Κ.Δ.Π. 382/97

 

Oι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 76 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 1997, κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων με βάση το άρθρο 3(1) του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου (Νόμος Αρ. 99 του 1989) και εγκριθέντες από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

 

 

OΙ ΠΕPΙ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ

ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΙ ΤOΥ 1969 ΕΩΣ 1997

Κανονισμοί εκδιδόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 76

 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 76 των περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 1997, εκδίδει τους πιο κάτω Κανονισμούς.

 

 

1. Oι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 1997.

 

 

2. (1) Για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά -

 

 

"εκπαιδευτικός λειτουργός" σημαίνει αυτόν που κατέχει οποιαδήποτε θέση, για την πλήρωση της οποίας αρμόδια είναι η Επιτροπή.

 

 

"Νόμος" σημαίνει τους περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως 1997, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

 

 

"προϋπηρεσία" σημαίνει την εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού πριν από το διορισμό του στη μόνιμη θέση που κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και περιλαμβάνει απασχόληση με σύμβαση·

 

 

"σχολείο" σημαίνει δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο εγγεγραμμένο ως τέτοιο και περιλαμβάνει νηπιαγωγείο που είναι εγγεγραμμένο ως τέτοιο, αλλά δεν περιλαμβάνει ινστιτούτο ή φροντιστήριο ή επιμορφωτικό κέντρο·

 

 

"υπηρεσία" σημαίνει την εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού μετά το διορισμό του στη μόνιμη θέση που κατέχει στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

 

 

(2) Όροι οι οποίοι δεν ερμηνεύονται στους Κανονισμούς αυτούς έχουν την έννοια την οποία αποδίδουν σε αυτούς οι περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως 1997.

 

 

3. (1) Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται διαφορετικά στο Νόμο και τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων των Κανονισμών αυτών, αναγνωρισμένη υπηρεσία ή προϋπηρεσία για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων λογίζεται ότι περιλαμβάνει επίσης την εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον είναι υπηρεσία ή προϋπηρεσία -

 

 

(α) Σε δημόσιο σχολείο ή σε δημόσια σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου.

 

 

(β) Σε σχολή ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού αναγνωρισμένη ως τέτοια στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

 

 

(γ) Σε δημόσιο σχολείο μέσης ή δημοτικής εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

 

(δ) Σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο της Κύπρου ή του εξωτερικού, το οποίο θα αναγνωριστεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών.

 

 

(ε) Σε οποιοδήποτε ίδρυμα της Κύπρου ή κρατικό ερευνητικό κέντρο της Κύπρου ή του εξωτερικού, το οποίο θα αναγνωριστεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών:

 

 

Νοείται ότι για τους σκοπούς της υποπαραγράφου αυτής-

 

 

"ίδρυμα" σημαίνει φιλανθρωπικό ίδρυμα το οποίο-

 

 

(Ι) είναι εγγεγραμμένο ως φιλανθρωπικό ίδρυμα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα φιλανθρωπικά ιδρύματα·

 

 

(ΙΙ) κύριο έργο του έχει την παροχή ειδικής εκπαίδευσης·

 

 

(ΙΙΙ) λειτουργεί με δαπάνη του κράτους κατά το μεγαλύτερο μέρος·

 

 

"κρατικό ερευνητικό κέντρο" σημαίνει ερευνητικό κέντρο που λειτουργεί στην Κύπρο ή στο εξωτερικό υπό την αιγίδα είτε του κράτους είτε κρατικού πανεπιστημίου και, εκτός από τις έρευνες στους τομείς των θετικών επιστημών, διαθέτει προγράμματα ερευνητικού ή και εκπαιδευτικού περιεχομένου παρέχοντας διδασκαλία ή/και καθοδήγηση πτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών στους τομείς αυτούς:

 

 

Νοείται ότι κρατικό ερευνητικό κέντρο θεωρείται και κάθε άλλο ερευνητικό κέντρο που δε λειτουργεί υπό την αιγίδα κράτους ή κρατικού πανεπιστημίου, αναγνωρίζεται όμως στη χώρα λειτουργίας του και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του πιο πάνω ορισμού.

 

 

(στ) (Ι) Στα γραφεία της Θρησκευτικής Διαφωτίσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και των Ιερών Μητροπόλεων Κύπρου που, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ή των οικίων Ιερών Μητροπόλεων, εμπεριέχει το στοιχείο της διαπαιδαγώγησης και της καθοδήγησης.

 

 

(ΙΙ) H εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς προαγωγής και εφαρμογής τυχόν συμφωνίας μείωσης των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά επί της πραγματικής υπηρεσίας:

 

 

(α) Κατά το ήμισυ για σκοπούς προαγωγής·

 

 

(β) στο ακέραιο για σκοπούς μείωσης των ωρών διδασκαλίας.

 

 

(ζ) (Ι) Στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εμπεριέχει το στοιχείο της καθοδήγησης και της εποπτείας.

 

 

(ΙΙ) H εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς προαγωγής και εφαρμογής τυχόν συμφωνίας μείωσης των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα ακόλουθα ποσοστά επί της πραγματικής υπηρεσίας:

 

 

(α) Κατά το ήμισυ για σκοπούς προαγωγής·

 

 

(β) στο ακέραιο για σκοπούς μείωσης των ωρών διδασκαλίας.

 

 

(2) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού "εκπαιδευτική υπηρεσία" σημαίνει εκπαιδευτική υπηρεσία ή προϋπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού μετά την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για το διορισμό του σε οποιαδήποτε θέση στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία συνεχή ή διακεκομμένη, σε μόνιμη ή προσωρινή ή έκτακτη βάση, με πλήρη ή μερική απασχόληση, αλλά δεν περιλαμβάνει χρονική περίοδο διδασκαλίας σε διορθωτικά μαθήματα ή σε συστήματα μαθητείας:

 

 

Νοείται ότι, σε περίπτωση εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε βάση μερικής απασχόλησης, ο χρόνος της απασχόλησης αυτής υπολογίζεται ως εξής:

 

 

(Ι) Αν η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις τέσσερις περιόδους την εβδομάδα, ο χρόνος της απασχόλησης αγνοείται·

 

 

(ΙΙ) αν η απασχόληση υπερβαίνει τις τέσσερις, αλλά δεν υπερβαίνει τις δέκα περιόδους την εβδομάδα, υπολογίζεται το ένα τρίτο του χρόνου της απασχόλησης·

 

 

(ΙΙΙ) αν η απασχόληση υπερβαίνει τις δέκα, αλλά δεν υπερβαίνει τις δεκαοκτώ περιόδους την εβδομάδα, υπολογίζονται τα δύο τρίτα του χρόνου της απασχόλησης·

 

 

(Ιv) αν η απασχόληση υπερβαίνει τις δεκαοκτώ περιόδους την εβδομάδα, υπολογίζεται ολόκληρος ο χρόνος της απασχόλησης.

 

 

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών, η μισθοδοσία εκπαιδευτικού λειτουργού που διορίζεται καθηγητής με προϋπηρεσία δασκάλου ή καθηγητή σε χαμηλότερη κλίμακα καθορίζεται με την παραχώρηση σε αυτόν ποσού που αντιστοιχεί στα χρόνια της προϋπηρεσίας του και στο ύψος της προσαύξησης της μισθοδοτικής κλίμακας της εν λόγω προηγούμενης θέσης του.

 

 

5. (1) Σε εκπαιδευτές σχολείων μέσης τεχνικής εκπαίδευσης και σε καθηγητές μέσης γενικής εκπαίδευσης της ειδικότητας Σχεδιασμού και Τεχνολογίας παρέχεται μια πλήρης προσαύξηση για καθένα από τα δύο πρώτα χρόνια τεχνικής πείρας την οποία έχουν και μισή προσαύξηση για καθένα από τα υπόλοιπα χρόνια τέτοιας πείρας, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να παραχωρούνται περισσότερες από έξι συνολικά προσαυξήσεις:

 

 

Νοείται ότι δεν παρέχεται προσαύξηση για τεχνική πείρα που αποκτάται μετά το μόνιμο διορισμό στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία.

 

 

(2) (α) Για τους σκοπούς του Κανονισμού αυτού "τεχνική πείρα" σημαίνει πείρα που αποκτήθηκε μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του εκπαιδευτή ή του καθηγητή Σχεδιασμού και Τεχνολογίας με τακτική και πλήρη απασχόληση σε ανάλογη με την ειδικότητα του εργασία.

 

 

(β) H τεχνική πείρα πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία που να ικανοποιούν την αρμόδια αρχή και να μην αποτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας, απαραίτητο προσόν για διορισμό.

 

 

6. (1) Oι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν να υποβάλλουν κατά το διορισμό τους ή μέσα σε προθεσμία ενός χρόνου από την ημερομηνία του μόνιμου διορισμού τους όλα τα έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 3, ή τεχνικής πείρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 5.

 

 

(2) Προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα για την οποία δεν υποβάλλονται επαρκή και πλήρη στοιχεία μέσα στην προθεσμία που ορίζει η παράγραφος (1) δεν μπορεί να αναγνωριστεί.

 

 

(3) Oι προσαυξήσεις για αναγνωρισμένη υπηρεσία, προϋπηρεσία ή τεχνική πείρα παρέχονται από την πρώτη μέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα μέσα στον οποίο υποβάλλονται πλήρη και επαρκή έγγραφα που υποστηρίζουν την αναγνώριση.

 

 

7. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται σε κενή θέση, η χρονική διάρκεια της απόσπασης λογίζεται για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων υπηρεσία στη θέση στην οποία αποσπάται.

 

 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 3 και τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός αποσπάται για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων ή παραχωρούνται οι υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, σε κρατική ή άλλη υπηρεσία, η χρονική διάρκεια της απόσπασης ή της παραχώρησης λογίζεται για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων υπηρεσία στην θέση την οποία κατέχει οργανικά.

 

 

8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Κανονισμού 3 και τηρουμένων των διατάξεων των οικείων σχεδίων υπηρεσίας, όταν εκπαιδευτικός λειτουργός διορίζεται για να ασκεί με αναπληρωματικό διορισμό τα καθήκοντα μιας θέσης, η χρονική διάρκεια του διορισμού αυτού λογίζεται για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων υπηρεσία στη θέση την οποία κατέχει οργανικά.

 

 

9. (α) Xωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 3, προϋπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού σε οποιαδήποτε θέση στη δημόσια υπηρεσία δε λογίζεται υπηρεσία για σκοπούς διορισμού, προαγωγής και προσαυξήσεων.

 

 

(β) Για τον καθορισμό της μισθοδοσίας αυτών των εκπαιδευτικών λειτουργών εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, όσα ισχύουν στη δημόσια υπηρεσία.

 

 

10. H χρονική περίοδος κατά την οποία εκπαιδευτικός λειτουργός βρίσκεται με άδεια χωρίς απολαβές δε λογίζεται υπηρεσία, εκτός αν η άδεια αυτή χορηγήθηκε για λόγους δημόσιου συμφέροντος:

 

 

Νοείται ότι υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού σε αναγνωρισμένα σχολεία που προβλέπονται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 3 κατά τη διάρκεια της περιόδου που βρίσκεται με άδεια απουσίας χωρίς απολαβές λογίζεται υπηρεσία για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών.

 

 

11. Για σκοπούς υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας που απαιτείται για προαγωγή, χρονική περίοδος μεταπτυχιακών σπουδών ή άλλης μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικού λειτουργού στο εξωτερικό, μετά την παροχή εκπαιδευτικής άδειας, που οδήγησε σε απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού λειτουργού λογίζεται υπηρεσία ή πείρα μέχρι πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο, με βάση τον κανονικά απαιτούμενο χρόνο για την απόκτησή του, στη θέση ή στις θέσεις, που κατείχε ο εκπαιδευτικός λειτουργός κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο, εφόσον το δίπλωμα ή ο τίτλος που αποκτήθηκε δε θεωρείται απαραίτητο προσόν, σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας της αμέσως ανώτερης θέσης.

 

 

12. (1) Σε περίπτωση μη συνεχούς υπηρεσίας εκπαιδευτικού λειτουργού που υπηρετούσε κατά τις 15 Ιουνίου 1990, η υπηρεσία που προηγήθηκε της διακοπής υπολογίζεται, για σκοπούς προσαύξησης και υπολογισμού του χρόνου που απαιτείται για προαγωγή, ως εξής:

 

 

(α) Διακοπή μέχρι δύο χρόνια υπολογίζεται ολόκληρη.

 

 

(β) Διακοπή μεγαλύτερη από δύο μέχρι και τέσσερα χρόνια υπολογίζεται κατά το ένα δεύτερο.

 

 

(γ) Διακοπή μεγαλύτερη από τέσσερα χρόνια υπολογίζεται κατά το ένα τρίτο.

 

 

(2) Σε περίπτωση μη συνεχούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας προσώπου που διορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός μετά τις 15 Ιουνίου 1990, η υπηρεσία ή η προϋπηρεσία που προηγήθηκε της διακοπής υπολογίζεται, για σκοπούς προσαύξησης και υπολογισμού του χρόνου που απαιτείται για προαγωγή, ως εξής:

 

 

(α) Διακοπή μέχρι τέσσερα χρόνια υπολογίζεται ολόκληρη.

 

 

(β) Διακοπή μεγαλύτερη από τέσσερα μέχρι και έξι χρόνια υπολογίζεται κατά το ένα δεύτερο.

 

 

(γ) Διακοπή μεγαλύτερη από έξι χρόνια υπολογίζεται κατά το ένα τρίτο.

 

 

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (1) και (2), αναγνωρισμένη υπηρεσία που προσφέρθηκε ή προσφέρεται σε ελληνικά σχολεία στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου μετά τις 15 Ιουλίου 1974 υπολογίζεται ολόκληρη, έστω και αν ακολουθεί διακοπή οποιασδήποτε διάρκειας.

 

 

13. (1) Oι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 1990 έως 1996 καταργούνται.

 

 

(2) Oι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν επηρεάζουν το κύρος απόφασης ή πράξης η οποία εκδόθηκε ή έγινε δυνάμει των καταργούμενων Κανονισμών, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίστηκε οποιαδήποτε υπηρεσία εκπαιδευτικού λειτουργού ως υπηρεσία για σκοπούς διορισμού, προαγωγής ή προσαυξήσεων.

 

 

(3) Oι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών δεν επηρεάζουν την κανονική διαδρομή και λήξη τυχόν προθεσμίας η οποία άρχισε να τρέχει, σε σχέση με εκπαιδευτικό λειτουργό, δυνάμει του Κανονισμού 5Α ή του Κανονισμού 14 των καταργούμενων Κανονισμών, και η οποία θα λήξει μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των παρόντων Κανονισμών και δεν επαναφέρουν σε ισχύ τέτοια προθεσμία η οποία έληξε ή παρήλθε ανεκμετάλλευτη πριν από την πιο πάνω ημερομηνία.