου οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού ή ειδίκευσης της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.

(β) Μαθητές Α' τάξης λυκειακού κύκλου οποιουδήποτε συνδυασμού ή ειδίκευσης μεταγράφονται σε λυκειακό κύκλο άλλου συνδυασμού ή κατεύθυνσης μέσα στο Α' τρίμηνο του σχολικού έτους χωρίς κατατακτήρια εξέταση.

(γ) Μαθητές της Α' τάξης λυκειακού κύκλου μπορούν να υποβάλουν στο Διευθυντή αίτηση για αλλαγή συνδυασμού ή ειδίκευσης κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. H αίτηση γίνεται αποδεκτή αν, κατά την κρίση του Διευθυντή, υπάρχουν σοβαροί λόγοι που την δικαιολογούν και αν η αποδοχή της δε δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα για το σχολείο.

(δ) Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Λυκείου μπορούν, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Διευθυντή μέσα στο Σεπτέμβριο, να αλλάξουν συνδυασμό:

Νοείται ότι ο μαθητής παρακολουθεί τα μαθήματα του νέου συνδυασμού στο επίπεδο της Β' τάξης. Μαθητές Τεχνικής Σχολής που ακολουθούν ειδικεύσεις τεχνικής κατεύθυνσης και προάγονται από την Α' στη Β' τάξη μπορούν, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Διευθυντή μέσα στο Σεπτέμβριο, να μετεγγραφούν στην ίδια ειδίκευση της επαγγελματικής κατεύθυνσης. Μαθητές Τεχνικής Σχολής που ακολουθούν ειδικεύσεις επαγγελματικής κατεύθυνσης και προάγονται από την Α' στη Β' τάξη μπορούν ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Διευθυντή μέσα στο Σεπτέμβριο, να μετεγγραφούν σε ειδίκευση Τεχνικής κατεύθυνσης, νοουμένου ότι θα παρακαθίσουν σε κατατακτήρια εξέταση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α' τάξης της ειδίκευσης που προτίθενται να ακολουθήσουν. Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Λυκείου μπορούν να μετεγγραφούν στη Β' τάξη ειδίκευσης τεχνικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης νοουμένου ότι θα παρακαθίσουν και επιτύχουν σε κατατακτήρια εξέταση στα μαθήματα ειδίκευσης της Α' τάξης της ειδίκευσης που προτίθενται να ακολουθήσουν, περιλαμβανομένων των τεχνικών εργαστηρίων. Μαθητές που προάγονται από την Α' τάξη στη Β' τάξη Τεχνικής Σχολής μπορούν να εγγραφούν στη Β' τάξη Λυκείου, ύστερα από κατατακτήρια εξέταση στα μαθήματα ειδίκευσης της Α' τάξης του συνδυασμού που προτίθενται να ακολουθήσουν.

(ε) Μαθητές που παραμένουν στάσιμοι στην Α' τάξη λυκειακού κύκλου δικαιούνται να αλλάξουν συνδυασμό και ειδίκευση ή και κατεύθυνση.

(στ) Μαθητές που παραμένουν στάσιμοι στη Β' τάξη λυκειακού κύκλου δικαιούνται να αλλάξουν συνδυασμό. Μαθητές που ακολουθούν Τεχνική Εκπαίδευση και παραμένουν στάσιμοι στη Β' τάξη λυκειακού κύκλου δικαιούνται να αλλάξουν ειδίκευση ή και κατεύθυνση στον ίδιο κλάδο που ακολουθούν νοουμένου ότι θα παρακαθίσουν σε εξετάσεις και επιτύχουν στα μαθήματα ειδίκευσης της Α' τάξης της ειδίκευσης που προτίθενται να ακολουθήσουν, περιλαμβανομένων των τεχνικών εργαστηρίων.

(ζ) Μαθητής που προάγεται από τη Β' στη Γ' τάξη λυκειακού κύκλου μπορεί να αλλάξει συνδυασμό ή ειδίκευση, ύστερα από κατατακτήρια εξέταση στα εξεταζόμενα μαθήματα του νέου συνδυασμού ή ειδίκευσης. O μαθητής αυτός δεν εξετάζεται στα μαθήματα εκείνα που διδάσκονται στο συνδυασμό ή την ειδίκευση από την οποία προέρχεται και έχουν την ίδια διδακτέα και εξεταστέα ύλη. H κατατακτήρια εξέταση είναι μόνο γραπτή.

 

 

(4) Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών του Ενιαίου Λυκείου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πιο κάτω:

(α) Μαθητές κάτοχοι αποδεικτικού απορρίψεως από την Α' τάξη λυκειακού κύκλου εγγράφονται είτε στην Α' τάξη του Ενιαίου Λυκείου είτε στην Α' τάξη Λυκείων Επιλογής Μαθημάτων ή Τεχνικής Σχολής σε οποιοδήποτε συνδυασμό, κατεύθυνση ή ειδίκευση, χωρίς κατατακτήρια εξέταση.

(β) (ι) Μαθητές Α' τάξης Ενιαίου Λυκείου μπορούν κατά το Α' τρίμηνο, έπειτα από αίτησή τους στο Διευθυντή του οικείου τμήματος, να μετεγγραφούν σε οποιοδήποτε συνδυασμό Λυκείων Επιλογής Μαθημάτων ή σε οποιαδήποτε ειδίκευση Τεχνικής Σχολής, χωρίς κατατακτήρια εξέταση. H αίτηση γίνεται αποδεκτή, νοουμένου ότι αυτό δε δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στα επηρεαζόμενα σχολεία.

(ιι) Μαθητές Α' τάξης οποιουδήποτε συνδυασμού Λυκείων Επιλογής Μαθημάτων ή οποιασδήποτε ειδίκευσης Τεχνικής Σχολής μπορούν κατά το Α' τρίμηνο, έπειτα από αίτησή τους στο Διευθυντή του οικείου τμήματος, να μετεγγραφούν σε Ενιαίο Λύκειο, χωρίς κατατακτήρια εξέταση. H αίτηση γίνεται αποδεκτή, νοουμένου ότι αυτό δε δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στα επηρεαζόμενα σχολεία.

(γ) Μαθητές Α' και Β' τάξης Ενιαίου Λυκείου μπορούν να υποβάλουν στο Διευθυντή αίτηση για αλλαγή μαθήματος επιλογής ή κλάδου ή ειδίκευσης κατά τη διάρκεια του Α' τριμήνου. H αίτηση γίνεται αποδεκτή, αν κατά την κρίση του Διευθυντή υπάρχουν σοβαροί λόγοι που τη δικαιολογούν και η αποδοχή της δε δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στο σχολείο:

Νοείται ότι σε περίπτωση απόρριψης από το Διευθυντή αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (β) και (γ) της παρούσας παραγράφου ο επηρεαζόμενος μαθητής έχει δικαίωμα να προσφύγει στο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου. H απόφαση του Διευθυντή καθώς και του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το αργότερο μέσα σε οκτώ μέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

(δ) Μαθητές που παραμένουν στάσιμοι στην Α' ή Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου και επανεγγράφονται στις τάξεις αυτές δικαιούνται να αλλάξουν μάθημα ή μαθήματα επιλογής ή ειδίκευσης ή κλάδο και το μάθημα ειδικού ενδιαφέροντος.

(ε) Μαθητές που προάγονται από τη Β' στην Γ' τάξη Ενιαίου Λυκείου μπορούν να αλλάξουν μάθημα ή μαθήματα επιλογής ή ειδίκευσης, ύστερα από κατατακτήρια εξέταση στα νέα μαθήματα που θα επιλέξουν.

(στ) Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου μπορούν, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης μέσα στο Σεπτέμβριο, να μετεγγραφούν στη Β' τάξη Λυκείων Επιλογής Μαθημάτων, σε οποιοδήποτε συνδυασμό. H αίτηση γίνεται αποδεκτή, νοουμένου ότι αυτό δε δημιουργεί δυσκολίες ή προβλήματα στα επηρεαζόμενα σχολεία:

Νοείται ότι ο μαθητής παρακολουθεί τα μαθήματα του συνδυασμού στο επίπεδο της Β' τάξης. Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου μπορούν να μετεγγραφούν στη Β' τάξη ειδίκευσης τεχνικής ή επαγγελματικής κατεύθυνσης Τεχνικής Σχολής, νοουμένου ότι θα παρακαθίσουν και επιτύχουν σε κατατακτήρια εξέταση στα μαθήματα ειδίκευσης της Α' τάξης της ειδίκευσης που προτίθενται να ακολουθήσουν, περιλαμβανομένων και των τεχνικών εργαστηρίων.

Μαθητές που προάγονται από την Α' στη Β' τάξη Τεχνικής Σχολής μπορούν να εγγραφούν στη Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου, ύστερα από κατατακτήρια εξέταση σε δύο μαθήματα επιλογής της Α' τάξης του Ενιαίου Λυκείου που καθορίζονται από το μαθητή.

(ζ) Μαθητής που μετακινείται σε περιοχή που δε λειτουργεί Ενιαίο Λύκειο εγγράφεται σε συνδυασμό ή κλάδο ή ειδίκευση που συγγενεύει με το περιεχόμενο των σπουδών του στο Ενιαίο Λύκειο.

Κ.Δ.Π. 205/95

 

(5) Για τις μεταγγραφές μαθητών μη δημοσίων σχολείων σε δημόσια ισχύουν και τα ακόλουθα:

(α) Εάν ο μαθητής προέρχεται από ιδιωτικό σχολείο το οποίο αναφέρεται στον Κανονισμό 8 (3), τότε η εγγραφή επιτρέπεται ύστερα από κατατακτήρια εξέταση σε όλα τα μαθήματα, εκτός από τα Θρησκευτικά, Γυμναστική, Μουσική, Τέχνη, Οικοκυρικά και Πρακτικές Γνώσεις, νοουμένου ότι έχει προαχθεί στην τάξη στην οποία επιθυμεί να φοιτήσει.

(β) Μαθητές που έχουν προαχθεί στην επόμενη τάξη, αλλά επιθυμούν να φοιτήσουν στην ίδια τάξη, παρακάθονται σε κατατακτήρια εξέταση για την τάξη που επιθυμούν να φοιτήσουν.

(γ) Μαθητές που έχουν μείνει ανεξεταστέοι παρακάθονται σε κατατακτήρια εξέταση, μετά την ανεξέτασή τους στο ιδιωτικό σχολείο και την απόκτηση πιστοποιητικού σπουδών.

(δ) Μαθητές που έμειναν στάσιμοι, εγγράφονται στην τάξη που έμειναν στάσιμοι ύστερα από κατατακτήρια εξέταση για την τάξη αυτή.

 

 

(6) Για τις μεταγγραφές μαθητών από ξενόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Αν ο μαθητής έχει ενδεικτικό (RΕPORT) με βαθμούς ή σχόλια για την πρόοδό του, εγγράφεται στην αμέσως ανώτερη τάξη ύστερα από κατατακτήρια εξέταση στα Νέα Ελληνικά και Ιστορία.

(β) Αν έχει ενδεικτικό (RΕPORT) αλλά υστερεί σε μερικά μαθήματα, δίνει κατατακτήριες εξετάσεις και στα μαθήματα που υστερεί, πέρα από τα Νέα Ελληνικά και Ιστορία.

(γ) Αν έχει ενδεικτικό (RΕPORT) αλλά παραμένει στάσιμος, υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της ίδιας τάξης.

(δ) Αν έχει απλή βεβαίωση φοιτήσεως χωρίς στοιχεία για την πρόοδό του, γράφεται στην ανώτερη τάξη ύστερα από κατατακτήρια εξέταση σε όλα τα μαθήματα, εκτός από τα Θρησκευτικά, τη Γυμναστική, Μουσική, Τέχνη, Oικοκυρικά, Πρακτικές Γνώσεις.

(ε) Σε περίπτωση αποτυχίας του μαθητή στην κατατακτήρια εξέταση ο Καθηγητικός Σύλλογος αποφασίζει σε ποια τάξη θα καταταγεί ο μαθητής.

 

 

(7) Απαγορεύεται η μετεγγραφή μαθητών από εσπερινά γυμνάσια σε ημερήσια. H μετεγγραφή από ημερήσια σε εσπερινά επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση του Υπουργού.

 

 

(8) Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2), (4), (5) ο Διευθυντής αποστέλλει την αίτηση με δική του εισήγηση στο Διευθυντή του οικείου τμήματος εκπαιδεύσεως, ο οποίος αποφασίζει ανάλογα.

 

 

Για την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο (3) αποφασίζει ανάλογα ο Διευθυντής του Σχολείου στο οποίο πρόκειται να μετεγγραφεί ο μαθητής.

 

 

(9) Μετεγγραφές μετά την 1η Απριλίου γίνονται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση του Υπουργού.

 

 

(10) Τίτλος μετεγγραφής είναι ειδικό αποδεικτικό που εκδίδεται από το οικείο σχολείο στο οποίο αναγράφονται εκτός από τα απαιτούμενα για την εγγραφή στοιχεία και ο λόγος μετεγγραφής, οι απουσίες του μαθητή κατά μάθημα μέχρι την ημέρα της εκδόσεώς του, η επίδοσή του σε κάθε μάθημα αριθμητικά και ολογράφως ή με χαρακτηρισμούς και η διαγωγή. Το αποδεικτικό αυτό αποστέλλεται προς το Διευθυντή του Σχολείου στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή.

 

 

(11) Στην περίπτωση της μετοίκησης της οικογένειας του μαθητή υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση για μετεγγραφή, και βεβαιώσεις των Κοινοταρχών των περιφερειών στις οποίες υπάγονται η παλιά και η νέα κατοικία της οικογένειας του μαθητή.

 

 

Όταν η μετοίκηση γίνεται λόγω της υπηρεσιακής μετάθεσης του πατέρα ή όταν δεν υπάρχει αυτός, του κηδεμόνα, ως δικαιολογητικό υποβάλλεται αντίγραφο της σχετικής διαταγής της αρμόδιας δημόσιας αρχής.

 

 

(12) Μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής που διακόπτουν τη φοίτησή τους δικαιούνται να επανεγγραφούν σε σχολείο του ίδιου τύπου μέσα στα τρία σχολικά έτη που ακολουθούν το έτος της διακοπής της φοίτησής τους, νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού 8(9).

 

 

(13) Τελειόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής που δεν απολύονται το Σεπτέμβριο δε δικαιούνται να επανεγγραφούν στη Γ' τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής, εκτός εκείνων που λόγω ελλιπούς φοιτήσεως υποχρεώνονται να επαναλάβουν τα μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά.

 

 

(14) Τελειόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής που δεν απολύονται το Σεπτέμβριο και αποτυγχάνουν να απολυθούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια δε δικαιούνται να επανεγγραφούν στη Γ' τάξη· αν επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο, μπορούν να εγγραφούν σε Εσπερινό Γυμνάσιο.

 

 

(15) Απόφοιτοι του Ινστιτούτου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (Βασικού Επιπέδου) δικαιούνται να εγγραφούν στην Α' τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής για απόκτηση σχετικού απολυτηρίου, νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες του Κανονισμού 8(9).

 

 

(16) Απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής δε δικαιούνται να επανεγγραφούν στη Γ' τάξη Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής για απόκτηση απολυτηρίου άλλου συνδυασμού ή ειδίκευσης ή κατεύθυνσης.

 

 

(17) Απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής δε δικαιούνται να παρακαθήσουν σε εξέταση για βελτίωση της βαθμολογίας μαθημάτων ή της γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου τους.

 

 

(18) Στα Εσπερινά Γυμνάσια μετεγγράφονται και μαθητές οι οποίοι αποδεδειγμένα εργάζονται βιοποριστικά ή απασχολούνται με οικιακά.

 

 

 

 

Προαγωγή, εξετάσεις μαθητών γυμνασιακού κύκλου

10. (1) H βαθμολογική κλίμακα με την οποία χαρακτηρίζεται η προφορική επίδοση των μαθητών γυμνασιακού κύκλου των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως και η οποία αναγράφεται στο δελτίο προόδου είναι:

Α - Άριστα

Β - Πολύ Καλά

Γ - Καλά

Δ - Σχεδόν Καλά

Ε - Αποτυχία

H βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις είναι:

Άριστα : 19 μέχρι 20 και αντιστοιχεί με το Α

Πολύ Καλά : 16 μέχρι 18 και αντιστοιχεί με το Β

Καλά : 13 μέχρι 15 και αντιστοιχεί με το Γ

Σχεδόν Καλά : 10 μέχρι 12 και αντιστοιχεί με το Δ

Αποτυχία : 1 μέχρι 9 και αντιστοιχεί με το Ε.

 

 

(2) Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις Α', Β', και Γ' Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά:

 

 

Νοείται ότι από τη σχολική χρονιά που αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου 1991 τα εξεταζόμενα μαθήματα στις πιο πάνω τάξεις του Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά, η Ιστορία, τα Μαθηματικά και τα Φυσικά.

 

 

(3) (α) Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα και στα τρία τρίμηνα ΕΕΕ ή ΕΕΔ ή ΕΕΓ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.

 

 

(β) Μαθητής που έχει επίδοση στα εξεταζόμενα μαθήματα και στα τρία τρίμηνα ΔΔΔ ή ΔΔΕ ή ΓΔΕ (ανεξαρτήτως σειράς) θεωρείται ότι υστερεί, αν η επίδοσή του στην τελική γραπτή εξέταση είναι κάτω από 6.

 

 

(4) Μαθητής που έχει επίδοση στα μη εξεταζόμενα μαθήματα Ε και στα τρία τρίμηνα ή Ε στα δύο τρίμηνα και στο άλλο Δ ή Γ, υποχρεώνεται να προσέλθει σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο, θεωρείται ότι υστερεί αν η επίδοσή του στη γραπτή εξέταση είναι κάτω από 10.

 

 

(5) Μαθητής που αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπεται σε γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο και ο βαθμός της εξέτασης αυτής θεωρείται ως ο βαθμός του έτους.

 

 

(6) Μαθητής που υστερεί σε ένα ή περισσότερα μαθήματα στο τέλος του σχολικού έτους παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ανεξέταση το Σεπτέμβριο. H γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής. Τόσο η γραπτή εξέταση όσο και η προφορική ανεξέταση γίνονται από επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από το Διευθυντή του Σχολείου.

 

 

(7) Μαθητής θεωρείται ότι αποτυγχάνει στην ανεξέταση του Σεπτεμβρίου αν ο μέσος όρος των βαθμών του στην γραπτή και στην προφορική εξέταση είναι κάτω από 10.

 

 

(8) Μαθητής παραμένει στάσιμος το Σεπτέμβριο:

 

 

(α) Αν αποτύχει στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ή

 

 

(β) αν αποτύχει σε τρία ή περισσότερα μαθήματα, ή

 

 

(γ) αν αδικαιολόγητα δεν προσέλθει στις ανεξετάσεις του Σεπτεμβρίου:

 

 

Νοείται ότι ο Καθηγητικός Σύλλογος μπορεί, ύστερα από μελέτη και εκτίμηση της περίπτωσης του κάθε μαθητή ξεχωριστά, να αυξήσει τη βαθμολογία του μαθητή στην περίπτωση (α) σε ένα μάθημα, και στην περίπτωση (β) σε ένα ή δύο μαθήματα (σ' ένα μάθημα, αν ο μαθητής απέτυχε σε τρία μαθήματα και σε δύο μαθήματα, αν απέτυχε σε τέσσερα μαθήματα) ώστε ο μαθητής να αποφύγει τη στασιμότητα.

 

 

(9) O μαθητής μεταφέρει μέχρι δύο μαθήματα από την Α' στη Β' και από τη Β' στη Γ' στα οποία απέτυχε το Σεπτέμβριο, αν δεν μένει στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο (8).

 

 

(10) O μαθητής της Γ' τάξης απολύεται από το Γυμνάσιο εφόσο συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον 8 (οκτώ) σε ένα ή δύο μαθήματα στην εξέταση του Σεπτεμβρίου και δε μένει στάσιμος σύμφωνα με την παράγραφο (8).

 

 

(11) Αν μαθητής υστερήσει τον Ιούνιο σε μάθημα που μετέφερε και απορριφθεί σ' αυτό και το Σεπτέμβριο, τότε παραμένει στάσιμος.

 

 

(12) Oι διατάξεις των παραγράφων (3), (13) και (17) του Κανονισμού 11 ισχύουν και για τους μαθητές του Γυμνασιακού Κύκλου.

 

 

11. (1) Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου για τους μαθητές του λυκειακού κύκλου Μέσης και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως είναι:

 

 

(α) Για το λυκειακό κύκλο των Λυκείων Επιλογής Μαθημάτων τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά από τον κοινό κορμό και όλα τα μαθήματα ειδίκευσης. Από τα συμπληρωματικά μαθήματα εξετάζονται η Βιολογία, η Γεωγραφία και το Τεχνικό Σχέδιο.

 

 

(β) Για την Τεχνική και Επαγγελματική Κατεύθυνση των Τεχνικών Σχολών τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, τα Φυσικά, το Τεχνικό Σχέδιο και οι Τεχνολογίες Ειδικεύσεως, όπως αυτές καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου.

 

 

(γ) Για το λυκειακό κύκλο του Ενιαίου Λυκείου τα Νέα Ελληνικά και τα μαθήματα επιλογής για την Α' τάξη, τα Νέα Ελληνικά από τον κοινό κορμό και τα μαθήματα επιλογής ή κλάδου/ειδίκευσης για τη Β' τάξη και τα Νέα Ελληνικά από τον κοινό κορμό και τα μαθήματα επιλογής ή κλάδου/ειδίκευσης για την Γ' τάξη.

 

 

(2) H βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία βαθμολογούνται οι γραπτές εξετάσεις και χαρακτηρίζεται η επίδοση του μαθητή του Λυκειακού Κύκλου Μέσης και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως είναι:

 

 

Αποτυχία : 1 έως 9

 

 

Σχεδόν Καλά : 10 έως 12

 

 

Καλά : 13 έως 15

 

 

Πολύ Καλά : 16 έως 18

 

 

Άριστα : 19 έως 20.

 

 

(3) O κατώτερος προβιβαστικός βαθμός, δηλαδή η βάση, είναι "Σχεδόν Καλά" 10.

 

 

(4) Oι βαθμοί (προφορικοί και γραπτοί) δίνονται σε ακέραιες μονάδες. Αν από την εξαγωγή των μέσων όρων, εξαιρουμένης της περιπτώσεως της παραγράφου 5, προκύπτει αριθμός μικτός, το κλάσμα λογίζεται ως η ακέραιη μονάδα όταν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τη μισή μονάδα.

 

 

(5) Αν ο γενικός βαθμός του έτους είναι αριθμός μικτός, αυτός αναγράφεται στους τίτλους σπουδών με ακρίβεια, δηλαδή το ακέραιο και το κλασματικό μέρος του. Για το χαρακτηρισμό του βαθμού αυτού το κλάσμα λογίζεται ως ακέραιη μονάδα μόνο αν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τη μισή μονάδα.

 

 

(6) Μαθητές που υστερούν (η ετήσια επίδοσή τους είναι κάτω του 10) σε μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς, είναι υποχρεωμένοι να παρακαθήσουν σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο και στα μαθήματα αυτά.

 

 

(7) Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών τριμήνων. Για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου, ο βαθμός του έτους είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριμήνων και της γραπτής εξέτασης.

 

 

(8) Oι μαθητές που αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση τον Ιούνιο παραπέμπονται σε γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο και ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο βαθμός του έτους.

 

 

(9) Μαθητές που επιθυμούν να βελτιώσουν το βαθμό τους σε μαθήματα για τα οποία δεν προνοείται γραπτή εξέταση στο τέλος του χρόνου, δικαιούνται να δώσουν γραπτές εξετάσεις τον Ιούνιο στα μαθήματα αυτά. Προς τούτο απαιτείται γραπτή δήλωση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μαθητών πριν από τη διακοπή των μαθημάτων. Oι βαθμοί του έτους ανακοινώνονται 5 ημέρες πριν από τη διακοπή των μαθημάτων.

 

 

(10) O βαθμός του γραπτού, οποιοσδήποτε και να είναι, υπολογίζεται στην εξαγωγή του βαθμού του έτους.

 

 

(11) Τα μαθήματα, Δακτυλογραφία-Γραφειακά, Δακτυλογραφία, Στενογραφία και το Τεχνικό Σχέδιο, εξετάζονται το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τη διακοπή των μαθημάτων για τις τελικές εξετάσεις και μέσα στα πλαίσια των κανονικών ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.

 

 

(12) Στα άλλα μαθήματα η τελική εξέταση γίνεται σε χρόνο που ορίζεται εκάστοτε από την Αρμόδια Αρχή.

 

 

(13) Για τους μαθητές που δικαιολογημένα κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου δεν προσέρχονται σε γραπτή εξέταση, το σχολείο ορίζει δεύτερη εξεταστική περίοδο τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο.

 

 

(14) O μαθητής προάγεται τον Ιούνιο:

 

 

(α) Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστο "Σχεδόν Καλώς" 10·

 

 

(β) όταν υστερεί σ' ένα μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταζόμενων μαθημάτων και του μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστο "Σχεδόν Καλώς" 10.

 

 

(15) O μαθητής παραμένει στάσιμος τον Ιούνιο:

 

 

(α) Όταν υστερεί σε 3 ή περισσότερα εξεταζόμενα μαθήματα ή σε 2 εξεταζόμενα και 2 ή περισσότερα μη εξεταζόμενα μαθήματα· ή

 

 

(β) λόγω ελλιπούς φοιτήσεως σύμφωνα με το άρθρο 13(2).

 

 

(16) O μαθητής παραπέμπεται σε ανεξέταση το Σεπτέμβριο όταν η βαθμολογία του για το έτος δεν εμπίπτει στις διατάξεις ούτε της παραγράφου (14) ούτε της παραγράφου (15).

 

 

(17) Το Σεπτέμβριο εξετάζονται επίσης οι μαθητές που δικαιολογημένα δεν προσέρχονται σε εξέταση τον Ιούνιο. Oι μαθητές αυτοί εξετάζονται μόνο γραπτά και διατηρούν την προφορική βαθμολογία των τριμήνων.

 

 

(18) Για τους μαθητές της παραγράφου (16) και για τους μαθητές που παραπέμπονται σε ολική ή μερική εξέταση λόγω ελλιπούς φοιτήσεως η εξέταση είναι γραπτή και προφορική και γίνεται από επιτροπή από δύο καθηγητές που ορίζονται από το Διευθυντή του Σχολείου. H γραπτή εξέταση προηγείται της προφορικής.

 

 

(19) O μαθητής προάγεται το Σεπτέμβριο:

 

 

(α) όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστο "Σχεδόν Καλά" 10·

 

 

(β) όταν υστερεί σ' ένα μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου και του μαθήματος στο οποίο υστερεί είναι τουλάχιστο "Σχεδόν Καλά" 10.

 

 

(20) O μαθητής παραμένει στάσιμος το Σεπτέμβριο:

 

 

(α) Όταν δεν συγκεντρώσει τους βαθμούς που προβλέπονται για την προαγωγή του στη παράγραφο (19)· ή

 

 

(β) όταν αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται το Σεπτέμβριο για εξέταση.

 

 

(21) O μαθητής απολύεται:

 

 

(α) Όταν σε κάθε μάθημα πάρει βαθμό τουλάχιστο "Σχεδόν Καλά" 10·

 

 

(β) όταν υστερεί σε ένα μη εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών των εξεταζόμενων γραπτά στο τέλος του χρόνου μαθημάτων και του μαθήματος που υστερεί είναι τουλάχιστο "Σχεδόν Καλά" 10·

 

 

(γ) όταν υστερεί σε ένα εξεταζόμενο γραπτά στο τέλος του χρόνου μάθημα με βαθμό όχι κατώτερο του 8, αλλά ο μέσος όρος των βαθμών όλων των εξεταζόμενων γραπτά στο τέλος του χρόνου μαθημάτων (περιλαμβανομένου και του βαθμού του μαθήματος όπου υστερεί) είναι τουλάχιστο 12.

 

 

(22) Μαθητής που δεν απολύεται τον Ιούνιο, δικαιούται να προσέρχεται σε απολυτήριες εξετάσεις στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου ή Ιουνίου ή Φεβρουαρίου, για τα τρία επόμενα χρόνια από την απόρριψή του, απολύεται δε σύμφωνα με τις πρόνοιες των υποπαραγράφων (α), (β) και (γ) της παραγράφου (21).

 

 

12. (1) O Διευθυντής όταν λήξουν οι προαγωγικές, απολυτήριες και κατατακτήριες εξετάσεις, αν παρατήρησε αδικία που τυχόν έγινε σε βάρος μαθητών υποβάλλει, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται πιο κάτω, τα γραπτά δοκίμια στα οποία παρατηρήθηκε η κακή βαθμολόγηση, αυτεπάγγελτα και με δική του ευθύνη στο Διευθυντή του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης για έλεγχο και αναβαθμολόγηση.

 

 

O Διευθυντής υποβάλλει επίσης και οποιαδήποτε άλλα γραπτά δοκίμια για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση από το γονέα ή τον κηδεμόνα μαθητή μέσα στην πιο κάτω οριζόμενη προθεσμία. Για κάθε γραπτό που υποβάλλεται από το Διευθυντή για αναβαθμολόγηση ύστερα από αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα του μαθητή, ο αιτητής καταβάλλει και τα τέλη που ορίζονται από το Υπουργείο.

 

 

(2) H υποβολή των γραπτών δοκιμίων για αναβαθμολόγηση γίνεται μέσα σε 7 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κάθε εξεταστικής περιόδου. Μαζί με τα γραπτά για αναθεώρηση ο Διευθυντής αποστέλλει στο Υπουργείο:

 

 

(α) Τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από γονείς ή κηδεμόνες μαθητών·

 

 

(β) αντίγραφο του εξεταστικού δοκιμίου·

 

 

(γ) αναλυτική βαθμολογία (κατά τρίμηνα) σε όλα τα μαθήματα·

 

 

(δ) τα τέλη που ορίζονται από το Υπουργείο·

 

 

(ε) τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις του.

 

 

Όλα τα γραπτά για αναβαθμολόγηση αποστέλλονται στο Υπουργείο ταυτόχρονα, αν είναι δυνατό, και μέσα στην προθεσμία που αναφέρθηκε πιο πάνω.

 

 

(3) O Διευθυντής του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης συγκροτεί Επιτροπή Ελέγχου και Αναβαθμολόγησης Γραπτών Δοκιμίων η οποία αποτελείται από επιθεωρητές των ειδικών μαθημάτων ή/και διευθυντές/καθηγητές της ειδικότητας του μαθήματος ή των μαθημάτων στα οποία γίνεται έλεγχος, η οποία προβαίνει στον έλεγχο και την αναβαθμολόγηση ή όχι των γραπτών δοκιμίων. H απόφαση της Επιτροπής είναι τελειωτική.

 

 

(4) H Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την αναβαθμολόγηση, αντίγραφο του οποίου μαζί με το γραπτό δοκίμιο διαβιβάζεται από το Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης στο Διευθυντή ο οποίος προβαίνει στην έκδοση του νέου αποτελέσματος. H διαδικασία για την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου συμπληρώνεται μέσα σε 10 ημέρες από την ημέρα παραλαβής τους από το Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης.

 

 

O Διευθυντής ενημερώνει τον Καθηγητικό Σύλλογο για τα αποτελέσματα της αναβαθμολόγησης των γραπτών.

 

 

13. (1) Παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στα εξεταζόμενα μαθήματα και σε όσα μαθήματα αποφασίζει ο Καθηγητικός Σύλλογος:

 

 

(α) Μαθητές που σημείωσαν 45 μέχρι 60 αδικαιολόγητες απουσίες·

 

 

(β) μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών 210-225 από τις οποίες τουλάχιστον 165 είναι δικαιολογημένες·

 

 

(γ) σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραπεμφθούν σε εξέταση το Σεπτέμβριο μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών όχι μεγαλύτερο των 275 από τις οποίες οι αδικαιολόγητες δεν ξεπερνούν τις 60 με εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου και ύστερα από έγκριση του Υπουργείου τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ο μαθητής καθορίζονται από τον Καθηγητικό Σύλλογο· ή

 

 

(δ) μαθητές που σημείωσαν σε κάποιο μάθημα ή σε περισσότερα από ένα μαθήματα απουσίες, ανεξάρτητα αν είναι δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, συνολικά περισσότερες του επταπλασίου των περιόδων διδασκαλίας που προβλέπει εβδομαδιαίως το πρόγραμμα που ισχύει κατά μάθημα, παραπέμπονται σε εξέταση το Σεπτέμβριο στο μάθημα ή στα μαθήματα αυτά.

 

 

(ι) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, μαθητές που απουσιάζουν από το σχολείο λόγω σοβαρής ασθένειας και οι δικαιολογημένες απουσίες τους είναι περισσότερες από όσες καθορίζονται στο βασικό νόμο και τους κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να παρακαθήσουν στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου.

 

 

(ιι) Σε τέτοια περίπτωση, οι μαθητές παραπέμπονται για εξέταση σε ιατροσυμβούλιο, το οποίο υποβάλλει σχετική έκθεση.

 

 

(ιιι) O καθηγητικός σύλλογος, αφού μελετήσει την έκθεση του ιατροσυμβουλίου, αποφασίζει ανάλογα και υποβάλλει την απόφασή του στην αρμόδια αρχή για τελική κρίση.

 

 

(2) Με επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, παραμένουν στάσιμοι:

 

 

(α) Μαθητές που σημείωσαν αριθμό αδικαιολόγητων απουσιών μεγαλύτερο των 60· ή

 

 

(β) μαθητές που σημείωσαν αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 225 ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλονται εκτός αν η περίπτωση καλύπτεται από την πρόνοια της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού:

 

 

Νοείται ότι μαθητής που δεν απολύεται λόγω ελλιπούς φοιτήσεως υποχρεώνεται να επαναλάβει τα μαθήματα της τάξης μόνο για την επόμενη χρονιά.

 

 

(3) Oι απουσίες λογίζονται μια για κάθε διδακτική περίοδο.

 

 

(4) Για τους μαθητές της Γ' τάξης Επαγγελματικής Κατεύθυνσης ισχύουν τα ακόλουθα αναφορικά με ελλιπή φοίτηση:

 

 

(α) Oι αριθμοί των απουσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος Κανονισμού μειώνονται ανάλογα (σύμφωνα με το χρόνο φοίτησης τους στο σχολείο)·

 

 

(β) μαθητής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό ωρών πρακτικής εξάσκησης στη βιομηχανία, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο, υποχρεούται να συμπληρώσει τις ώρες που υπολείπονται μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου για να δικαιούται να απολυθεί.

 

 

Μαθητής του Κλάδου Ξενοδοχειακών, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει την πρακτική κατάρτιση στη βιομηχανία, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο, υποχρεούται να τη συμπληρώσει για να δικαιούται να απολυθεί.

 

 

(5) Μαθητής που απουσίασε και για μια έστω περίοδο διδασκαλίας οφείλει με την επάνοδό του στο σχολείο και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από 8 ημέρες να φέρει βεβαίωση του γονέα ή του κηδεμόνα του ή πιστοποιητικό του θεράποντα γιατρού για το λόγο της απουσίας του εκτός αν του δόθηκε γραπτή άδεια από τη διεύθυνση του Σχολείου.

 

 

Βεβαιώσεις του γονιού ή του κηδεμόνα δεν μπορούν να καλύπτουν απουσίες πέραν των 2 συνεχών ημερών και που συνολικά ξεπερνούν τις 12 ημέρες σ' όλο το χρόνο. O Καθηγητικός Σύλλογος δε δεσμεύεται από τις βεβαιώσεις όταν έχει σχηματίσει δική του γνώμη για την αναλήθεια του προβαλλόμενου λόγου ασθένειας ή δε θεωρεί δικαιολογημένους άλλους λόγους για απουσία.

 

 

Oι αδικαιολόγητες απουσίες των μαθητών αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα.

 

 

(6) Μαθητής που απουσιάζει για χρονικό διάστημα περισσότερο από δυο ημέρες οφείλει, κατά την τρίτη ημέρα της απουσίας του, να ειδοποιήσει οπωσδήποτε γι' αυτό το σχολείο του.

 

 

(7) Μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και μέσα σε 15 ημέρες από αυτή, ο Καθηγητικός Σύλλογος ενημερώνεται με βάση τα στοιχεία που προσκομίστηκαν (βεβαιώσεις γονιών, ιατρικά πιστοποιητικά κλπ.) για δικαιολογημένες ή όχι απουσίες που σημείωσαν οι μαθητές κατά το τρίμηνο που έληξε, επικυρώνει το χαρακτηρισμό τους και καταχωρίζει τη σχετική απόφασή του στο βιβλίο πράξεών του.

 

 

(8) Σε περιπτώσεις μη τακτικής φοιτήσεως των μαθητών και μεγάλου αριθμού απουσιών, ειδοποιείται έγκαιρα ο γονιός ή ο κηδεμόνας.

 

 

(9) Από το σύνολο των απουσιών οι οποίες οφείλονται σε ποινή αποβολής από το σχολείο, θεωρούνται δικαιολογημένες μόνο οι 30 (τριάντα).

 

 

(10) Oι απουσίες των μαθητών καταχωρίζονται σε ειδικά απουσιολόγια και αναγράφονται στα δελτία προόδου.

 

 

(11) Για μαθητές που συμμετέχουν σε ειδική σχολική αποστολή με απόφαση του Υπουργείου στο εξωτερικό ή το εσωτερικό ή απασχολούνται σε σχολική δραστηριότητα που τους ανατέθηκε από τη Διεύθυνση δε σημειώνονται απουσίες.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙO Γ

 

 

14. (1) Τηρουμένων των παρόντων Κανονισμών, ο μαθητής εκτελεί τα μαθητικά του καθήκοντα όπως αυτά αναλυτικότερα προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του σχολείου του.

 

 

(2) O μαθητής αναλαμβάνει προαιρετικά εκτός προγράμματος εργασία μέσα στα πλαίσια των ενδοσχολικών δραστηριοτήτων (χορωδία, αθλητικά, θέατρο κλπ.).

 

 

(3) O μαθητής φορεί καθημερινά στο σχολείο την εγκεκριμένη στολή και αποφεύγει κάθε τι το υπερβολικό στην εμφάνισή του. Για το μάθημα της Γυμναστικής και για τα Εργαστήρια ο μαθητής συμμορφώνεται προς τις οδηγίες του σχολείου για τις ειδικές στολές.

 

 

(4) Oι μαθητές συμμετέχουν, εκτός αν με ειδική ανακοίνωση του Διευθυντή καθορίζεται διαφορετικά, σε κάθε εκδήλωση του σχολείου περιλαμβανομένων των σχολικών εκδρομών και ομαδικών εκκλησιασμών.

 

 

(5) Μαθητής που τιμωρείται με αποβολή από τα μαθήματα (γι' αυτό ενημερώνονται από το Διευθυντή αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας) παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και απασχολείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή ή άλλου εντεταλμένου καθηγητή.

 

 

(6) Απουσία του μαθητή από το σχολείο πρέπει να δικαιολογείται είτε με ιατρικό πιστοποιητικό είτε με ειδική υπεύθυνη βεβαίωση του κηδεμόνα που να μπορεί να γίνει δεκτή από το Διευθυντή. H βεβαίωση ή το πιστοποιητικό πρέπει να παρουσιάζονται στη Διεύθυνση όταν ο μαθητής επανέλθει στο σχολείο και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες.

 

 

(7) Μαθητής που απουσίασε για οποιοδήποτε λόγο από το σχολείο, έχει υποχρέωση να καλύψει τα κενά στα μαθήματα που έχασε και να ετοιμάσει την κατ' οίκον εργασία που δόθηκε στην τάξη του τις ημέρες που ο ίδιος απουσίασε.

 

 

(8) Κάθε μαθητής ατομικά ή μαζί με άλλους μαθητές έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εγγράφους αιτήσεις ή παράπονα προς τις εκπαιδευτικές αρχές. Έγγραφη αίτηση ή παράπονο που αναφέρεται σε εκπαιδευτικό λειτουργό θα πρέπει να υποβάλλεται απαραιτήτως μέσω του Διευθυντή ο οποίος το διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές μαζί με τις παρατηρήσεις του.

 

 

(9) Μαθητής που συλλαμβάνεται να αντιγράφει σε γραπτές εξετάσεις βαθμολογείται με το βαθμό 1 (ένα). Όπου είναι δυνατό τα στοιχεία από τα οποία αντέγραψε επισυνάπτονται στο γραπτό του δοκίμιο. O επιτηρητής καθηγητής αναγράφει απαραίτητα σχετική παρατήρηση στο γραπτό δοκίμιο του μαθητή. Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται και για τους μαθητές που αλληλοβοηθούνται την ώρα της εξέτασης. Τα παραπτώματα αυτά συνεπάγονται, ύστερα από απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, και μείωση της διαγωγής ή άλλη πειθαρχική τιμωρία.

 

 

(10) Στην περίπτωση που μαθητής μέσα ή έξω από το σχολείο με την όλη του συμπεριφορά επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και προκαλέσει αντιδράσεις μέσα στο σχολικό χώρο, θα υπόκειται στις ίδιες κυρώσεις που υπόκεινται μαθητές που διαπράττουν παρόμοια παραπτώματα στη διάρκεια των σχολικών δραστηριοτήτων.

 

 

15. (1) Τα Μαθητικά Συμβούλια (Μ.Σ.) αποσκοπούν στη:

 

 

(α) Συνειδητοποίηση της ζωτικής αναγκαιότητας και ύψιστης χρησιμότητας των θεσμών, μεθόδων και διαδικασιών της δημοκρατικής ζωής και διοίκησης και εθισμό σ' αυτά κατά τρόπο που να συντελεί στη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων δημοκρατικών ανθρώπων-πολιτών·

 

 

(β) ανάπτυξη αυτοπειθαρχίας και αλληλοσεβασμού στους μαθητές, άσκηση στη δημοκρατική αυτοδιοίκηση και τον ελεύθερο και γόνιμο διάλογο και την εποικοδομητική κριτική·

 

 

(γ) κοινωνικοποίηση των μαθητών και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του συναισθήματος ευθύνης και του πνεύματος συνεργασίας φιλαλληλίας και αδελφοσύνης·

 

 

(δ) καλλιέργεια πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών διαφερόντων των μαθητών·

 

 

(ε) συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, τον Καθηγητικό Σύλλογο και τους Συνδέσμους Γονέων και υποβολή εισηγήσεων για προώθηση και επίλυση θεμάτων που αφορούν τους μαθητές·

 

 

(στ) ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και συνεργασία με τα Μαθητικά Συμβούλια άλλων σχολείων.

 

 

(2) Κάθε τμήμα εκλέγει το δικό του Συμβούλιο.

 

 

Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, στο Ενιαίο Λύκειο τμήμα θεωρείται σε κάθε τάξη κάθε ομάδα μαθητών της ίδιας τάξης που διδάσκεται το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

 

 

(3) Το Συμβούλιο Τμήματος (Σ.Τ.) είναι πενταμελές και εκλέγεται απ' όλους τους μαθητές του τμήματος, με μυστική ψηφοφορία στην παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή ή εκπαιδευτή του τμήματος, την τέταρτη εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων. Έγκυρα είναι τα ψηφοδέλτια μέχρι πέντε μόνο ονόματα υποψηφίων.

 

 

(4) Τα πέντε μέλη είναι (α) Πρόεδρος, (β) Αντιπρόεδρος, (γ) Γραμματέας, (δ) Ταμίας, (ε) Υπεύθυνος βιβλιοθήκης.

 

 

(5) Το Σ.Τ. καταρτίζεται σε σώμα ευθύς μετά την εκλογή του στην παρουσία του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος. O Πρόεδρος μπορεί να εκλεγεί ανεξάρτητα από τις ψήφους που συγκέντρωσε στην ψηφοφορία.

 

 

(6) Δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για εκλογή στο Σ.Τ. έχουν όλοι οι μαθητές του που η διαγωγή τους τον προηγούμενο χρόνο χαρακτηρίστηκε ως κοσμιοτάτη.

 

 

(7) Μέλος Σ.Τ. χάνει το αξίωμά του όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο ή αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Συμβουλίου ή δε συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς λειτουργίας του. Την απόφαση για τη στέρηση του αξιώματος επικυρώνει ο Διευθυντής ύστερα από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου ή του Συμβουλίου Τμήματος.

 

 

(8) Τα Σ.Τ. είναι υπεύθυνα για το τμήμα τους, θέτουν στον υπεύθυνο καθηγητή ή εκπαιδευτή κάθε τμήματος τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο τμήμα και τα συζητούν μαζί του. (Συζητούνται θέματα πειθαρχίας, καθαριότητας και εμφανίσεως της τάξεως, ευημερίας, σχέσεων, ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, μεθοδολογικών προσεγγίσεων των διδασκόντων, βιβλίων, εορτασμών κλπ.

 

 

(9) Τα Σ.Τ. σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων συγκαλούν συνεδρία του τμήματος. Στη συνεδρία προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος.

 

 

(10) Τα Σ.Τ. είναι υπεύθυνα για τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην πινακίδα του τμήματος.

 

 

(11) Τα Σ.Τ. συνέρχονται, εκτός διδακτικού χρόνου, σε τακτικές συνεδρίες που ορίζουν τα ίδια. Ετοιμάζουν εισηγήσεις σε σχέσει με αναφυόμενα προβλήματα, τις παρουσιάζουν για συζήτηση-ανταλλαγή απόψεων ενώπιον όλων των μαθητών του τμήματος ή/και ενώπιον του υπεύθυνου καθηγητή ή/και, αν παραστεί ανάγκη, ενώπιον της διευθύνσεως του σχολείου.

 

 

(12) O ταμίας του Σ.Τ. εισπράττει από τους μαθητές σε τακτικά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από το Συμβούλιο ποσό που θα αποφασιστεί από την πλειοψηφία των μαθητών του τμήματος ως τακτική εισφορά.

 

 

(13) Το ποσό των χρημάτων που θα κατατεθεί στο ταμείο του τμήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του τμήματος ή για αγαθοεργούς σκοπούς, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την παροχή υλικής ή άλλης βοήθειας στους συμμαθητές τους που χρειάζονται τέτοια βοήθεια.

 

 

(14) O Γραμματέας του Σ.Τ. τηρεί τα πρακτικά των συνεδριών και είναι υπεύθυνος για τις ανακοινώσεις του Συμβουλίου.

 

 

(15) O υπεύθυνος της βιβλιοθήκης τηρεί το βιβλίο δανεισμού βιβλίων και δανείζει στους μαθητές βιβλία που θέλουν. O υπεύθυνος της βιβλιοθήκης παραλαμβάνει τα βιβλία από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος που τον ενημερώνει για τη διακίνηση των βιβλίων.

 

 

(16) Τα Σ.Τ. υποδεικνύουν τους επιμελητές καθώς και άλλες υποεπιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες του τμήματος.

 

 

(17) H συμπεριφορά των μελών του Συμβουλίου πρέπει ν' αποτελεί παράδειγμα για μίμηση από τους άλλους μαθητές.

 

 

(18) Τις συνεδρίες των Σ.Τ. συγκαλεί ο Πρόεδρος και όταν απουσιάζει αυτός, ο Αντιπρόεδρος. Απαρτία αποτελούν τρία μέλη.

 

 

(19) Στα εξατάξια σχολεία τα μέλη του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου (Κ.Μ.Σ.) είναι οι επτά (7) αντιπρόσωποι των έξι τάξεων, δύο από τη Στ' τάξη και ένας αντιπρόσωπος από την κάθε μια από τις υπόλοιπες τάξεις που εκλέγονται από τα Σ.Τ. κάθε τάξης με μυστική ψηφοφορία.

 

 

(20) H εκλογή των αντιπροσώπων των έξι τάξεων γίνεται στις αρχές Oκτωβρίου αμέσως μετά την εκλογή Σ.Τ. στην παρουσία του Βοηθού Διευθυντή υπευθύνου για το Μαθητικό Συμβούλιο.

 

 

(21) Το Κ.Μ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος ο αντιπρόσωπος της Στ' τάξης που πλειοψήφησε στην επιλογή των αντιπροσώπων των τάξεων· Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Συμβούλοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των τάξεων.

 

 

(22) Στην περίπτωση των τριτάξιων γυμνασίων τα μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι επίσης 7 (επτά), τρεις αντιπρόσωποι από τη Γ' τάξη και ανά δύο από τη Β' και Α' που εκλέγονται από τα Σ.Τ. με μυστική ψηφοφορία. Το Κ.Μ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος ο αντιπρόσωπος της Γ' τάξης που πλειοψήφησε στην εκλογή των αντιπροσώπων των τάξεων, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Σύμβουλοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των τάξεων.

 

 

(23) Στην περίπτωση των τριτάξεων λυκείων τα μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι οι επτά (7) αντιπρόσωποι των τριών τάξεων, τρεις από τη Γ' τάξη και δύο αντιπρόσωποι από κάθε μια από τις υπόλοιπες τάξεις, που εκλέγονται από τα συμβούλια των τμημάτων με μυστική ψηφοφορία. Το Κ.Μ.Σ. καταρτίζεται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος, ο αντιπρόσωπος της Γ' τάξης που πλειοψήφησε στην εκλογή των αντιπροσώπων των τάξεων. Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Σύμβουλοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των τάξεων. Στην περίπτωση των Τεχνικών Σχολών μέλη του Κ.Μ.Σ. είναι οι επτά (7) αντιπρόσωποι των τριών τάξεων και των δυο κατευθύνσεων. Δύο αντιπρόσωποι από τη Γ' Τεχνικής Κατεύθυνσης, ένας από τη Γ' Επαγγέλματικής Κατευθύνσης και δυο αντιπρόσωποι από κάθε μία από τις υπόλοιπες τάξεις (ένας από κάθε κατεύθυνση). Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γ' τάξη Τεχνικής Κατεύθυνσης και Αντιπρόεδρος ο αντιπρόσωπος της Γ' Επαγγελματικής Κατεύθυνσης. Γραμματέας, Ταμίας και Σύμβουλοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τους αντιπροσώπους των τάξεων.

 

 

(24) Τα μέλη του Κ.Μ.Σ. έχουν την ευθύνη για την προώθηση των σκοπών και εφαρμογή των αποφάσεων του Μ.Σ. σε συνεργασία με τα Σ.Τ., τον υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή και το Διευθυντή του σχολείου, μέσα στα πλαίσια των σχολικών κανονισμών.

 

 

(25) O Πρόεδρος του Κ.Μ.Σ. προεδρεύει στις συνεδρίες του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μαθητικών Συμβουλίων και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα κάθε έγγραφο.

 

 

(26) Το Κ.Μ.Σ. συνεδριάζει, σε μη διδακτικό χρόνο, σε τακτικές συνεδρίες που τις ορίζει το ίδιο από την αρχή της σχολικής χρονιάς και σε έκτακτες που τις αποφασίζει σε κάθε περίσταση. Δικαίωμα συγκλήσεως του Κ.Μ.Σ. έχει ο πρόεδρος ή τα τέσσερα από τα επτά μέλη του Συμβουλίου.

 

 

(27) Στις συνεδρίες του Κ.Μ.Σ. τηρούνται πιστά οι δημοκρατικές διαδικασίες. Κάθε μέλος εκφράζει ελεύθερα και υπεύθυνα τις απόψεις του με κριτικό και εποικοδομητικό πνεύμα.

 

 

(28) Το Κ.Μ.Σ. ορίζει υποεπιτροπές για τον προγραμματισμό ή τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε απόφασης που εμπίπτει στους σκοπούς των Μαθητικών Συμβουλίων. Ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Κ.Μ.Σ. αναλαμβάνει την έκδοση εκφραστικών οργάνων των μαθητών με ύλη που να αναφέρεται στις δραστηριότητες των Μαθητικών Συμβουλίων και του σχολείου γενικότερα. Τη γενική εποπτεία και ευθύνη έχει ο Διευθυντής. Καθηγητής που ορίζεται από τον Καθηγητικό Σύλλογο προσφέρει τεχνική και άλλη βοήθεια.

 

 

(29) Oι πόροι του Κ.Μ.Σ. προέρχονται από συνδρομές των τμημάτων.

 

 

(30) Το Κ.Μ.Σ. ορίζει 3 μαθητές, μέλη του ή άλλους μαθητές, για να εκπροσωπούν την μαθητική κοινότητα σε επιτροπές του Καθηγητικού Συλλόγου (επιτροπή εκδρομών, μέριμνας, εκδόσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κ.ά.).

 

 

(31) Το Κ.Μ.Σ. γενικά συνεργάζεται με τη Διεύθυνση, τον Καθηγητικό Σύλλογο και το Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου για την επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων των μαθητών ως ατόμων ή ως μελών ενός κοινωνικού συνόλου και βοηθά ενεργά και συστηματικά στο να διατηρείται καθαρό το σχολείο και να τηρείται η τάξη τα διαλείμματα στην αυλή, στην καντίνα και σ' όλες τις σχολικές εκδηλώσεις.

 

 

(32) Μέλος του Κ.Μ.Σ. χάνει το αξίωμά του όταν περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα, που χαρακτηρίζεται ως σοβαρό από τον Καθηγητικό Σύλλογο ή αδικαιολόγητα απουσιάζει από τρεις συνεχείς συνεδρίες του Κ.Μ.Σ. ή δε συμμορφώνεται προς τους κανονισμούς λειτουργίας του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου. την απόφαση για τη στέρηση του αξιώματος επικυρώνει ο Διευθυντής του σχολείου ύστερα από εισήγηση του Καθηγητικού Συλλόγου ή του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου.

 

 

(33) Δύο εκπρόσωποι όλων των Κ.Μ.Σ. των Λυκείων, των Τεχνικών Σχολών και των εξατάξιων σχολείων καθεμιάς από τις έξι επαρχίες αποτελούν τις Επαρχιακές Συντονιστικές Επιτροπές Μαθητών (Ε.Σ.Ε.Μ.). Για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών και ενόσω διατηρείται η κατοχή μέρους της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα, οι Επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας, καθώς και οι Επαρχίες Λευκωσίας και Κερύνειας θα εκπροσωπούνται με μια Ε.Σ.Ε.Μ., αντίστοιχα.

 

 

(34) H πρώτη συνεδρίαση της Ε.Σ.Ε.Μ. συγκαλείται με ευθύνη του συντονιστή Διευθυντή των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης κάθε επαρχίας την έκτη βδομάδα από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Τα Κ.Μ.Σ. ενημερώνονται για τη συνεδρίαση με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο μια εβδομάδα νωρίτερα.

 

 

(35) Κάθε Ε.Σ.Ε.Μ. εκλέγει στην πρώτη της συνεδρία, μεταξύ των μελών της, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 3 μέλη που αποτελούν τη Γραμματεία της Ε.Σ.Ε.Μ. Στη Γραμματεία δεν μπορούν να μετέχουν δύο άτομα από το ίδιο σχολείο.

 

 

(36) Oι Ε.Σ.Ε.Μ. συνέρχονται εκτός διδακτικού χρόνου σε τακτικές συνεδρίες κάθε δύο μήνες και σε έκτακτες που τις αποφασίζουν σε κάθε περίσταση. Δικαίωμα σύγκλησης της Ε.Σ.Ε.Μ. έχει ο Πρόεδρος ή τα 3 από τα 7 μέλη της Γραμματείας. H Ε.Σ.Ε.Μ. είναι σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη της.

 

 

(37) Oι Ε.Σ.Ε.Μ. μέσα στα πλαίσια των σχολικών κανονισμών φροντίζουν για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και τη συνεργασία των μαθητικών συμβουλίων όλων των σχολείων της επαρχίας τους, επιδιώκουν την επίλυση προβλημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος των μαθητών της επαρχίας τους, συμμετέχοντας στις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων αυτών και συντονίζουν τις δραστηριότητες των Κ.Μ.Σ. των σχολείων της επαρχίας τους.

 

 

(38) H Ε.Σ.Ε.Μ. μπορεί να ορίζει υπεπιτροπές για τον προγραμματισμό ή τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε απόφασης που εμπίπτει στους σκοπούς των μαθητικών συμβουλίων.

 

 

(39) Oι πόροι των Ε.Σ.Ε.Μ. προέρχονται από συνδρομές των Κ.Μ.Σ.

 

 

(40) Τα μέλη όλων των Κ.Μ.Σ. αποτελόυν τα Επαρχιακά Μαθητικά Συμβούλια (Ε.Μ.Σ.). Τα Ε.Μ.Σ. συγκαλούνται από τις αντίστοιχες Ε.Σ.Ε.Μ., όταν κριθεί αναγκαίο. Εξετάζουν θέματα γενικού μαθητικού ενδιαφέροντος και οποιαδήποτε θέματα παραπέμπονται σ' αυτά από τις αντίστοιχες Ε.Σ.Ε.Μ.

 

 

(41) Δύο εκπρόσωποι από κάθε Ε.Σ.Ε.Μ. αποτελούν την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (Π.Σ.Ε.Μ.).

 

 

(42) H πρώτη συνέλευση της Π.Σ.Ε.Μ. συγκαλείται με ευθύνη της Ε.Σ.Ε.Μ. Λευκωσίας το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. H Π.Σ.Ε.Μ. συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες κάθε δύο μήνες και σε έκτακτες που τις αποφασίζουν σε κάθε περίσταση. H Π.Σ.Ε.Μ. είναι σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστο τα μισά από τα μέλη της.

 

 

(43) H Π.Σ.Ε.Μ. αμέσως μετά τη σύστασή της καταρτίζεται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και Μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η "νικώσα ψήφος" του Προέδρου.

 

 

(44) H Π.Σ.Ε.Μ. συνεδριάζει σε μη διδακτικό χρόνο, σε τακτικές συνεδρίες, κάθε δύο μήνες και σε έκτακτες που τις ορίζει σε κάθε περίσταση. Δικαίωμα σύγκλησης της Π.Σ.Ε.Μ. έχει ο Πρόεδρος ή 3 από τα μέλη της.

 

 

(45) H Π.Σ.Ε.Μ. μέσα στα πλαίσια των σχολικών κανονισμών συντονίζει τις δραστηριότητες των Ε.Σ.Ε.Μ. και επιλαμβάνεται προβλημάτων των μαθητών γενικότερου ενδιαφέροντος, συμμετέχοντας στις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

 

 

(46) Oι πόροι της Π.Σ.Ε.Μ. προέρχονται από συνδρομές των Ε.Σ.Ε.Μ.

 

 

(47) Για την καλύτερη λειτουργία των Ε.Σ.Ε.Μ. και της Π.Σ.Ε.Μ. ισχύουν, αναφορικά με θέματα για τα οποία δεν υπάρχει ειδική πρόνοια, τηρουμένων των αναλογιών, οι πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού σε σχέση με τα Κ.Μ.Σ.

 

 

16. (1) H διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται στο τέλος κάθε τριμήνου με απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου, ως: Κοσμιοτάτη, κοσμία, καλή, επίμεμπτη, κακή. Δε δίνεται αριθμητική βαθμολογία. Σε περιπτώσεις μειωμένης διαγωγής μαθητών αναγράφονται στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Καθηγητικού Συλλόγου οι λόγοι για τους οποίους μειώνεται η διαγωγή του μαθητή.

(2) Απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου για χαρακτηρισμό της διαγωγής μαθητή ως κακής ή ως επίμεμπτης υπόκειται στην έγκριση του Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης που μπορεί να τροποποιήσει τον προτεινόμενο χαρακτηρισμό. Την απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τροποποιήσει αυτεπάγγελτα ο Υπουργός, είτε ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα του μαθητή.

(3) Στα ενδεικτικά και δελτία προόδου αναγράφεται ο χαρακτηρισμός της διαγωγής ενώ στο απολυτήριο δεν αναγράφεται. Από το σχολείο δίνεται σχετικό πιστοποιητικό όταν ζητηθεί.

(4) Μαθητής του οποίου η διαγωγή χαρακτηρίστηκε ως επίμεμπτη ή κακή δικαιούται να συνεχίσει να φοιτά στο σχολείο του, εκτός αν ο Καθηγητικός Σύλλογος, έχει λόγους να πιστεύει ότι ενδείκνυται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για το μαθητή.

 

 

17. (1) Oι ποινές αποβλέπουν στη διόρθωση του μαθητή και στην τήρηση της ευκοσμίας και τάξεως του σχολείου.

(2) Ποινές που επιβάλλονται στους μαθητές ανάλογα με τη σοβαρότητα και τις συνέπειες του παραπτώματος του μαθητή είναι:

(α) Παρατήρηση,

(β) επίπληξη,

(γ) αποπομπή από την τάξη και παραπομπή στη διεύθυνση,

(δ) αποζημίωση για φθορά περιουσίας του σχολείου,

(ε) στέρηση σχολικού αξιώματος,

(στ) αποβολή ως δύο ημέρες,

(ζ) αποβολή 1-5 ημέρες,

(η) αποβολή 1-8 ημέρες,

(θ) αποβολή 1-15 ημέρες,

(ι) αποβολή από το σχολείο που φοιτά για πάντα με δικαίωμα μετεγγραφής σε άλλο σχολείο,

(ια) αποβολή ως το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Σ' όλες τις περιπτώσεις αποβολής ενημερώνεται γραπτώς ο κηδεμόνας του μαθητή.

Τις ποινές (α) - (γ) επιβάλλει ο καθηγητής.

Τις ποινές (α) - (δ) και (στ) επιβάλλει ο Βοηθός Διευθυντής.

Τις ποινές (α) - (ζ) επιβάλλει ο Διευθυντής.

Τις ποινές (α) - (β) και (δ) - (η) επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Τις ποινές (α) - (β) και (δ) - (ια) επιβάλλει ο Καθηγητικός Σύλλογος.

Oι ποινές αποβολής από 1-5 ημέρες μπορούν να επιβάλλονται και με αναστολή.

Oι ποινές (ι) και (ια) επιβάλλονται μόνο σε μαθητές Λυκείου και υπόκεινται στην έγκριση του Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης.

Όλες οι ποινές αναγράφονται στο ποινολόγιο και κατά την κρίση του Καθηγητικού Συλλόγου κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς αχρηστεύεται το μέρος εκείνο του ποινολογίου ή των πρακτικών των συνεδριών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αργότερα τη σταδιοδρομία του μαθητή.

 

 

18. (1) Σε κάθε Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης καταρτίζεται Πειθαρχικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από το Διευθυντή ή εκπρόσωπο του Βοηθό Διευθυντή, ως πρόεδρο, δύο καθηγητές ή εκπαιδευτές, τον υπεύθυνο του τμήματος, τον πρόεδρο του Κ.Μ.Σ. και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Τμήματός του. Oι δύο καθηγητές ή εκπαιδευτές υποδεικνύονται από τον Καθηγητικό Σύλλογο στην αρχή του σχολικού έτους. O μαθητής που έχει καταγγελθεί καλείται και απολογείται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

 

 

(2) Τα πρακτικά συνεδριών του Πειθαρχικού Συμβουλίου τηρεί ο νεότερος από τους δυο καθηγητές ή εκπαιδευτές.

 

 

(3) O Καθηγητικός Σύλλογος ενημερώνεται πάνω στις αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

 

 

19. (1) Φυσικός κηδεμόνας του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Κανένας άλλος δεν μπορεί να είναι κηδεμόνας, εφόσο οι γονείς του μαθητή κατοικούν στην πόλη ή στην κωμόπολη όπου βρίσκεται το σχολείο. Για μαθητές που προέρχονται από χωριά, ορίζεται κηδεμόνας από τους γονείς με γραπτή δήλωσή τους στο Διευθυντή.

 

 

 

 

 

(2) Oι κηδεμόνες:

(α) Προσέρχονται μαζί με τους μαθητές για να τους εγγράψουν και με την υπογραφή τους αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις προς το σχολείο, που απορρέουν από την ιδιότητά τους·

(β) κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών που βρίσκονται κάτω από την κηδεμονία τους, παρακολουθούν τους μαθητές με το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον, εποπτεύουν και ελέγχουν την τακτική φοίτησή τους στο σχολείο και την επιμέλεια, τη συμπεριφορά και το ήθος τους. Οτιδήποτε προσέξουν σχετικό, το γνωστοποιούν στο Διευθυντή, ώστε να επιτυγχάνεται συνεργασία σπιτιού και σχολείου με στόχο τη βελτίωση των μαθητών·

(γ) επαγρυπνούν για την τήρηση των σχολικών κανονισμών και διατάξεων από τους μαθητές· σε περίπτωση παρεκτροπής επικοινωνούν με το Διευθυντή για κοινά μέτρα διόρθωσης των παρεκτρεπομένων και οφείλουν να παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση του σχολείου, στην εξέταση παραπτωμάτων του μαθητή που κηδεμονεύουν από τον Καθηγητικό Σύλλογο, για παροχή πληροφοριών που μπορεί να τους ζητηθούν·

(δ) φροντίζουν για την έγκαιρη εκπλήρωση των οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων των μαθητών προς το σχολείο, σύμφωνα προς τους κανονισμούς και τις σχετικές αποφάσεις του αρμόδιου σώματος·

(ε) ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως το Διευθυντή για την αιτία τυχόν απουσίας των κηδεμονευόμενων τους·

(στ) όταν κληθούν από το Διευθυντή, προσέρχονται στο σχολείο για ζητήματα που αναφέρονται στους κηδεμονευόμενους τους και οφείλουν να διατηρούν στενή και σταθερή επαφή με το σχολείο για την παρακολούθηση του ήθους και της επίδοσης των μαθητών και να μετέχουν στις συγκαλούμενες από το Διευθυντή ειδικές συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων·

(ζ) για μαθητές που προέρχονται από χωριά και διαμένουν στην περιοχή της έδρας του σχολείου δηλώνουν με την εγγραφή των παιδιών τους το σπίτι όπου διαμένουν.

 

 

(3) Αν κηδεμόνας μαθητή που προέρχεται από χωριό παραμελεί τα καθήκοντά του, όπως αναγράφονται πιο πάνω, ο Διευθυντής ειδοποιεί για το θέμα αυτό το φυσικό κηδεμόνα.

 

 

(4) Oι διδάσκοντες σ' ένα σχολείο και οι υπάλληλοί του μπορούν να είναι κηδεμόνες μόνο των παιδιών τους ή στην ανάγκη και συγγενών τους.

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙO Δ

 

 

20. (1) Το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης απαρτίζει τον Καθηγητικό Σύλλογο του σχολείου.

 

 

(2) O Καθηγητικός Σύλλογος αποτελεί το ανώτατο σώμα μέσα στο σχολείο και έχει την ευθύνη για τις μεθόδους και τα μέσα υλοποίησης των εκπαιδευτικών στόχων που καθορίζονται από την πολιτεία και τις εκπαιδευτικές αρχές.

 

 

(3) O Καθηγητικός Σύλλογος συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μια φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και ανά μία στο τέλος κάθε μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή με έγγραφό τους (στο οποίο αναφέρεται το θέμα και ο εισηγητής) το 1/3 των μελών του Συλλόγου.

 

 

(4) Oι τακτικές μηνιαίες συνεδριάσεις γίνονται μετά την κανονική λήξη των μαθημάτων. Oι έκτακτες συνεδριάσεις γίνονται κατά τρόπο και χρόνο, ώστε να μη χάνεται διδακτικός χρόνος για τους μαθητές.

 

 

(5) Στις συνεδριάσεις του Καθηγητικού Συλλόγου προεδρεύει ο Διευθυντής ή, όταν αυτός εμποδίζεται, ο Βοηθός Διευθυντής. Σε περίπτωση απουσίας και του Βοηθού Διευθυντή, προεδρεύει ο αρχαιότερος καθηγητής που δικαιούται σύμφωνα με τα Σχέδια Υπηρεσίας να προαχθεί στη θέση του Βοηθού Διευθυντή.

 

 

(6) H πρόσκληση των μελών του Συλλόγου και η γνωστοποίηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης στις τακτικές συνεδριάσεις γίνεται γραπτώς μια τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Δεν απαιτείται πρόσκληση των μελών, όταν πρόκειται να συνεχιστεί συζήτηση που είχε διακοπεί σε προηγούμενη συνεδρίαση και είχε οριστεί η ημερομηνία για επανάληψή της.

 

 

(7) Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα, εφόσο το ζητήσει η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συλλόγου.

 

 

(8) Για να είναι έγκυρη η απόφαση του Καθηγητικού Συλλόγου απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο Πρόεδρος.

 

 

(9) Κάθε απόφαση καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και πρέπει να είναι απόλυτα αιτιολογημένη. Καταχωρίζεται επίσης περιληπτικά η άποψη της μειοψηφίας, εφόσο τούτο ζητηθεί.

 

 

(10) H ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία αποφασίζεται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συλλόγου.

 

 

(11) Τα πρακτικά επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρία του Συλλόγου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.

 

 

(12) O Σύλλογος βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστο τα μισά από τα μέλη συν ένα. H απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη.

 

 

(13) Στην τακτική συνεδρία στην αρχή του σχολικού έτους ο Καθηγητικός Σύλλογος:

(α) Εγκρίνει την κατανομή των μαθημάτων στο διδακτικό προσωπικό που γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 21(17), τον κατάλογο των Υπευθύνων των τμημάτων, το πρόγραμμα εφημερίας των καθηγητών και ορίζει τα μέλη των διάφορων συμβουλίων και επιτροπών (Πειθαρχικό Συμβούλιο, επιτροπή εκδηλώσεων, εκδρομών, εκδόσεων, προνοίας, κλπ.)·

(β) εκλέγει μέχρι τρεις εκπροσώπους του στο Συμβούλιο Διεύθυνσης του σχολείου·

(γ) επιλέγει τους σημαιοφόρους και παραστάτες από τους μαθητές της τελευταίας τάξης του σχολείου με κριτήρια το ήθος και την επίδοση.

 

 

(14) O Καθηγητικός Σύλλογος:

(α) Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές, στο τέλος κάθε τριμήνου χαρακτηρίζει τη διαγωγή τους και στο τέλος του έτους αποφασίζει για το γενικό χαρακτηρισμό της διαγωγής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα·

(β) αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, όπως επίσης και για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε ανεξέταση ή απόρριψή τους στο τέλος τους διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις·

(γ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση των εκδρομών ή περιπάτων των μαθητών και άλλων εκδηλώσεων λαμβάνοντας υπόψη τη διαδικασία που προβλέπει ο σχετικός Κανονισμός για τα Μαθητικά Συμβούλια·

(δ) ορίζει καθηγητή σύμβουλο από την Επιτροπή Εκδόσεων για τη συμπαράσταση και βοήθεια στην έκδοση εντύπων από τη συντακτική επιτροπή των μαθητών·

(ε) αποφασίζει για την τακτική ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων σε μόνιμη και σταθερή βάση σχετικά με τη φοίτηση, την επίδοση και τη διαγωγή των μαθητών·

(στ) αποφασίζει για την επίδοση των δελτίων προόδου στους γονείς σε μη εργάσιμο χρόνο·

(ζ) μπορεί να πραγματοποιεί, ύστερα από απόφασή του, κοινές συνεδριάσεις με τους Συνδέσμους Γονέων και με τη συμμετοχή του προεδρείου των Μαθητικών Συμβουλίων για θέματα σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου· στις συνεδριάσεις αυτές μπορεί να προσκαλείται και εκπρόσωπος της Σχολικής Εφορείας, εφόσον τούτο κρίνεται από το Σύλλογο απαραίτητο.

(15) Στις συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου παρευρίσκονται και εκπρόσωποι του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου με δικαίωμα λόγου, αν το ζητήσει ο Καθηγητικός Σύλλογος ή το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.

 

 

21. (1) Τηρουμένων των Σχεδίων Υπηρεσίας ο Διευθυντής έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Σχολείου που διευθύνει. Στο έργο του αυτό βοηθείται από τους Βοηθούς Διευθυντές και όλο το διδακτικό και υπαλληλικό προσωπικό του Σχολείου.

(2) Παραμένει όλες τις εργάσιμες ώρες στο σχολείο. Το Διευθυντή, όταν απουσιάζει, αντικαθιστά ο αρχαιότερος στη θέση Βοηθός Διευθυντής ή και σε περίπτωση που δεν υπάρχει Βοηθός Διευθυντής τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος καθηγητής που δικαιούται να προαχθεί σε Βοηθό Διευθυντή.

(3) Εκπροσωπεί το σχολείο στις σχέσεις του με την Πολιτεία, το Υπουργείο, τη Σχολική Εφορεία, το Σύνδεσμο Γονέων, τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την Εκκλησία και τους άλλους κοινωνικούς Οργανισμούς και παράγοντες.

(4) Διεξάγει την αλληλογραφία του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές· ενημερώνει το Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης έγκαιρα για τις ανάγκες και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του σχολείου και για κάθε παράλειψη ή αμέλεια των διδασκόντων.

(5) Υποβάλλει στο Υπουργείο, μόλις συμπληρωθούν οι εγγραφές των μαθητών, κατάσταση που δείχνει τον προβλεπόμενο συνολικό αριθμό των μαθητών, τον προβλεπόμενο αριθμό των τμημάτων και τις προβλεπόμενες σε διδακτικές κατά μάθημα περιόδους ανάγκες και μόλις λήξουν οι κανονικές εργασίες της σχολικής χρονιάς συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων και τυχόν παρατηρήσεις και εισηγήσεις.

(6) Zητά από το Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης έγκριση για κάθε δωρεά προς το σχολείο και άδεια για επισκέψεις στο σχολείο εκπροσώπων ξένων πρεσβειών, οργανισμών και υπηρεσιών.

Για δωρεές του Συνδέσμου Γονέων ο Διευθυντής ενημερώνει το Διευθυντή του οικείου τμήματος.

(7) Προκειμένου για σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης συνεργάζεται με τη Σχολική Εφορεία για την επίλυση των προβλημάτων του σχολείου και υποβάλλει σ' αυτή και στο Υπουργείο έγκαιρα τις ανάγκες του σχολείου σε θέματα στεγαστικού χώρου, εξοπλισμού του σχολείου και εμπλουτισμού των εργαστηρίων, των εποπτικών μέσων, της βιβλιοθήκης, κ.ά.

Προκειμένου για σχολεία Τεχνικής Εκπαίδευσης, υποβάλλει ανάγκες του σχολείου στο Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπό τύπο Προϋπολογισμού.

(8) Φροντίζει να διατηρούνται καθαρά, καλαίσθητα και σε καλή κατάσταση το σχολικό κτίριο και οι σχολικοί χώροι.

(9) Φροντίζει ώστε τα σχολικά έπιπλα και σκεύη, τα διδακτικά όργανα, οι διδακτικές συλλογές και τα βιβλία των βιβλιοθηκών να καταγράφονται στα οικεία βιβλία περιουσίας του σχολείου και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Ειδικότερα για τις Τεχνικές Σχολές, ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για:

(α) Την προμήθεια των αναγκαίων για τη λειτουργία των εργαστηρίων υλικών και άλλου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και κανονισμούς και με βάση τα εγκρινόμενα κονδύλια στον Προϋπολογισμό της Δημοκρατίας·

(β) τη διατήρηση και τον έλεγχο της Κεντρικής Αποθήκης του σχολείου·

(γ) τον περιοδικό έλεγχο της κινητής περιουσίας των εργαστηρίων·

(δ) τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, των μηχανημάτων και του υπόλοιπου εξοπλισμού των εργαστηρίων·

(ε) τον έλεγχο των διάφορων κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισμού του σχολείου και

(στ) το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του σχολείου.

 

 

(10) Συνεργάζεται με το Συμβούλιο του Συνδέσμου Γονέων και μπορεί να μετέχει στις συνεδρίες του.

 

 

(11) Έχει τακτική επαφή με τους γονείς με σκοπό την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας σχολείου και οικογένειας ώστε να ασκείται κοινή εποικοδομητική προσπάθεια για την επίλυση παρουσιαζόμενων προβλημάτων και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, την ορθή γνωριμία του με τον κόσμο και την κοινωνικοποίησή του.

 

 

(12) Ανακοινώνει γραπτώς στους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών τις επιβαλλόμενες κάθε φορά ποινές και κατά τρίμηνο την άτακτη φοίτησή τους στο σχολείο και τους ενημερώνει για τα αποτελέσματα της εργασίας των παιδιών τους.

 

 

(13) Συνεννοείται με το σχολίατρο ή με άλλη αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για θέματα που αφορούν την υγεία των μαθητών και την υγιεινή κατάσταση του διδακτηρίου και παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σχετικών υποδείξεων.

 

 

(14) Συνεργάζεται με την Εκκλησία, τις πολιτικές, δημοτικές και αστυνομικές αρχές για θέματα που αφορούν την ηθικοπνευματική ανάπτυξη των μαθητών και της κοινότητας.

 

 

(15) Συνενώνει, με εισηγήσεις και ενέργειές του, τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών και του ευρύτερου κοινού, ώστε να εξασφαλίζονται σε κάθε παιδί μεγαλύτερες δυνατότητες για τη φυσική, πνευματική, κοινωνική και ηθική εκπαίδευσή του.

 

 

(16) Ανακοινώνει στο προσωπικό του σχολείου, τις εκάστοτε ισχύουσες εκπαιδευτικές διατάξεις (νόμους, εγκυκλίους, κλπ.) και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των προϊστάμενων αρχών και κοινοποιεί ιδιαίτερα στους ενδιαφερομένους τα αναφερόμενα σ' αυτούς έγγραφα.

 

 

(17) Σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους καθηγητές και τους Βοηθούς Διευθυντές της ειδικότητας, κατανέμει στο διδακτικό προσωπικό τα μαθήματα των διάφορων ειδικοτήτων και τάξεων με τρόπο που να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μαθητών και του σχολείου γενικά και να ικανοποιούνται οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, κατά το δυνατό, των διδασκόντων και αναθέτει και επιβλέπει τον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.

 

 

(18) Φροντίζει ώστε να αναπτυχθεί ανάμεσα στους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου πνεύμα συναδέλφωσης αλληλοσεβασμού και αρμονικής συνεργασίας.

 

 

(19) Μεριμνά για την εξασφάλιση ευκαιριών στο προσωπικό του σχολείου για επαγγελματική ενημέρωση και επιμόρφωση.

 

 

(20) Διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις σε προσυνεννόηση με τον καθηγητή τουλάχιστο μια ημέρα νωρίτερα με σκοπό την καθοδήγηση, το συντονισμό και τον έλεγχο και αξιολόγηση της εργασίας των καθηγητών, της προόδου των μαθητών και τη συμμόρφωσή τους στους σχολικούς κανονισμούς.

 

 

(21) Συγκαλεί τον Καθηγητικό Σύλλογο σε συνεδρίες σε τακτή ημέρα και ώρα, που ορίζεται στην πρώτη συνεδρία κάθε χρόνου, τακτικά για μια φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη.

 

 

(22) Καλεί σε σύσκεψη τουλάχιστο μια φορά την εβδομάδα τους Βοηθούς Διευθυντές του σχολείου για την εξέταση των τρεχόντων προβλημάτων του σχολείου και την εκτίμηση της εργασίας τους και της όλης λειτουργίας του σχολείου.

 

 

(23) Καλεί σε σύσκεψη μια φορά τουλάχιστο το μήνα τους συντονιστές για την εκτίμηση της εργασίας τους και αντιμετώπιση προβλημάτων.

 

 

(24) Ενεργεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, τις εγγραφές, ή μετεγγραφές των μαθητών και ρυθμίζει τη διεξαγωγή των διάφορων εξετάσεων, γραπτών δοκιμασιών, σχολικών εορτασμών, σχολικών περιπάτων, εκδρομών και επισκέψεων.

 

 

(25) Φροντίζει για την εξασφάλιση της πειθαρχίας και της ευπρεπούς συμπεριφοράς και εμφάνισης των μαθητών.

 

 

(26) Φροντίζει ώστε να εξουδετερώνεται κάθε εξωσχολικής προέλευσης κομματική ή άλλη παρέμβαση στη λειτουργία του σχολείου.

 

 

(27) Παρακολουθεί την οργάνωση πνευματικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των μαθητών και συνεργάζεται με τα μαθητικά συμβούλια για την προώθηση των σκοπών τους.

 

 

(28) Ελέγχει, σε συνεργασία με τη Σχολική Εφορεία και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο, το σχολικό κυλικείο.

 

 

Προκειμένου για τις Τεχνικές Σχολές, ελέγχει το σχολικό κυλικείο σε συνεργασία με το Λογιστήριο του Υπουργείου και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο.

 

 

(29) Οργανώνει και ελέγχει την ομαλή λειτουργία του σχολικού συσσιτίου.

 

 

(30) Έχει την ευθύνη της εκδόσεως της μαθητικής εφημερίδας ή/και του περιοδικού, στα οποία προβάλλονται οι πιο αξιόλογες εργασίες των μαθητών, η ζωή και η κίνηση του σχολείου.

 

 

(31) Μεριμνά ώστε τα βιβλία του σχολικού αρχείου να ενημερώνονται με ακριβή στοιχεία για τον κάθε  μαθητή.

 

 

(32) Φροντίζει να τηρούνται με τάξη και ακρίβεια τα υπηρεσιακά βιβλία του σχολικού αρχείου, τα οποία καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

 

 

(33) Φροντίζει να φυλάγονται σε ιδιαίτερους φακέλους τα κείμενα των εκπαιδευτικών διατάξεων, τα εισερχόμενα έγγραφα και τα αντίγραφα των εξερχόμενων. Τα κατά τρίμηνο διαγωνίσματα φυλάσσονται μέχρι τέλους της χρονιάς και τα γραπτά των προαγωγικών, απολυτήριων και κατατακτήριων εξετάσεων φυλάσσονται μέχρι τέλους της επόμενης σχολικής χρονιάς.

 

 

(34) Όταν ο Διευθυντής μετατεθεί, μετακινηθεί ή απαλλαγεί με οποιοδήποτε τρόπο από τα καθήκοντά του, παραδίδει με πρακτικό που καταχωρίζεται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου, το αρχείο του σχολείου και τον εξοπλισμό του, με βάση τα οικεία βιβλία, στο διάδοχό του ή αν αυτό δεν είναι δυνατό στον αρχαιότερο ή άλλο Βοηθό Διευθυντή. Το βιβλίο περιουσίας προσυπογράφεται από αυτόν που παραδίνει και από αυτόν που παραλαμβάνει. Σε περίπτωση που η παράδοση στα πιο πάνω πρόσωπα δεν είναι δυνατή, η παράδοση γίνεται στον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και στην περίπτωση των Τεχνικών Σχολών σε εκπρόσωπο του Υπουργείου.

 

 

(35) Παρακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης του και ενημερώνεται πάνω στις νεότερες μεθόδους που θα καταστήσουν το έργο του πιο αποτελεσματικό.

 

 

22. (1) Το Συμβούλιο Διεύθυνσης απαρτίζεται από το Διευθυντή, τους Βοηθούς Διευθυντές και μέχρι τρεις εκπροσώπους του Καθηγητικού Συλλόγου και τρεις εκπροσώπους του Μαθητικού Συμβουλίου.

(2) Συνέρχεται μια φορά τουλάχιστο το μήνα υπό την προεδρία του Διευθυντή, και οι αποφάσεις του καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο.

(3) O ρόλος του είναι συμβουλευτικός και βοηθά το Διευθυντή στο έργο του.

(4) Επιλαμβάνεται έκτακτων γενικών και ειδικών προβλημάτων που αφορούν την οργάνωση, διοίκηση και ομαλή λειτουργία του σχολείου.

 

23. (1) Τηρουμένων των Σχεδίων Υπηρεσίας ο Βοηθός Διευθυντής βοηθά το Διευθυντή για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του σχολείου στο οποίο τοποθετείται.

(2) Μετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

(3) Μετέχει στο Συμβούλιο Διεύθυνσης.

(4) Έχει την ευθύνη σε τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής, όπως είναι η επίβλεψη της γραμματείας, καθαριότητα, πρόοδος, διαγωγή και ευημερία των μαθητών, εφημερεύοντες καθηγητές, απουσίες προσωπικού και μαθητών, έγκαιρη παραλαβή και διανομή των διδακτικών βιβλίων, ωρολόγιο πρόγραμμα, πειθαρχία μαθητών, παρακολούθηση της ύλης, έγκαιρος προγραμματισμός, επίβλεψη εγγραφών και εξετάσεων και κατανομή των μαθητών σε τμήματα κ.ά.

(5) Αναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στα πλαίσια του ωρολογίου και του αναλυτικού προγράμματος.

(6) Εκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του ή παρεμφερούς ειδικότητας.

(7) Παραμένει στο σχολείο σε όλες τις εργάσιμες ώρες και αναπληρώνει το Διευθυντή.

(8) Ενημερώνεται για την αλληλογραφία του σχολείου και φροντίζει για την προώθηση των εγγράφων.

(9) Είναι ο εισηγητής για το χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών με βάση πάντοτε τα συγκεκριμένα στοιχεία των ατομικών τους δελτίων σύμφωνα με τη γνώμη των καθηγητών υπεύθυνων τμημάτων.

(10) Εκτελεί καθήκοντα συνδέσμου με τα Μαθητικά Συμβούλια και εισηγείται στον Καθηγητικό Σύλλογο ή στο Διευθυντή πιθανές λύσεις προβλημάτων που έχουν επισημανθεί στις συνεδριάσεις των Μαθητικών Συμβουλίων.

(11) Φροντίζει για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων, που έχουν σχέση με την όσο γίνεται πιο εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

(12) Βοηθά στη σύνταξη της Έκθεσης Λειτουργίας του σχολείου στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

(13) Επικοινωνεί, προσωπικά ή με επιστολή, με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών για θέματα διαγωγής, φοίτησης ή επίδοσης ή για προσωπικά προβλήματα των παιδιών τους αφού ενημερώσει προηγουμένως το Διευθυντή.

 

 

24. (1) Τηρουμένων των Σχεδίων Υπηρεσίας, όλοι οι καθηγητές του σχολείου οφείλουν να συντρέχουν το Διευθυντή και τους Βοηθούς Διευθυντές στο έργο της διεύθυνσης του σχολείου.

(2) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές διδάσκουν στις τάξεις και τα τμήματα που ορίζονται από το Διευθυντή σύμφωνα με τον Κανονισμό 21(17) και εγκρίνονται από τον Καθηγητικό Σύλλογο σύμφωνα με τον Κανονισμό 20(13)(α).

Oι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να εξετάζουν τους μαθητές τους γραπτά μια τουλάχιστο φορά το τρίμηνο.

(3) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές αναλαμβάνουν μέσα στα πλαίσια του εργάσιμου χρόνου, εκτός από τη διδασκαλία, και άλλη σχολική εργασία που τους αναθέτει ο Διευθυντής και που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και μετέχουν σ' όλες τις δραστηριότητες του σχολείου.

Στους τεχνολόγους και εκπαιδευτές μπορούν επίσης να ανατεθούν καθήκοντα και ευθύνες για τα ακόλουθα:

(α) Τη συντήρηση μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού εργαστηρίων·

(β) την οργάνωση εργαστηρίων·

(γ) την προμήθεια υλικών, από την Κεντρική Αποθήκη του σχολείου για την ομαλή λειτουργία των εργαστηρίων·

(δ) τη διαφύλαξη των υλικών και των ασκήσεων των μαθητών και τη διατήρηση των εργαστηρίων σε καλή κατάσταση·

(ε) το συντονισμό εργαστηρίων·

(στ) την παρακολούθηση των μαθητών κατά την εξάσκησή τους στη βιομηχανία.

Παρακολουθούν επίσης δύο σεμινάρια το χρόνο, διάρκειας δύο ωρών το καθένα, τα οποία οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας μετά τη λήξη της ημερήσιας εργασίας και με επέκταση της εργάσιμης ημέρας.

(4) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές αναλαμβάνουν, μέχρι επτά περιόδους το χρόνο αναπλήρωση καθηγητών ή εκπαιδευτών που απουσιάζουν. Σχετικές διευθετήσεις για την αναπλήρωση των απουσιαζόντων θα γίνονται από το Διευθυντή.

(5) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές συμμετέχουν σ' όλες ανεξαίρετα τις τακτικές και έκτακτες συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου κάτω από την προεδρία του Διευθυντή ή του νόμιμου αναπληρωτή του ακολουθώντας στις εισηγήσεις και συζητήσεις τη δημοκρατική διαδικασία.

(6) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές που εργάζονται σε δυο ή περισσότερα σχολεία ανήκουν υπηρεσιακά στο σχολείο εκείνο στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες περιόδους την εβδομάδα. Για καθηγητές που έχουν ίσο αριθμό περιόδων διδασκαλίας σε δύο σχολεία ο Διευθυντής του οικείου Τμήματος Εκπαίδευσης αποφασίζει σε ποιο από τα δύο σχολεία ανήκουν υπηρεσιακά.

(7) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές παραμένουν στο σχολείο στη διάρκεια των ωρών της κανονικής λειτουργίας του. Για ν' απουσιάσουν απαιτείται απαραίτητα άδεια του Διευθυντή.

(8) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές εκκλησιάζονται με τους μαθητές 2-4 φορές το χρόνο σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τη Διεύθυνση και εγκρίνεται από τον Καθηγητικό Σύλλογο.

(9) Οποιαδήποτε υπηρεσιακά έγγραφα των καθηγητών ή εκπαιδευτών υποβάλλονται στο Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης, (εκτός αν υπάρχουν σοβαρά προσωπικοί λόγοι) μέσω του Διευθυντή με τις αναγκαίες παρατηρήσεις. O Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης επιστρέφει στον καθηγητή ή εκπαιδευτή κάθε έγγραφο το οποίο δεν υποβλήθηκε μέσω του Διευθυντή του σχολείου κατά παράβαση της παραγράφου αυτής.

(10) Για άδεια απουσίας οι καθηγητές και εκπαιδευτές υποβάλλουν έγκαιρα και με βάση τη σχετική νομοθεσία, αίτηση προς το Υπουργείο απαραίτητα μέσω του Διευθυντή. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα αναγκαία δικαιολογητικά και αν πρόκειται για ασθένεια, ιατρικό πιστοποιητικό, είτε από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό είτε από ιατρό του ιδιωτικού τομέα. (Αυτό μπορεί να προσκομιστεί και αργότερα). Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την αντικειμενικότητα του πιστοποιητικού ασθενείας που εκδίδεται το θέμα παραπέμπεται στο Υπουργείο Υγείας για διερεύνηση. Άδεια ασθενείας μέχρι τις δύο ημέρες κάθε φορά, (εφόσον δεν ξεπερνά τις οκτώ συνολικά ημέρες τη σχολική χρονιά) μπορεί να εγκριθεί και αργότερα από το Υπουργείο χωρίς πιστοποιητικό γιατρού, με τη συμπλήρωση ειδικού τύπου από τον καθηγητή μόλις επιστρέψει στην εργασία του. H άδεια αυτή δεν μπορεί να προηγείται ή να έπεται Κυριακής, δημόσιας, θρησκευτικής ή σχολικής αργίας, άδειας απουσίας, ή άδειας ασθενείας. H άδεια αυτή λογαριάζεται μέσα στην άδεια ασθένειας που δικαιούται ο καθηγητής ή εκπαιδευτής. O Διευθυντής δικαιούται να παραχωρεί άδεια μιας ημέρας, για προσωπικούς λόγους στους καθηγητές ή εκπαιδευτές, η άδεια όμως αυτή δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δυο ημέρες τη σχολική χρονιά.

(11) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές οφείλουν να ενισχύουν την κρατική υπόσταση της Δημοκρατίας και να αποφεύγουν με επιμέλεια μέσα στο σχολείο οποιεσδήποτε κομματικές δραστηριότητες και ενέργειες που συνιστούν κομματική τοποθέτηση και προπαγάνδα, να εκπληρώνουν ευσυνείδητα το παιδευτικό τους καθήκον και να πειθαρχούν στους νόμους, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις οδηγίες των εκπαιδευτικών αρχών.

(12) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές οφείλουν να είναι σ' όλα πρότυπα υπεύθυνου και ελεύθερου δημοκρατικού πολίτη, να χαρακτηρίζονται από αξιοπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα, να συνεργάζονται συναδελφικά μεταξύ τους και να συμπεριφέρονται προς τους μαθητές με τον τρόπο που αρμόζει σε πραγματικούς παιδαγωγούς.

 

 

25. Από το Διευθυντή, σε συνεργασία με τους Βοηθούς Διευθυντές, ορίζονται καθηγητές ή εκπαιδευτές υπεύθυνοι τμημάτων, οι οποίοι έχουν τα πιο κάτω καθήκοντα:

 

 

(α) Έχουν τη γενική ευθύνη του τμήματος και το οργανώνουν σε μαθητική κοινότητα με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό των Μαθητικών Συμβουλίων·

 

 

(β) παρακολουθούν τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των μαθητών σ' όλα τα μαθήματα·

 

 

(γ) συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες στο τμήμα και διερευνούν σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Τμήματος θέματα που έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών του και φροντίζουν για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων για βελτίωση των μαθητών σ' αυτούς τους τομείς·

 

 

(δ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο του τμήματος, κατανέμουν αρμοδιότητες και ευθύνες στους μαθητές του τμήματος (επιμελητής, επιτροπή πρόνοιας, επιτροπή καθαριότητας και εξωραϊσμού της αίθουσας, επιτροπή εκδηλώσεων και πινακίδας, υπεύθυνος για τη φύλαξη και συμπλήρωση του βιβλίου της ύλης, κλπ.)·

 

 

(ε) φροντίζουν να είναι ενημερωμένοι για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση και την προσωπικότητα των μαθητών του τμήματος χωρίς να παραβιάζουν οποιαδήποτε κατωχυρωμένα ατομικά δικαιώματα·

 

 

(στ) οργανώνουν συσκέψεις των γονιών των μαθητών, σε συνεννόηση με το Διευθυντή, στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των μαθητών·

 

 

(ζ) επιδίδουν τα Δελτία Προόδου·

 

 

(η) μετέχουν στις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που εξετάζεται παράπτωμα μαθητή του τμήματος.

 

 

26. (1) Oι καθηγητές και εκπαιδευτές εκ περιτροπής αναλαμβάνουν, σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που ετοιμάζει ο Διευθυντής, καθήκοντα εφημερίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Σκοπός της εφημερίας είναι η συναναστροφή των διδασκόντων με τους μαθητές και έξω από την αίθουσα διδασκαλίας και η τήρηση της τάξης και καλής συμπεριφοράς των μαθητών στη σχολική αυλή, τους διαδρόμους, την καντίνα και άλλους χώρους του σχολείου.

 

 

(2) Καθήκοντα εφημερίας αναλαμβάνουν οι καθηγητές και εκπαιδευτές και κατά τις αθλητικές συναντήσεις μεταξύ των τμημάτων ή τάξεων του σχολείου ή του σχολείου με άλλο σχολείο ή και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

 

 

27. Oι περί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1985 καταργούνται.

 

 

28. Τηρούμενης της παραγράφου (2) του Κανονισμού 10 η ισχύς των παρόντων Κανονισμών αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1991.