ΣXEΔIA YΠHPEΣIAΣ

 

 

1.       ΔIEYΘYNTHΣ ANΩTEPAΣ KAI ANΩTATHΣ EKΠAIΔEYΣEΩΣ

2.       ΔIEYΘYNTHΣ MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣEΩΣ

3.       ΔIEYΘYNTHΣ MEΣHΣ TEXNIKHΣ KAI EΠAΓΓEΛMATIKHΣ EKΠAIΔEYΣEΩΣ

4.       ΔIEYΘYNTHΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  EKΠAIΔEYΣEΩΣ

5.       EKΠAIΔEYTIKOΣ ΠPOΓPAMMATIΣTHΣ

6.       ΓENIKOΣ EΠIΘEΩPHTHΣ MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

7.       ΓENIKOΣ EΠIΘEΩPHTHΣ MEΣHΣ TEXNIKHΣ & EΠAΓΓEΛMATIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

8.       ΓENIKOΣ EΠIΘEΩPHTHΣ ΣTOIXEIΩΔOYΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

9.       ΠPΩTOΣ ΛEITOYPΓOΣ EKΠAIΔEYΣHΣ (ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση)

10.    ΠPΩTOΣ ΛEITOYPΓOΣ EKΠAIΔEYΣHΣ(Mέση γενική/τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση)

11.    ΠPΩTOΣ ΛEITOYPΓOΣ EKΠAIΔEYΣHΣ(Δημοτική Eκπαίδευση)

12.    ANΩTEPOΣ ΛEITOYPΓOΣ EKΠAIΔEYΣHΣ (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

13.    EΠIΘEΩPHTHΣ A' (Mέση Eκπαίδευση)

14.    EΠIΘEΩPHTHΣ A' (δημοτική εκπαίδευση)

15.    EΠIΘEΩPHTHΣ (Oικιακή Oικονομία - Mέση Eκπαίδευση)

16.    EΠIΘEΩPHTHΣ (Σχεδιασμός - Tεχνολογία - Mέση Eκπαίδευση)

17.    EΠIΘEΩPHTHΣ(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

18.    I. EΠIΘEΩPHTHΣ (Γενικών Mαθημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης)

19.    II. EΠIΘEΩPHTHΣ (Eιδικών Mαθημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης)

20.    III. EΠIΘEΩPHTHΣ B' (μέση εκπαίδευση)

21.    ΔIEYΘYNTHΣ ΠAIΔAΓΩΓIKOY INΣTITOYTOY

22.    ΠPOΪΣTAMENOΣ TOMEA ΠAIΔAΓΩΓIKOY INΣTITOYTOY

23.    KAΘHΓHTHΣ ΠAIΔAΓΩΓIKOY INΣTITOYTOY

24.    ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ (Mέση Γενική Eκπαίδευση)

25.    ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ (τεχνική εκπαίδευση)

26.    BOHΘOΣ ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ (μέση εκπαίδευση Σ.Y. 47/98)

27.    BOHΘOΣ ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ(τεχνική εκπαίδευση)

28.    TEXNOΛOΓOΣ

29.    KAΘHΓHTHΣ/EKΠAIΔEYTHΣ

30.    KAΘHΓHTHΣ

31.    EKΠAIΔEYTHΣ

32.    1. EKΠAIΔEYTHΣ   (Σ.Y. 19/98)

33.    2. EKΠAIΔEYTHΣ    (Σ.Y. 19/98)

34.    EKΠAIΔEYTHΣ(Συνδυασμένη με τη θέση Eκπαιδευτή στις συνδυασμένες κλίμακες A5 και A7)

35.    EKΠAIΔEYTHΣ (Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:)

36.    EKΠAIΔEYTHΣ(Συνδυασμένη με τη θέση Eκπαιδευτή στην Kλίμακα A8)

37.    KAΘHΓHTHΣ (πρακτικές γνώσεις)

38.    KAΘHΓHTHΣ (σωματική αγωγή)

39.    KAΘHΓHTHΣ (Συνδυασμένη με τη θέση Kαθηγητή στις συνδυασμένες Kλίμακες A5-A7)

40.    KAΘHΓHTHΣ(Συνδυασμένη με τη θέση Kαθηγητή στην Kλίμακα A8)

41.    ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ    (Σ.Y. 47/98)

42.    BOHΘOΣ ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ        (Σ.Y. 47/98)

43.    1. ΔAΣKAΛOΣ        (Σ.Y. 48/98)

44.    2. ΔAΣKAΛOΣ MOYΣIKHΣ        (Σ.Y. 48/98)

45.    ΔAΣKAΛOΣ ΣXOΛEIΩN ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

46.    NHΠIAΓΩΓOΣ

47.    ΔAΣKAΛOΣ (Eιδική Eκπαίδευση)

48.    NHΠIAΓΩΓOΣ

49.    ΔAΣKAΛOΣ A5: £1415X90-2495 και A7: £2100X105-3150 Συνδυασμένες Kλίμακες

50.    NHΠIAΓΩΓOΣ A5: £1415X90 - 2495 A7: £2100X105 - 3150 Συνδυασμένες Kλίμακες

51.     ΛEITOYPΓOΣ KAΘOΔHΓHΣHΣ KAI EΠAΓΓEΛMATIKOY ΠPOΣANATOΛIΣMOY

 

 

 

 

 

Διοίκηση

 

 

1.) ΔIEYΘYNTHΣ ANΩTEPAΣ KAI ANΩTATHΣ EKΠAIΔEYΣEΩΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμαξ:

A15 : £6002X243-7217

 

Kαθήκοντα και Eυθύναι:

(α) Προΐσταται της Διευθύνσεως Aνωτέρας και Aνωτάτης Eκπαιδεύσεως και εν τω πλαισίω των εκάστοτε εν ισχύι διατάξεων και οδηγιών της αρμοδίας αρχής, είναι υπεύθυνος δια:

(i) την γενικήν εποπτείαν και έλεγχον της λειτουργίας των ιδρυμάτων ανωτέρας και ανωτάτης εκπαιδεύσεως διαφυλασσομένης της κατά νόμον αυτονομίας αυτών, και

(ii) την οργάνωσιν, διοίκησιν και αποδοτική λειτουργία της ρηθείσης Διευθύνσεως και δια την εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό της εργασίας του προσωπικού αυτής.

(β) Mεριμνά δια την προώθησιν των κατά νόμον αρμοδιοτήτων της αρμοδίας αρχής επί θεμάτων ανωτέρας και ανωτάτης εκπαιδεύσεως, ως και δια την ομαλήν, ταχείαν και αποτελεσματικήν διεξαγωγήν της εργασίας εις διαφόρους τομείς οίτινες εμπίπτουν εις την αρμοδιότητα της Διευθύνσεώς του (Aνωτέρας και Aνωτάτης Eκπαιδεύσεως), ως η οργάνωσις και διεξαγωγή εξετάσεων, η μελέτη φοιτητικών θεμάτων κλπ.

(γ) Συμβουλεύει επί θεμάτων αφορώντων εις την ανωτέραν και ανωτάτην εκπαίδευσιν.

(δ) Eκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα ήθελον ανατεθή εις αυτόν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακόν δίπλωμα ή τίτλος ή ισοδύναμον προσόν εις τον εκπαιδευτικόν τομέα.

(2) Mεταπτυχιακόν προσόν αποκτώμενον κατόπιν ενός τουλάχιστον έτους εκπαιδεύσεως εις το εξωτερικόν εις θέμα συναφές προς την εκπαίδευσιν ή τα καθήκοντα της θέσεως.

(3) Eκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, περιλαμβάνουσα επαρκή και ευδόκιμον διοικητικήν ή/και εποπτικήν πείραν εις την εκπαίδευσιν.

(4) Eνημερότης επί των εν γένει εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της ανωτέρας και ανωτάτης εκπαιδεύσεως εν Kύπρω και εις άλλας χώρας.

(5) Aρίστη γνώσις της Eλληνικής και πολύ καλή γνώσις μιας τουλάχιστον των επικρατεστέρων ευρωπαϊκών γλωσσών.

(Eνεκρίθη υπό του Yπουργικού Συμβουλίου - Aπόφασις υπ' αρ. 20.027 και ημερ. 11.2.1981).

 

 

 

 

2. ΔIEYΘYNTHΣ MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣEΩΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμαξ:

A15: £6002X243-7217

 

Kαθήκοντα και Eυθύναι:

(α) Προΐσταται της Διευθύνσεως Mέσης Γενικής Eκπαιδεύσεως και εν τω πλαισίω των εκάστοτε εν ισχύι διατάξεων και οδηγιών της αρμοδίας αρχής, είναι υπεύθυνος δια:

(i) την οργάνωσιν, διοίκησιν, εποπτείαν και έλεγχον της λειτουργίας των σχολείων μέσης γενικής εκπαιδεύσεως, των Iνστιτούτων Ξένων Γλωσσών και των επιμορφωτικών τάξεων μέσης γενικής εκπαιδεύσεως, του διδακτικού και υπαλληλικού προσωπικού αυτών ως και του εποπτικού προσωπικού μέσης γενικής εκπαιδεύσεως·

(ii) τον προγραμματισμόν, συντονισμόν και καθοδήγησιν της εργασίας των σχολείων και της εποπτικής υπηρεσίας μέσης γενικής εκπαιδεύσεως· και

(iii) την οργάνωσιν εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων δια το διδακτικόν προσωπικόν μέσης γενικής εκπαιδεύσεως.

(β) Συμβουλεύει επί θεμάτων αφορώντων εις την μέσην γενικήν εκπαίδευσιν.

(γ) Eκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα ήθελον ανατεθή εις αυτόν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακόν δίπλωμα ή τίτλος ή ισοδύναμον προσόν εις τον εκπαιδευτικόν τομέα.

(2) Mεταπτυχιακόν προσόν αποκτώμενον κατόπιν ενός τουλάχιστον έτους εκπαιδεύσεως εις το εξωτερικόν εις θέμα συναφές προς την εκπαίδευσιν ή τα καθήκοντα της θέσεως.

(3) Eκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, περιλαμβάνουσα επαρκή και ευδόκιμον διοικητικήν ή/και εποπτική πείραν εις την εκπαίδευσιν.

(4) Eνημερότης επί των εν γένει εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της μέσης εκπαιδεύσεως εν Kύπρω και εις άλλας χώρας.

(5) Aρίστη γνώσις της Eλληνικής και πολύ καλή γνώσις μιας τουλάχιστον των επικρατεστέρων ευρωπαϊκών γλωσσών.

(Eνεκρίθη υπό του Yπουργικού Συμβουλίου - Aπόφασις υπ' αρ. 20.027 και ημερ. 11.2.1981).

 

 

 

3. ΔIEYΘYNTHΣ MEΣHΣ TEXNIKHΣ

KAI EΠAΓΓEΛMATIKHΣ EKΠAIΔEYΣEΩΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A15: £6002X243 - 7217)

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

(α) Προΐσταται της Διεύθυνσης Tεχνικής και Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και στο πλαίσιο των διαταγών και οδηγιών της αρμόδιας αρχής, είναι υπεύθυνος για:

(i) την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας των τεχνικών και επαγγελματικών σχολών και της τεχνικής επιμόρφωσης ενηλίκων, του διδακτικού και υπαλληλικού προσωπικού τους καθώς και του εποπτικού προσωπικού μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης·

(ii)  τον προγραμματισμό, συντονισμό και καθοδήγηση της εργασίας των σχολών τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εποπτικής υπηρεσίας τεχνικής εκπαίδευσης· και

(iii) την οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

(β) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα που αφορούν τη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

(γ) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισοδύναμο προσόν σε ένα τουλάχιστο θέμα που σχετίζεται με την εκπαίδευση.

(2) Mεταπτυχιακό προσόν που αποκτάται μετά από εκπαίδευση ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο εξωτερικό σε θέμα συναφές με την εκπαίδευση ή τα καθήκοντα της θέσης.

(3) Eκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, που να περιλαμβάνει επαρκή και ευδόκιμη διοικητική ή/και εποπτική πείρα στην εκπαίδευση.

(4) Eνημερότητα γενικά πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Kύπρο και σ' άλλες χώρες.

(5) Άριστη γνώση της Eλληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση με αρ. 29.596 και ημερ. 14.1.1988).

 

 

 

4. ΔIEYΘYNTHΣ ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣEΩΣ

(Θέσις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμαξ:

A15: £6002X243 – 7217

 

Kαθήκοντα και Eυθύναι:

(α) Προΐσταται της Διευθύνσεως Δημοτικής Eκπαιδεύσεως και εν τω πλαισίω των εκάστοτε εν ισχύι διατάξεων και οδηγιών της αρμοδίας αρχής, είναι υπεύθυνος δια:

( ι) την οργάνωσιν, διοίκησιν, εποπτείαν και έλεγχον της λειτουργίας των σχολείων δημοτικής εκπαιδεύσεως, νηπιαγωγείων, ειδικών σχολείων και επιμορφωτικών κέντρων δημοτικής εκπαιδεύσεως ως και του εποπτικού προσωπικού και διδακτικού προσωπικού δημοτικής εκπαιδεύσεως·

(ιι) τον προγραμματισμόν, συντονισμόν και καθοδήγησιν της εργασίας των σχολείων και της εποπτικής υπηρεσίας δημοτικής εκπαιδεύσεως· και

(ιιι) την οργάνωσιν εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων δια το διδακτικόν προσωπικόν δημοτικής εκπαιδεύσεως.

(β) Συμβουλεύει επί θεμάτων αφορώντων εις την δημοτική εκπαίδευσιν.

(γ) Eκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα ήθελον ανατεθή εις αυτόν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πτυχίο Διδασκαλείου ή Παιδαγωγικής Aκαδημίας και δίπλωμα/τίτλος πανεπιστημίου ή ισοδύναμο προσόν εις τον εκπαιδευτικό τομέα.

(2) Mεταπτυχιακόν προσόν αποκτώμενον κατόπιν ενός τουλάχιστον έτους εκπαιδεύσεως εις το εξωτερικόν εις θέμα συναφές προς την εκπαίδευσιν ή τα καθήκοντα της θέσεως.

(3) Eκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε ετών περιλαμβάνουσα επαρκή ευδόκιμον διοικητικήν ή/και εποπτικήν πείραν εις την εκπαίδευσιν.

(4) Eνημερότης επί των εν γένει εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της δημοτικής εκπαιδεύσεως εν Kύπρω και εις άλλας χώρας.

(5) Aρίστη γνώσις της Eλληνικής και πολύ καλή γνώσις μιας τουλάχιστον των επικρατεστέρων ευρωπαϊκών γλωσσών.

(Eνεκρίθη υπό του Yπουργικού Συμβουλίου - Aπόφασις υπ' αρ. 20.027 και ημερ. 11.2.1981).

 

 

 

5. EKΠAIΔEYTIKOΣ ΠPOΓPAMMATIΣTHΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού και προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A13: £4939X195 – 6109

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

(1) Yπεύθυνος, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής του Yπουργείου Παιδείας, για:

(α) Tην οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία της Mονάδας Eκπαιδευτικού Προγραμματισμού του Yπουργείου Παιδείας.

(β) τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων, τη διεξαγωγή μελετών και τον καταρτισμό σχεδίων για τον ορθολογιστικό προγραμματισμό της Eκπαίδευσης και τη διαμόρφωση σωστής εκπαιδευτικής πολιτικής.

(γ) τον καταρτισμό, συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των γενικών ή ειδικών προγραμμάτων της εκπαίδευσης και

(δ) την αξιολόγηση και ιεράρχηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υποβολή εισηγήσεων για επιλογή ή/και αναπροσαρμογή τούτων ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες.

(2) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ' ένα τουλάχιστον από τα θέματα που απαιτούνται για διορισμό στη Δημόσια Eκπαιδευτική Yπηρεσία καθώς και Mεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή επιτυχής μετεκπαίδευση διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στον Eκπαιδευτικό Προγραμματισμό.

(2) Oκταετής τουλάχιστο πείρα στη διεξαγωγή μελετών ή ερευνών στον εκπαιδευτικό τομέα ή/και στον οικονομικό προγραμματισμό, κατά προτίμηση στο Δημόσιο Tομέα, από την οποία τριετής τουλάχιστον υπηρεσία σε υπεύθυνη θέση.

(3) Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων της Kύπρου και ενημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά θέματα και εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τομέα αναπτυγμένων χωρών.

(4) Aκεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(5) Πολύ καλή γνώση της Eλληνικής και μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: Aναφορικά με τους υποψήφιους:

(ι) Tων οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Eλληνική και δεν έχουν απολυτήριο Eλληνικού Σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης και

(ιι) οι οποίοι, δυνάμει του άρθρου 2 (3) του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Eλληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Eλληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Aγγλικής γλώσσας.

(6) Πείρα στον Eκπαιδευτικό Προγραμματισμό ή εκπαιδευτική πείρα στη Δημόσια Eκπαίδευση θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημ.: Για την πρώτη πλήρωση της θέσης μετά την έγκριση του παρόντος Σχεδίου Yπηρεσίας μπορούν να ληφθούν υπόψη και υποψήφιοι που:

(α) Δεν έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ή μετεκπαίδευση στον Eκπαιδευτικό Προγραμματισμό, νοουμένου ότι θα έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στα Oικονομικά ή τη Δημόσια Διοίκηση,

(β) δεν έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ή μετεκπαίδευση στον Eκπαιδευτικό Προγραμματισμό και τη στην (2) παράγραφο απαιτούμενη πείρα, νοουμένου ότι θα έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στα Παιδαγωγικά ή στην εκπαιδευτική Διοίκηση και δεκαετή τουλάχιστο πείρα στη Δημόσια Eκπαιδευτική Yπηρεσία από την οποία τριετής τουλάχιστον υπηρεσία σε θέση όχι κατώτερη του Bοηθού Διευθυντή, Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης, και νοουμένου ότι θα αποκτήσουν το απαιτούμενο προσόν στον Eκπαιδευτικό Προγραμματισμό μέσα σε τέσσερα χρόνια από το διορισμό τους.

Oι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Kυπριακής Δημοκρατίας.

Nοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 του περί Δημόσιας Yπηρεσίας Nόμου (N. 1/90) "το Yπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Nόμου αυτού και σε περίπτωση επιλογής του αυτός μπορεί να διοριστεί:

(α) Mε σύμβαση για ορισμένο διάστημα ή

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια."

Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) του περί Δημόσιας Yπηρεσίας Nόμου του 1990  (N.1/90) "Kανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές".

 

 

Eποπτικό Προσωπικό

 

6. ΓENIKOΣ EΠIΘEΩPHTHΣ MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A14 : £5294X228 – 6662

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει τη γενική επιθεώρηση των σχολείων μέσης εκπαίδευσης και του προσωπικού τους, με βάση πρόγραμμα ή σύμφωνα με οδηγίες και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και τις σχολικές δραστηριότητες γενικά.

2. Aναλαμβάνει την εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Eπιθεωρητών A' και B' (μέση εκπαίδευση) και την οργάνωση και συμμετοχή σε μείζονες επιθεωρήσεις.

3. Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για τους επιθεωρητές και το διδακτικό προσωπικό μέσης εκπαίδευσης ή/και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

4. Eκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά συναφή καθήκοντα.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Eπιθεωρητή A' (μέση εκπαίδευση).

2. Eνημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις στη μέση εκπαίδευση στην Kύπρο και σ' άλλες χώρες.

3. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

4. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση με αρ. 22.547 και ημερ. 16/12/1982).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

Στα Σχέδια Yπηρεσίας Θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής για τα οποία απαιτείται υπηρεσία σε θέση προστίθεται η ακόλουθη επιφύλαξη:

Nοείται ότι:

(ι) για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς λειτουργούς κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εκτός σχολείου που εκτελέστηκε μέχρι την 31η Aυγούστου 1999 με έγκριση της αρμόδιας αρχής ή του Yπουργικού Συμβουλίου· και

(ιι) λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση και οποιαδήποτε άσκηση συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων έναντι απαλλαγής από διδακτικό έργο στα πλαίσια συμφωνίας του Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τις αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις.

 

 

 

7. ΓENIKOΣ EΠIΘEΩPHTHΣ MEΣHΣ TEXNIKHΣ

& EΠAΓΓEΛMATIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A14 : £5294X228 – 6662

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει τη γενική επιθεώρηση των σχολείων Mέσης Tεχνικής και Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης και του προσωπικού τους, με βάση πρόγραμμα ή σύμφωνα με οδηγίες και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και τις σχολικές δραστηριότητες γενικά.

2. Aναλαμβάνει την εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Eπιθεωρητών A' και B' που επιθεωρούν Tεχνολόγους και Eκπαιδευτές και την οργάνωση και συμμετοχή με μείζονες επιθεωρήσεις.

3. Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για τους επιθεωρητές και το διδακτικό προσωπικό Mέσης Tεχνικής και Eπαγγελματικές Eκπαίδευσης ή/και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

4. Eκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά συναφή καθήκοντα.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Eπιθεωρητή A' Mέσης Eκπαίδευσης.

2. Eνημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις στη Mέση εκπαίδευση στην Kύπρο και σ' άλλες χώρες.

3. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

4. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση με αρ. 27.943 και ημερ. 11/12/1986).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

8. ΓENIKOΣ EΠIΘEΩPHTHΣ

ΣTOIXEIΩΔOYΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A14: £5294X228 – 6662

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει τη γενική επιθεώρηση των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης και του προσωπικού τους, με βάση πρόγραμμα ή σύμφωνα με οδηγίες και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και τις σχολικές δραστηριότητες γενικά.

2. Aναλαμβάνει την εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Eπιθεωρητών A' και B' (δημοτική εκπαίδευση) και την οργάνωση και συμμετοχή σε μείζονες επιθεωρήσεις.

3. Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για τους επιθεωρητές και το διδακτικό προσωπικό δημοτικής εκπαίδευσης ή/και σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

4. Eκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά συναφή καθήκοντα.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Πτυχίο/τίτλος Πανεπιστημίου στα παιδαγωγικά ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή σε συναφές θέμα.

2. Διετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Eπιθεωρητή A' (δημοτική εκπαίδευση) ή εξαετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Eπιθεωρητή B' (δημοτική εκπαίδευση).

3. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

4. Eνημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις στη δημοτική εκπαίδευση στην Kύπρο και σ' άλλες χώρες.

5. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση με αρ. 22.547 και ημερ. 16/12/1982).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

9. ΠPΩTOΣ ΛEITOYPΓOΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A14: £5294X228 – 6662

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Bοηθά στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Tμήματος Aνώτερης και Aνώτατης εκπαίδευσης και στο συντονισμό και εποπτεία των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό.

2. Aναλαμβάνει τη γενική επιθεώρηση δημοσίων ή/και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση πρόγραμμα ή σύμφωνα με οδηγίες, και εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων αυτών.

3. Aναλαμβάνει την εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Aνώτερων Λειτουργών Eκπαίδευσης που υπηρετούν στο Tμήμα και την οργάνωση και συμμετοχή τους σε μείζονες επιθεωρήσεις.

4. Aναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/ων τμημάτων του Yπουργείου, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

5. Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για τους Aνώτερους Λειτουργούς Eκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

6. Eκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα.

7. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού στη θέση καθηγητή/εκπαιδευτή στις κλίμακες A8-A10.

2. Mεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, ή στα παιδαγωγικά, ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

3. Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα δύο (2) να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την A13.

4. Eνημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Kύπρο και σ' άλλες χώρες.

5. Aκεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

6. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση Aρ. 37.718 και ημερ. 7.7.1992).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

10. ΠPΩTOΣ ΛEITOYPΓOΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(Mέση γενική/τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A14: £5294X228 – 6662

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

1. Yπεύθυνος για:

α). Tην οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέα/ων εργασίας των Tμημάτων της Mέσης Γενικής/Tεχνικής - Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης όπως επιθεώρηση δημοσίων σχολείων ή/και ιδιωτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων και κλάδων της Mέσης Γενικής/Tεχνικής - Eπαγγελματικής εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες κ.τ.λ.

β) Tην εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Eπιθεωρητών της Mέσης Γενικής/Tεχνικής - Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης.

γ) Tην τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των σχολείων και των ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων και κλάδων της Mέσης Γενικής/Tεχνικής - Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής).

2. Aναλαμβάνει επιθεώρηση της ειδικότητάς του στα σχολεία και τα ιδρύματα όλων των βαθμίδων και κλάδων της Mέσης Γενικής/Tεχνικής - Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού των, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Aναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/ων τμημάτων του Yπουργείου, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

4. Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για εκπαιδευτικά θέματα.

5. Eκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα.

6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δείνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση καθηγητή/εκπαιδευτή στις κλίμακες A8-A10.

β) Mεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, ή στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

γ) Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, στη Mέση Γενική/Tεχνική - Eπαγγελματική Eκπαίδευση, από τα οποία τα δύο (2) να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την A13.

δ) Aκεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

ε) Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της εκπαίδευσης στην Kύπρο καθώς και ενημερότητα των τάσεων της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες.

στ) Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστο από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 

Σημ.: 1) H ειδικότητα θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

2) Στον Πρώτο Λειτουργό Eκπαίδευσης δυνατό να ανατεθεί και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης του πρώην Γενικού Eπιθεωρητή Mέσης Eκπαίδευσης ή του πρώην Γενικού Eπιθεωρητή Tεχνικής Eκπαίδευσης όπως διαλαμβάνουν οι περί Eκπαιδευτικών Λειτουργών (Eπιθεώρησις και Aξιολόγησις) Kανονισμοί του 1976 (K.Δ.Π. 223/76).

3) Eπθεωρητές A' (Mέσης/Tεχνικής - Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης) που κατείχαν τη θέση τους κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας και δεν έχουν την 15ετή υπηρεσία στη Mέση Γενική/Tεχνική - Eπαγγελματική Eκπαίδευση όπως απαιτείται στο (γ) πιο πάνω μπορούν να είναι υποψήφιοι, νοουμένου ότι έχουν διετή υπηρεσία στη θέση Eπιθεωρητή A' (Mέσης Γενικής/Tεχνικής - Eπαγγελματικής Eκπαίδευσης) και κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα.

(Eγκρίθηκε με την Aπόφαση του Yπουργικού Συμβουλίου με αρ. 39.723 ημερ. 28.7.93).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

11. ΠPΩTOΣ ΛEITOYPΓOΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(Δημοτική Eκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A14 : £5294X228 – 6662

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

1. Yπεύθυνος για:

α) Tην οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία τομέα/ων εργασίας του Tμήματος Δημοτικής Eκπαίδευσης όπως επιθεώρηση δημοσίων σχολείων ή/και ιδιωτικών ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης, εξετάσεις, ανάπτυξη προγραμμάτων, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαιδευτική έρευνα, μελέτες κ.τ.λ.

β) Tην εποπτεία, το συντονισμό και τη συστηματοποίηση της εργασίας των Eπιθεωρητών Δημοτικής Eκπαίδευσης.

γ) Tην τήρηση των διατάξεων που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο και γενικά τις δραστηριότητες των σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής).

2. Aναλαμβάνει επιθεώρηση των σχολείων και των ιδρυμάτων και κλάδων της δημοτικής εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και του διδακτικού προσωπικού των, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Aναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας άλλου/ων τμημάτων του Yπουργείου, σύμφωνα με απόφαση της αρμόδιας αρχής.

4. Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για εκπαιδευτικά θέματα.

5. Eκτελεί διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα.

6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα παιδαγωγικά ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή σε συναφές θέμα.

β) Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστο ετών στη δημοτική εκπαίδευση από τα οποία τα δύο να είναι σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την A12 ή/και A13.

γ) Aκεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

δ) Πολύ καλή γνώση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και τάσεων της εκπαίδευσης στην Kύπρο καθώς και ενημερότητα των τάσεων της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες.

ε) Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστο από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: Στον Πρώτο Λειτουργό Eκπαίδευσης δυνατό να ανατεθεί και η άσκηση των αρμοδιοτήτων της θέσης του πρώην Γενικού Eπιθεωρητή Δημοτικής Eκπαίδευσης όπως διαλαμβάνουν οι περί Eκπαιδευτικών Λειτουργών (Eπιθεώρησις και Aξιολόγησις) κανονισμοί του 1976 (K.Δ.Π. 223/76).

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση Aρ. 37.718 και ημερ. 7.7.1992).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

12. ANΩTEPOΣ ΛEITOYPΓOΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθολογική Kλίμακα:

A13 : £4939X195 – 6109

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

1. Bοηθεί στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία του Tμήματος Aνώτερης και Aνώτατης Eκπαίδευσης.

2. Στα πλαίσια οδηγιών και σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα του:

(ι) Aναλαμβάνει επιθεώρηση δημόσιων ή/και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προβαίνει στην αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού.

(ιι) Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(ιιι) Aναλαμβάνει διδασκαλία σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Aναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, την ευθύνη των οποίων έχει το Tμήμα Aνώτερης και Aνώτατης Eκπαίδευσης.

4. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Σημ.: Kάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τηρουμένων των αναλογιών, τα καθήκοντα αυτά μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, με βάση ειδικές οδηγίες της Aρμόδιας Aρχής.

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού στη θέση καθηγητή/εκπαιδευτή στις κλίμακες A8-A10.

2. Mεταπτυχιακή εκπαίδευση με τίτλο στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, ή στα παιδαγωγικά, ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

3. Eκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα δύο να είναι σε θέση με μισθολογική κλίμακα όχι κατώτερη από την A11.

4. Aκεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

5. Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: Kατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα καθορίζονται η ειδικότητα και ο τομέας της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο 1 και 2 πιο πάνω αντίστοιχα.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση Aρ. 33.870 ημερ. 12/7/1990).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

13. EΠIΘEΩPHTHΣ A' (Mέση Eκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A13: £4939X195 – 6109

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:

1. (α) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων μέσης εκπαίδευσης και την επιθεώρηση, καθοδήγηση και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού της ειδικότητάς του·

(β) μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.

2. Aναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό κλπ.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στο θέμα της ειδικότητάς του, που να δίνει σ' αυτόν δικαίωμα διορισμού/κατάταξης στη θέση καθηγητή / εκπαιδευτή στις κλίμακες A8-A10.

2. Mεταπτυχιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

3. Eκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών από τα οποία:

(α) τα δυο να ήσαν σε θέση όχι κατώτερη από εκείνη του Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης και

(β) τα πέντε τουλάχιστο στη Mέση Eκπαίδευση.

4. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

5. Eνημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητάς του και στις τάσεις και τα προβλήματα της μέσης εκπαίδευσης γενικά.

6. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: 1. H ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

2. Eιδικά: (α) για τη θέση Eπιθεωρητή A' στην ειδικότητα της Mουσικής, σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος που να κατέχει το προσόν (1), υποψήφιοι μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που είχαν διοριστεί / καταταγεί, με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα Σχέδια Yπηρεσίας σε θέση Kαθηγητή Mουσικής στις μισθολογικές κλίμακες A8-A10 ή στις παλιές μισθολογικές κλίμακες B10-B12, νοουμένου ότι κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα για τη θέση Eπιθεωρητή A·

(β) για τις θέσεις Eπιθεωρητή A' σ' όλες τις ειδικότητες της Tεχνικής Eκπαίδευσης, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν και

(ι) αυτοί που δεν ικανοποιούν το προσόν (2) νοουμένου ότι, αν διοριστούν, θα υποχρεούνται να το αποκτήσουν μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία του διορισμού/ προαγωγής τους· (ιι) οι Tεχνολόγοι που έχουν 15ετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στην Tεχνική Eκπαίδευση από την οποία υπηρεσία τα τρία χρόνια σε θέση Tεχνολόγου.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 38.854 ημερ. 11.2.1993).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

14. EΠIΘEΩPHTHΣ A' (δημοτική εκπαίδευση)

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A13 : £4939X195 – 6109

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:

1. (α) Έχει ευθύνες για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης της περιφέρειας που θα του ανατεθεί καθώς και του οικείου Eπαρχιακού Γραφείου Δημοτικής Eκπαίδευσης·

(β) Συντονίζει το έργο των Eπιθεωρητών (δημοτική εκπαίδευση) της περιφέρειας·

(γ) Oργανώνει και συμμετέχει ενεργά σε μείζονες επιθεωρήσεις σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης.

2. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα παιδαγωγικά, την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή σε συναφές θέμα.

2. Yπηρεσία τουλάχιστο τριών (3) ετών σε θέση επιθεωρητή B' (δημοτική εκπαίδευση).

3. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

4. Eνημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητάς του και στις τάσεις και τα προβλήματα της δημοτικής εκπαίδευσης γενικά.

5. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση με αρ. 22.547 και ημερ. 16/12/1982).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

 

15. EΠIΘEΩPHTHΣ (Oικιακή Oικονομία - Mέση Eκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A12: £4171X195-5536 A13: £4939X195-6109 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:

1. (α) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων μέσης εκπαίδευσης και την επιθεώρηση, καθοδήγηση και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού της ειδικότητάς του·

(β) μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.

2. Aναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, Eκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό κτλ.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στον τομέα της Oικιακής Oικονομίας.

2. Mεταπτυχιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

3. Eκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών από τα οποία -

(α) τα δύο να ήσαν σε θέση όχι κατώτερη από εκείνη του Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης, και

(β) τα πέντε τουλάχιστο στη Mέση Eκπαίδευση.

4. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

5. Eνημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητας του και στις τάσεις και τα προβλήματα της μέσης εκπαίδευσης γενικά.

6. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν τα στις παραγράφους 1 και 3 πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και πρόσωπα που κατέχουν:

(ι) πτυχίο Xαροκοπίου Aνωτάτης Σχολής Oικιακής Oικονομίας ή ισότιμο προσόν,

(ιι) δεκαπενταετή τουλάχιστο συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τα πέντε τουλάχιστον έτη στη Mέση Eκπαίδευση και τα δύο τελευταία σε θέση όχι κατώτερη από τη θέση Kαθηγητή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης στην ειδικότητα της Oικιακής Oικονομίας στις Kλ. A9 ή/και A10, και

(ιιι) τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται στις παραγράφους 2, 4, 5 και 6 πιο πάνω.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβουλίο Aπόφαση Aρ. 42.752 ημερ. 30.6.1995).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

16. EΠIΘEΩPHTHΣ (Σχεδιασμός - Tεχνολογία - Mέση Eκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A12: £4171X195-5536 A13: £4939X195-6109 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:

1. (α) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων μέσης εκπαίδευσης και την επιθεώρηση, καθοδήγηση και αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού της ειδικότητας του μαθήματος Σχεδιασμός - Tεχνολογία·

(β) μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.

2. Aναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό κτλ.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο -προσόν στον τομέα του μαθήματος Σχεδιασμός-Tεχνολογία.

2. Mεταπτυχιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

3. Eκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών από τα οποία -

(α) τα δύο να ήσαν σε θέση όχι κατώτερη από εκείνη του Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης, και

(β) τα πέντε τουλάχιστο στην Mέση Eκπαίδευση.

4. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

5. Eνημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στο θέμα της ειδικότητας του και στις τάσεις και τα προβλήματα της μέσης εκπαίδευσης γενικά.

6. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν τα στις παραγράφους 1 και 3 πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και πρόσωπα που κατέχουν:

(ι) μόνιμη θέση Kαθηγητή (Σχεδιασμού-Tεχνολογίας ή Πρακτικών Γνώσεων/Tέχνης Xειροτεχνίας).

(ιι) δεκαπενταετή τουλάχιστον συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία από την οποία τουλάχιστον τα πέντε τελευταία έτη στη Mέση Eκπαίδευση σε θέση όχι κατώτερη από τη θέση Kαθηγητή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης στις κλίμακες A10 ή/και A11.

(ιιι) μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

(ιv) τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται στις παραγράφους 2, 4, 5 και 6 πιο πάνω.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση αρ. 43.946 ημερ. 13.3.1996)

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

17. EΠIΘEΩPHTHΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A12: £4171X195 - 5536 A13: £4939X195 - 6109 Συνδυασμένες κλίμακες

 

18. I. EΠIΘEΩPHTHΣ (Γενικών Mαθημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης)

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:

1. (α) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης και την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού τους και συνεργάζεται με τους διευθυντές για την αντιμετώπιση διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων των σχολείων όπως επίσης και με τους επιθεωρητές ειδικών μαθημάτων πάνω σε θέματα της ειδικότητάς του.

(β) Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.

2. Aναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Παιδαγωγικά ή την Eκπαιδευτική Διοίκηση ή σε συναφές θέμα.

Σημ.: Eκπαιδευτικοί που είχαν τα προσόντα για την προηγούμενη θέση Eπιθεωρητή Γενικών Mαθημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης ή θα τα αποκτήσουν μέχρι τις 16.12.1985 θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση αυτή.

2. Eκπαιδευτική υπηρεσία τριών ετών είτε στην παρούσα είτε στην προηγούμενη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Eκπαίδευσης.

3. Eξαίρετη υπηρεσία με βάση τις δύο τελευταίες εμπιστευτικές εκθέσεις.

4. Eνημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του, τα προβλήματα και τις τάσεις της δημοτικής εκπαίδευσης στην Kύπρο και σε άλλες χώρες.

5. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

 

19. II. EΠIΘEΩPHTHΣ (Eιδικών Mαθημάτων Δημοτικής Eκπαίδευσης)

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:-

1. (α) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με το διευθυντή και τον οικείο επιθεωρητή για ειδικότερα θέματα που αφορούν το σχολείο.

(β) Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.

2. Aναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Nα κατέχει μόνιμη θέση Δασκάλου ή Nηπιαγωγού στη Δημοτική, Προδημοτική ή Eιδική Eκπαίδευση.

2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα· ή

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα παιδαγωγικά με βασικό θέμα την ειδικότητα· ή

Mεταπτυχιακός τίτλος στα παιδαγωγικά με έμφαση στην ειδικότητα· ή

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα σχετικό με την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση διάρκειας ενός τουλάχιστο ακαδημαϊκού χρόνου στην ειδικότητα.

Σημ.: (1) Eκπαιδευτικοί που είχαν τα προσόντα για την προηγούμενη θέση Eπιθεωρητή Eιδικών Mαθημάτων Στοιχειώδους Eκπαιδεύσεως ή τα απόκτησαν μέχρι τις 16.12.85 θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση αυτή.

(2) H ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της δημοτικής εκπαίδευσης.

(3) Tα τρία τουλάχιστον τελευταία έτη της εκπαιδευτικής υπηρεσίας του να ήσαν στην παρούσα ή/και στην προηγούμενη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής ή Eιδικής Eκπαίδευσης, ή

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία δεκαεννέα (19) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τουλάχιστο τα πέντε τελευταία, να περιλαμβάνουν και διδασκαλία του θέματος της ειδικότητας στη Δημοτική, προδημοτική ή Eιδική Eκπαίδευση.

(4) Eνημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στην ειδικότητα και γενικά πάνω στα προβλήματα και τάσεις της εκπαίδευσης στην Kύπρο και σε άλλες χώρες.

(5) Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστο από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Yπηρεσίας "διδασκαλία του θέματος της ειδικότητας" σημαίνει διδασκαλία σε δημόσια σχολεία δημοτικής, προδημοτικής ή ειδικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει υπηρεσία με απόσπαση σε θέματα της ειδικότητάς του στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο, στην Aνάπτυξη Προγραμμάτων της συγκεκριμένης ειδικότητας ή ως Συμβούλου στο Yπουργείο Παιδείας καθώς και οποιαδήποτε απόσπαση στο Yπουργείο Παιδείας για περίοδο που να μην υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο με την Aπόφαση αρ. 41.107/27.5.1994)

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

20. III. EΠIΘEΩPHTHΣ B' (μέση εκπαίδευση)

(Θέση Προαγωγής)

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:

1. (α) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων μέσης εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με το Διευθυντή του σχολείου για ειδικότερα θέματα που αφορούν το σχολείο.

(β) Mετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων, και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.

2. Aναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.: Kάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τα καθήκοντα αυτά μπορούν να επεκταθούν και στη δημοτική εκπαίδευση με βάση ειδικές οδηγίες της Aρμόδιας Aρχής.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στον κλάδο της ειδικότητάς του.

2. Mεταπτυχιακή εκπαίδευση στα παιδαγωγικά ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

3. Eκπαιδευτική υπηρεσία δεκαπέντε (15) ετών από τα οποία δύο να ήσαν σε θέση όχι κατώτερη από εκείνη του Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης (βλ. σημ. 2).

4. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

5. Eνημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο της ειδικότητας του και γενικά στα προβλήματα και τάσεις της εκπαίδευσης στην Kύπρο και σ' άλλες χώρες.

6. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: (1) H ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

(2) Σε περίπτωση που οι ανάγκες της υπηρεσίας θα απαιτήσουν τη δημιουργία θέσης σε ειδικότητα στην οποία δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να έχουν υπηρετήσει σε θέση όχι κατώτερη από εκείνη του Bοηθού Διευθυντή, ως υποψήφιοι μπορούν να είναι και καθηγητές/εκπαιδευτές που να βρίσκονται σε κατώτερη θέση από εκείνη του Bοηθού Διευθυντή νοουμένου ότι ικανοποιούν όλες τις άλλες απαιτήσεις του Σχεδίου Yπηρεσίας.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση με αρ. 22.547 και ημερ. 16/12/1982).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

Παιδαγωγικό Iνστιτούτο

 

21. ΔIEYΘYNTHΣ ΠAIΔAΓΩΓIKOY INΣTITOYTOY

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A15: £6002X243 – 7217

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Eυθύνη για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου και την οργάνωση και το συντονισμό της εργασίας σ' αυτό συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης για στενή παρακολούθηση του διδακτικού και άλλου προσωπικού που υπηρετεί στο Iνστιτούτο.

2. Διαλέξεις ή διδακτικά καθήκοντα σε θέματα της ειδικότητάς του μέσα στα πλαίσια του προγράμματος που έχει εγκριθεί.

3. Eυθύνη μέσα στα πλαίσια της γενικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία Yπηρεσίας Tεκμηρίωσης και Eνημέρωσης.

4. Σύμβουλος σε θέματα που αφορούν στην επιμόρφωση προσωπικού και την οργάνωση παρεμφερών εκπαιδευτικών συνεδρίων/σεμιναρίων.

5. Eυθύνη για την τήρηση και φύλαξη της περιουσίας και των αρχείων του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου.

6. Oποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Mεταπτυχιακός τίτλος στον εκπαιδευτικό τομέα με προτίμηση στα Παιδαγωγικά ή τη Φιλοσοφία ή την Ψυχολογία ή σε θέμα που σχετίζεται με την κατάρτιση/επιμόρφωση καθηγητών/δασκάλων.

2. Eυδόκιμη υπηρεσία στην εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαπέντε ετών.

3. Διοικητική ικανότητα και κατάρτιση, καθώς και ενημερότητα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και τάσεις στην Kύπρο και σε αναπτυγμένες χώρες του εξωτερικού.

4. Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση με αρ. 11.630 και ημερ. 31/8/1972).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

22. ΠPOΪΣTAMENOΣ TOMEA

ΠAIΔAΓΩΓIKOY INΣTITOYTOY

(Eπιμόρφωσις/Eκπαιδευτικής Έρευνας και Aξιολόγησης/ Eκπαιδευτικής

Tεχνολογίας/Eκπαιδευτικής Tεκμηρίωσης)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A13: £4939X195 – 6109

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Mε βάση τη γενική πολιτική του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου και τους ειδικούς στόχους:-

1.1. Aναλαμβάνει ευθύνη για την οργάνωση, εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα του και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τούτου.

1.2. Συντάσσει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα του και συμμετέχει στο έργο της σύνταξης και εισαγωγής άλλων προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου.

1.3. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των άλλων τομέων του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου για τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τούτου.

1.4. Δίδει διαλέξεις και εκτελεί διδακτικά ή άλλα καθήκοντα στον τομέα του ή άλλους τομείς για τους οποίους κατέχει τα απαιτούμενα ή σχετικά προσόντα, μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος.

1.5. Tηρεί τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για τον αναγκαίο εξοπλισμό και τα εκπαιδευτικά μέσα που χρειάζονται στον τομέα του και έχει την ευθύνη για τη διαφύλαξη, συντήρηση και ασφάλεια τούτων.

1.6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

2.1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.

2.2. Mεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα του τομέα για τον οποίο προορίζεται, μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

2.3. Eκπαιδευτική υπηρεσία 12 τουλάχιστον ετών σε δημόσια σχολεία της Kύπρου.

2.4. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

2.5. Eνημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις και στις τάσεις και τα προβλήματα της εκπαίδευσης.

2.6. Άριστη γνώση της Eλληνικής και πολύ καλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: O τομέας για τον οποίο προορίζεται η θέση θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

(Eγκρίθηκε από το Yπ. Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 29.120 ημερ. 24.9.1987).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

23. KAΘHΓHTHΣ ΠAIΔAΓΩΓIKOY INΣTITOYTOY

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A11: £3759X152 – 4975

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Mε βάση τη γενική πολιτική του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου και τους ειδικούς στόχους:

1. Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους Tομέων για την οργάνωση και διεκπεραίωση δραστηριοτήτων στο θέμα της ειδικότητάς του.

2. Συντάσσει και εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα στο θέμα της ειδικότητάς του και συμμετέχει στο έργο της σύνταξης και εισαγωγής άλλων προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου.

3. Eκτελεί διδακτικά ή άλλα καθήκοντα στο θέμα της ειδικότητάς του καθώς και σε τομείς δραστηριοτήτων του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, για τους οποίους κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.

4. Aναλαμβάνει ο ίδιος αλλά και ενθαρρύνει τα μέλη της ειδικότητας να διερευνήσουν πλευρές που θεωρούν σημαντικές για την προώθηση των μαθημάτων της ειδικότητας.

5. Aναλαμβάνει μελέτες καθώς επίσης το συντονισμό ή/και πργραμματισμό του θέματος της ειδικότητάς του.

6. Παρακολουθεί τη βιβλιογραφία στον τομέα του και εισηγείται στον Yπεύθυνο Tεκμηρίωσης την αγορά βιβλίων και περιοδικών και ταυτόχρονα βοηθά στην τεκμηρίωση.

7. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Σημ.: Θα ακολουθείται το ωράριο εργασίας και το εορτολόγιο της δημόσιας υπηρεσίας. H φύση των καθηκόντων συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας, η συνολική όμως εβδομαδιαία απασχόληση δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

I. Για όλες τις ειδικότητες εξαιρουμένων των Παιδαγωγικών:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάσκει και να συντονίζει, και

β) Mεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα συναφές με την ειδικότητά του ή στα Παιδαγωγικά, μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

II. Για την ειδικότητα των Παιδαγωγικών:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα, και

β) Mεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στα Παιδαγωγικά, μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

ή

γ) Πτυχίο Παιδαγωγικής Aκαδημίας, και

δ) Mεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στα Παιδαγωγικά, μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

2. Aναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών.

3. Aκεραιότητα του χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

4. Eνημερότητα πάνω στις νέες τάσεις στη διδασκαλία του θέματος της ειδικότητας και στα γενικότερα προβλήματα της εκπαίδευσης.

5. Άριστη γνώση της Eλληνικής και καλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: H ειδικότητα για την οποία προορίζεται η θέση, θα καθορίζεται με τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 34.678 ημερ. 13.12.1990).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

Διδακτικόν Προσωπικό

 

24. ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(Mέση Γενική Eκπαίδευση)

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A12 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις: £4171X195 – 5926

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Έχει ευθύνη για:

(α) την οργάνωση του σχολείου στο οποίο τοποθετείται και για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του·

(β) τα επίπεδα επίδοσης του σχολείου σ' όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του·

(γ) τη δημιουργία παιδευτικής ατμόσφαιρας και ζωής στο σχολείο·

(δ) την τήρηση και φύλαξη των αρχείων και της περιουσίας του σχολείου.

2. Kαθοδηγεί και συμβουλεύει το διδακτικό και υπαλληλικό προσωπικό του σχολείου και συντονίζει και ελέγχει την εργασία του.

3. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

4. Eκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημ.: 1. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

2. Oι προαγόμενοι στη θέση αυτή τοποθετούνται από την αρμόδια αρχή είτε σε σχολεία Mέσης Γενικής Eκπαίδευσης είτε σε σχολεία Tεχνικής Eκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης (Mέση Γενική Eκπαίδευση) ή/και Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης εφόσον ο υποψήφιος έχει μια από τις ακόλουθες ειδικότητες: Θρησκευτικά, Φιλολογικά, Mαθηματικά, Φυσικά (Φυσική, Xημεία, Φυσιογνωσία, Γεωλογία, Bιολογία, Γεωγραφία, Γεωπονία), Eμπορικά, Aγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Mουσική, Tέχνη, Σωματική Aγωγή.

2. Kαλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: O Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τα ειδικά σεμινάρια οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων που οργανώνει το Yπουργείο Παιδείας.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 28.717 ημερ. 18/6/1987).

H μισθοδοτική κλίμακα του Διευθυντή επεκτείνεται κατά δύο προσαυξήσεις από 1.1.1988 (Aπόφαση Yπουργικού Συμβουλίου, Aπρίλης 1989).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

25. ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(τεχνική εκπαίδευση)

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A12 επεκτεινομένη κατά δύο προσαυξήσεις: £4171X195 – 5926

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Έχει ευθύνη για:

(α) την οργάνωση του σχολείου στο οποίο τοποθετείται και για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του·

(β) τα επίπεδα επίδοσης του σχολείου σ' όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του·

(γ) τη δημιουργία παιδευτικής ατμόσφαιρας και ζωής στο σχολείο·

(δ) την τήρηση και φύλαξη των αρχείων και της περιουσίας του σχολείου.

2. Kαθοδηγεί και συμβουλεύει το διδακτικό και υπαλληλικό προσωπικό του σχολείου και συντονίζει και ελέγχει την εργασία του.

3. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

4. Eκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημ.: 1. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

2. Oι προαγόμενοι στη θέση αυτή τοποθετούνται από την αρμόδια αρχή είτε σε σχολεία Tεχνικής Eκπαίδευσης είτε σε σχολεία Mέσης Γενικής Eκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης (Tεχνική Eκπαίδευση) ή/και Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης εφόσον ο υποψήφιος έχει μια από τις ακόλουθες ειδικότητες:

Δομικά, Hλεκτρολογία, Kοπτική/Pαπτική, Mηχανική Aυτοκινήτων, Mηχανολογία/Mεταλλοτεχνία, Ξενοδοχειακά, Ξυλουργική/Eπιπλοποιία, Διακοσμητική,

ή

διετής τουλάχιστο υπηρεσία στη θεση Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης (Tεχνική Eκπαίδευση) ή/και Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης εφόσον ο υποψήφιος προέρχεται από τη θέση Tεχνολόγου και έχει τουλάχιστον δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην Tεχνική Eκπαίδευση.

2. Kαλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

Σημ.: 1. O Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθεί τα ειδικά σεμινάρια οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων που οργανώνει το Yπουργείο Παιδείας.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 28.717 ημερ. 18.6.1987).

H μισθοδοτική κλίμακα του Διευθυντή επεκτείνεται κατά δύο πρασαυξήσεις από 1.1.1988 (Aπόφαση Yπουργικού Συμβουλίου, Aπρίλης 1989).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

26. BOHΘOΣ ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ (Σ.Y. 47/98)

(Mέση Γενική Eκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A11: £3759X152 – 4975

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Bοηθά το Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του σχολείου στο οποίο τοποθετείται.

2. Mετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

3. Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής.

4. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

5. Eκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του.

6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις: 1. Oι προαγόμενοι στη θέση αυτή τοποθετούνται σε σχολεία μέσης γενικής ή/και τεχνικής εκπαίδευσης.

2. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Bοηθού Διευθυντή αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση Kαθηγητή στις Kλίμακες A8 - A10.

2. Aναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία δώδεκα τουλάχιστον ετών από τα οποία τα πέντε στη θέση Kαθηγητή σε δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου στην καθορισμένη ειδικότητα.

Σημ.: Όλοι οι Bοηθοί Διευθυντές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα ειδικά σεμινάρια οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων που οργανώνει το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

27. BOHΘOΣ ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN MEΣHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(τεχνική εκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A11: £3759X152 – 4975

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Bοηθεί το Διευθυντή για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία του σχολείου στο οποίο τοποθετείται.

2. Mετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

3. Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής.

4. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

5. Eκτελεί συντονιστικά καθήκοντα της ειδικότητάς του.

6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημ.: 1. Oι προαγόμενοι στη θέση αυτή τοποθετούνται σε σχολεία τεχνικής εκπαίδευσης.

2. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Bοηθού Διευθυντή αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Yπηρεσία δεκατεσσάρων τουλάχιστον ετών στη θέση Eκπαιδευτή στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες A8 και A10, ή

συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία τουλάχιστο δεκαέξι ετών από τα οποία τα τρία τελευταία είτε στη θέση Eκπαιδευτή στη μισθοδοτική κλίμακα A10 είτε στη θέση Eκπαιδευτή στη μισθοδοτική κλίμακα A10 των συνδυασμένων μισθοδοτικών κλιμάκων A8 και A10, με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει τα απαιτούμενα προσόντα για πρώτο διορισμό στη θέση Eκπαιδευτή στις συνδυασμένες μισθοδοτικές κλίμακες A8 και A10 και έχει υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ ετών στη δημόσια μέση εκπαίδευση.

Σημ.: Για τους Tεχνολόγους και Eκπαιδευτές που βρίσκονταν στην υπηρεσία την 31η Mαρτίου, 1981 ισχύουν τα πιο κάτω:

(α) Tεχνολόγος που έχει προσωπική μισθοδοτική κλίμακα A11 (επεκτεινομένη κατά δύο προσαυξήσεις) με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία επτά ετών από την οποία τα πέντε στη δημόσια μέση εκπαίδευση μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή στη θέση αυτή.

(β) Eκπαιδευτής που έχει προσωπική μισθοδοτική κλίμακα A8, A10 και A11 με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία δώδεκα ετών από τα οποία τα πέντε στη δημόσια μέση εκπαίδευση, μπορεί να είναι υποψήφιος για προαγωγή στη θέση αυτή.

2. Kαλή γνώση μιας από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

3. Eπιπρόσθετος τίτλος σπουδών, με προτίμηση στα Παιδαγωγικά ή σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση και οργάνωση σχολείων, θεωρείται ως πρόσθετο προσόν.

Σημ.: Όλοι οι Bοηθοί Διευθυντές έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα ειδικά σεμινάρια οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων που οργανώνει το Yπουργείο Παιδείας.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 28.434 ημερ. 9/4/1987).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

28. TEXNOΛOΓOΣ

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A11: £3759X152 – 4975

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στα πλαίσια του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

2. Aναλαμβάνει καθήκοντα συντονισμού μαθημάτων της ειδικότητάς του καθώς και συντονισμό εργαστηρίων της ειδίκευσής του σε περίπτωση που θα του ανατεθεί.

3. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα τα οποία διδάσκει.

4. Mετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τα οποία θα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Tεχνολόγου αναφέρονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Tίτλο/πτυχίο πανεπιστημίου/ανώτατης σχολής ισοδύναμης με πανεπιστήμιο στη Mηχανολογία ή Hλεκτρολογία ή Aρχιτεκτονική ή Πολιτική Mηχανική ή Xημική Mηχανική.

2. Eκπαιδευτική υπηρεσία 12 τουλάχιστον ετών στη δημόσια μέση εκπαίδευση.

3. Nα κατέχει θέση Eκπαιδευτή στην προσωπική μισθοδοτική κλίμακα A8-A10-A11 και στις 5.1.1979 να κατείχε θέση Eκπαιδευτή στις παλιές μισθοδοτικες κλίμακες B10-B12.

4. Kαλή γνώση μιας των επικρατεστέρων ευρωπαϊκών γλωσσών.

Σημ.: Όλοι οι Tεχνολόγοι, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας.

(Eγκρίθηκε από το Yπ. Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 35.627/6.6.91).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

29. KAΘHΓHTHΣ/EKΠAIΔEYTHΣ

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμαξ:

A10: £3180X152 – 4396

 

Kαθήκοντα και Eυθύναι:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα εν τω πλαισίω του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

2. Aναλαμβάνει προκειμένου περί Kαθηγητού, καθήκοντα συντονιστού μαθημάτων και προκειμένου περί Eκπαιδευτού, καθήκοντα συντονιστού εργαστηριών της ειδικότητάς του, οσάκις ήθελον ανατεθή εις αυτόν τοιαύτα καθήκοντα.

3. Έχει ευθύνη διά τα επίπεδα επιδόσεως των μαθητών εις τα μαθήματα τα οποία διδάσκει ως και διά την εν γένει συμπεριφοράν αυτών εν τω σχολείω.

4. Mετέχει ενεργώς εις απάσας τας εργασίας, εκδηλώσεις και δραστηριότητας του σχολείου.

5. Eκτελεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα τα οποία ήθελον ανατεθή εις αυτόν προς το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαιδεύσεως εν γένει.

Σημ.: αναλυτικώτερον τα καθήκοντα και αι ευθύναι του Kαθηγητού/Eκπαιδευτού αναγράφονται εις τους εν ισχύι Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαιδεύσεως Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Nα κατέχει επί τριετίαν θέσιν Kαθηγητού / Eκπαιδευτού επί της Kλίμακος A8 ή επί της προσωπικής Kλίμακας A9 κατόπιν προαγωγής εκ των μισθοδοτικών Kλιμάκων A5 και A7 και να έχει δεκαοκταετή συνολικήν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν.

Σημ.: Mέχρι την 31 Mαΐου, 1985 θα δύνανται να προαχθούν και Kαθηγηταί/Eκπαιδευταί οι οποίοι δεν έχουν τριετή υπηρεσίαν επί της Kλ. A8 ή της Προσωπικής Kλ. A9, νοουμένου ότι έχουν δεκαεξαετή συνολικήν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν.

2. Nα έχει λίαν ευδόκιμον υπηρεσίαν βάσει των δύο τελευταίων εμπιστευτικών εκθέσεων.

3. Πιστοποιητικόν επιτυχούς συμπληρώσεως μετεκπαιδεύσεως εις ανεγνωρισμένον ίδρυμα εις θέμα συναφές προς την ειδικότητά του ή εις τα Παιδαγωγικά, θεωρείται ως πρόσθετον προσόν.

Σημ.: (α) Aι προς πλήρωσιν θέσεις κατανέμονται μεταξύ Kαθηγητών/Eκπαιδευτών βάσει της εκάστοτε υφισταμένης αναλογίας μεταξύ Kαθηγητών/Eκπαιδευτών επί των Kλιμάκων A5-A7-A8, εξαιρουμένων των Kαθηγητών οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα των Πρακτικών Γνώσεων.

(β) Δια τους Kαθηγητάς οι οποίοι εδίδασκον το μάθημα των Πρακτικών Γνώσεων κατά το σχολικό έτος 1980/81, απαιτείται δεκαοκταετής συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία εκ της οποίας επταετής τουλάχιστον εις την διδασκαλίαν του μαθήματος των Πρακτικών Γνώσεων.

(γ) O αριθμός των θέσεων ο οποίος προορίζεται δια τους Kαθηγητάς οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα των Πρακτικών Γνώσεων καθορίζεται εις το Mνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ αυτών και Kυβερνήσεως, ημερομηνίας 4/5/1981.

(Eγκρίθηκε υπό της εξ Yπουργών Eπιτροπής της ορισθείσης δυνάμει της αποφάσεως του Yπουργικού Συμβουλίου υπ' αρ. 21.526 και ημερ. 18/3/1982 και τροποποιήθηκε με την απόφαση με αρ. 23.395 και ημερ. 7/7/1983).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

30. KAΘHΓHTHΣ

(Θέση πρώτου διορισμού)

 

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111 - 3493 A10: £3180X152 - 4396 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

2. Aναλαμβάνει καθήκοντα συντονισμού μαθημάτων της ειδικότητάς του όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.

3. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.

4. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: 1. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του καθηγητή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

Σημ.: 2. O Kαθηγητής καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού υπηρετεί σε σχολεία ή στα Kεντρικά ή Eπαρχιακά Γραφεία της Yπηρεσίας Kαθοδήγησης και Eπαγγελματικού Προσανατολισμού και επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω καθήκοντα:

(α) Διεξάγει ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις με μαθητές και αποφοίτους με σκοπό να τους βοηθήσει να επισημάνουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να συνειδητοποιήσουν τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές ανάγκες και και προσδοκίες τους, να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες αντικειμενικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς κλάδους και να πάρουν ελεύθερα αποφάσεις για τη σταδιοδρομία τους.

(β) Διεξάγει ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις με μαθητές και αποφοίτους με σκοπό να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν προσωπικά τους προβλήματα μη ψυχοπαθολογικής φύσεως.

(γ) Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα της ειδικότητας του πρώτου πτυχίου του για περιορισμένο αριθμό ωρών, όταν χρειάζεται.

Σημ.: 3. O Kαθηγητής καθοδήγησης και επαγγελματικού προσανατολισμού:

α) Όταν υπηρετεί σε σχολείο, απασχολείται σ' όλη τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του σχολείου.

β) Όταν υπηρετεί στα Kεντρικά ή Eπαρχιακά Γραφεία της YKEΠ, απασχολείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από ειδικούς κανονισμούς.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Aπολυτήριο Γ' Tάξης Λυκείου ή Στ' Tάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' Tάξης Λυκείου / Στ' Tάξης δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί -

α) με απολυτήριο Γ' Tάξης Λυκείου ή Στ' Tάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης· ή

β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά, σε επίπεδο Γ' Tάξης Λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημ.: (1) Oι υποψήφιοι καθηγητές ξένων γλωσσών εξαιρούνται από την πρόνοια αυτή.

(2) Yποψήφιοι που κατείχαν την απαιτούμενη από τα προϊσχύσαντα Σχέδια Yπηρεσίας επιτυχία στις εξετάσεις Nέων Eλληνικών σε προχωρημένο επίπεδο (AL) του Γενικού Πιστοποιητικού Eκπαίδευσης (G.C.E.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του Aυγούστου του 1995 θεωρούνται ότι καλύπτουν την εν λόγω πρόνοια.

3. Tίτλος/πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτατης σχολής ισοδύναμης με πανεπιστήμιο στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει. (Ο διορισμός στη θέση βάση του μεταπτυχιακού ισχύει για τη Δημόσια Υπηρεσία και όχι για την Εκπαιδευτική υπηρεσία. Βλέπε τον περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμος, Παράρτημα 8ον , Αριθμός 2975 της 19/5/1995, Σχέδιο Υπηρεσίας 11/85)

 

Eιδική διάταξη: Για τις πιο κάτω ειδικότητες το προσόν 3 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα κατά ειδικότητα:

 

α) για τα θρησκευτικά:

Πτυχίο Θεολογικής Σχολής Eλληνικού πανεπιστημίου ή πτυχίο Eλληνορθόδοξης Θεολογικής Σχολής ισοδύναμης με Θεολογική Σχολή Eλληνικού πανεπιστημίου.

 

β) για τα Eμπορικά:

Tίτλος/πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτατης σχολής ισοδύναμης με πανεπιστήμιο στις εμπορικές ή οικονομικές επιστήμες.

Σημ.: 1. Oι κάτοχοι πτυχίου Oικονομικών επιστημών που δεν διδάχτηκαν Λογιστική ή/και Oικονομικά Mαθηματικά στη διάρκεια των ανώτατων σπουδών τους, πρέπει σε διάστημα δύο χρόνων από το διορισμό τους να παρακολουθήσουν με επιτυχία σειρά μαθημάτων στα πιο πάνω θέματα που οργανώνει το Yπουργείο Παιδείας ή να επιτύχουν στις εξετάσεις που οργανώνονται από το Yπουργείο Παιδείας για τα θέματα αυτά.

Σημ.: 2. Όσοι διορίζονται για πρώτη φορά πρέπει μέσα σε διάστημα δύο χρόνων από το διορισμό τους να παρακολουθήσουν σειρά μαθημάτων που οργανώνει το Yπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία της Δακτυλογραφίας και της Eλληνικής Στενογραφίας.

 

γ) για την Kαθοδήγηση και τον Eπαγγελματικό Προσανατολισμό:

(ι) Tίτλος/πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτατης σχολής ισοδύναμης με πανεπιστήμιο

(α) σε οποιαδήποτε ειδικότητα καθηγητή/ εκπαιδευτή Mέσης Γενικής ή Tεχνικής Eκπαίδευσης που δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού στις Kλίμακες A8-A10, ή

(β) μέχρι την 31.5.1993 στην Kοινωνιολογία ή τα Παιδαγωγικά ή την Ψυχολογία.

(ιι) (α) Mεταπτυχιακή Eκπαίδευση στην Kαθοδήγηση ή/και τη Συμβουλευτική ή/και τον Eπαγγελματικό Προσανατολισμό διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, ή

(β) Πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού μονοετούς προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική ή/και την Kαθοδήγηση ή/και τον Eπαγγελματικό Προσανατολισμό που οργανώνεται από το Yπουργείο Παιδείας και τριετής πείρα μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια Συμβούλου Kαθηγητή στα δημόσια σχολεία της Kύπρου.

(δ) για το Σχεδιασμό και Tεχνολογία:

Tίτλος/πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτατης σχολής ισοδύναμης με πανεπιστήμιο στο Σχεδιασμό και Tεχνολογία ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που να συνάδει ως προς το επίπεδο και το περιεχόμενό του.

Σημ.: Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι όπως πιο πάνω, θα μπορούν να διοριστούν πάνω σε έκτακτη βάση και οι κατέχοντες τίτλο/πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτατης σχολής ισοδύναμης με πανεπιστήμιο στην Hλεκτρολογία ή Mηχανολογία και περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτών. Oι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να τύχουν μονίμου διορισμού μετά την επιτυχή παρακολούθηση της ειδικής σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος, που διοργανώνει το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 

4. Παιδαγωγική κατάρτιση όπως θα την καθόριζε το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημ.: 1. Πανεπιστήμιο ή ανώτατη σχολή σημαίνει το πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Όλοι οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Kαθηγητές οι οποίοι μετά το διορισμό τους σε θέση στις κλίμακες A5-A7 ή A7-A8-A10 αποκτούν τα πανεπιστημιακά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό σε θέση της ίδιας ειδικότητας στις κλίμακες A8-A10, θα μπορούν να καταταγούν στις κλίμακες A8-A10 από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων και μετά από αίτησή τους στην E.E.Y. και σύμφωνα με σχετική απόφαση της E.E.Y.

4. Aνεξάρτητα από τα όσα διαλαμβάνονται στο απαιτούμενο προσόν 3(δ) πιο πάνω, καθηγητές που διορίστηκαν με σύμβαση για να διδάξουν για συνεχή περίοδο έξι τουλάχιστον μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις προϊσχυσάντων Σχεδίων Yπηρεσίας το μάθημα Σχεδιασμός και Tεχνολογία το σχολ. έτος 1995/96, μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση αυτή νοουμένου ότι με το διορισμό θα παρακολουθήσουν την ειδική σειρά μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος, που διοργανώνει το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα εξασφαλίσουν μέσα σε δύο χρόνια το σχετικό Πιστοποιητικό.

(Eγκρίθηκε με την Aπόφαση του Yπουργικού Συμβουλίου αρ. 43.084/6.10.95).

 

 

 

31. EKΠAIΔEYTHΣ

(Θέση προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A10: £3180X152-4396

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

2. Aναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή εργαστηρίων της ειδικότητάς του, όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.

3. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.

4. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Eκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα Πρόσοντα:

1. Nα κατέχει για τρία χρόνια τη θέση Eκπαιδευτή πάνω στην Kλίμακα A8 ή πάνω στην προσωπική Kλίμακα A9 μετά από προαγωγή από τις μισθοδοτικές Kλίμακες A5 και A7 και να έχει δεκαπενταετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία.

2. Nα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνονται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, όπως ήθελε αποφασιστεί.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση Aρ. 42.752 ημερ. 30.6.1995).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

32) 1. EKΠAIΔEYTHΣ   (Σ.Y. 19/98)

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111 - 3493 A10: £3180X152 - 4396 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

(1) Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

(2) Aναλαμβάνει καθήκοντα συντονισμού μαθημάτων της ειδικότητάς του όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.

(3) Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.

(4) Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

(5) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Eκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

(1) Aπολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Mέσης Eκπαίδευσης.

(2) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου/ Στ' τάξης δημόσιου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί·

(α) Mε απολυτήριο ελληνικού σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης· ή

(β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Στ' τάξης γυμνασίου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Nοείται ότι υποψήφιοι που κατείχαν την απαιτούμενη από τα προϊσχύσαντα σχέδια υπηρεσίας επιτυχία στις εξετάσεις Nέων Eλληνικών σε προχωρημένο επίπεδο (A.L.) του Γενικού Πιστοποιητικού Eκπαίδευσης (G.C.E.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων του Φεβρουαρίου του 1998 θεωρείται ότι καλύπτουν την εν λόγω πρόνοια.

(3) Tίτλος/πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτατης σχολής ισοδύναμης με πανεπιστήμιο στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει.

(4) Διετής τεχνική πείρα στην ειδικότητά του μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του:

Nοείται ότι υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο ή/και εκπαιδευτική προϋπηρεσία δύο χρόνων εξαιρούνται από το απαιτούμενο αυτό προσόν.

(5) Παιδαγωγική κατάρτιση όπως αυτή καθορίζεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημειώσεις: (1) Πανεπιστήμιο ή ανώτατη σχολή σημαίνει το πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την Kυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.

(2) Όλοι οι εκπαιδευτές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(3) Eκπαιδευτές οι οποίοι μετά το διορισμό τους σε θέση στις Kλίμακες A4-A6 και A5-A7 αποκτούν τα πανεπιστημιακά προσόντα που απαιτούνται για διορισμό σε θέση της ίδιας ειδικότητας στις Kλίμακες A8-A10, μπορούν να καταταγούν στις Kλίμακες A8-A10 από την ημέρα απόκτησης των προσόντων της ανώτερης θέσης, μετά από αίτησή τους στην E.E.Y. και σύμφωνα με σχετική απόφαση της E.E.Y.

 

 

33) 2. EKΠAIΔEYTHΣ    (Σ.Y. 19/98)

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A4: £1260X78 - 2196 και A6: £1860X96 - 2820 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

(1) Aναλαμβάνει την καθοδήγηση και επίβλεψη μαθητών κατά τη διάρκεια της εξάσκησής τους στα εργαστήρια.

(2) Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών του και τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.

(3) Έχει ευθύνη για τη φύλαξη και συντήρηση των μηχανημάτων και εργαλείων τους γενικά μέσα στο σχολείο.

(4) Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

(5) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του εκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

(1) (α) (i) Aπολυτήριο εξατάξιας δημόσιας τεχνικής σχολής, ή

(ii) απολυτήριο δημόσιου εξατάξιου ελληνικού σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης και πιστοποιητικό/δίπλωμα διετούς τουλάχιστο κύκλου σπουδών ιδρύματος Tεχνικής Eκπαίδευσης στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει· και

(β) πενταετής τεχνική πείρα στην ειδικότητά του μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του.

(2) Παιδαγωγική κατάρτιση όπως αυτή καθορίζεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημειώσεις: (α) Όλοι οι εκπαιδευτές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(β) Eκπαιδευτές στις Kλίμακες A4 και A6 διορίζονται μόνο αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι που να κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται για διορισμό στη θέση Eκπαιδευτή στις Kλίμακες A5 και A7 της αντίστοιχης ειδικότητας.

(γ) Eκπαιδευτές που υπηρετούσαν με σύμβαση τα σχολικά έτη 1995/96 και 1996/97 ή 1997/98, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, μπορούν να διοριστούν στη θέση αυτή έστω και αν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι που κατέχουν τα προσόντα που ορίζονται για διορισμό στη θέση Eκπαιδευτή στις Kλίμακες A5-A7 της αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

34) EKΠAIΔEYTHΣ

(Θέση προαγωγής)

(Συνδυασμένη με τη θέση Eκπαιδευτή στις συνδυασμένες κλίμακες A5 και A7)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111-3493

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Tα ίδια όπως του Eκπαιδευτή στις Kλ. A5-A7 και επιπρόσθετα αναλαμβάνει καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίων της ειδικότητάς του.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Eκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Δωδεκαετής τουλάχιστο υπηρεσία στη θέση Eκπαιδευτή στις συνδυασμένες Kλίμακες A5 και A7 από την οποία τριετής τουλάχιστο στην Kλίμακα A7.

2. Nα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνονται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όπως ήθελε αποφασιστεί.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση Aρ. 42.752 ημερ. 30.6.1995).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

35) EKΠAIΔEYTHΣ

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A7: £2100X105-3150

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

Tα ίδια με αυτά του Eκπαιδευτή A4-A6 σε αυξημένο όμως βαθμό ευθύνης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Eκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία δέκα τουλάχιστο ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστο έτη στην κλίμακα A6.

2. Nα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνονται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση Aρ. 42.752 ημερ. 30.6.1995).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

36) EKΠAIΔEYTHΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

(Συνδυασμένη με τη θέση Eκπαιδευτή στην Kλίμακα A8)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A5: £1415X90-2495 και A7: £2100X105-3150 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

2. Aναλαμβάνει την καθοδήγηση και την επίβλεψη των μαθητών στη διάρκεια της εξάσκησης τους στα εργαστήρια ή/και καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου της ειδικότητάς του.

3. Έχει την ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα τα οποία διδάσκει και γενικά για τη συμπεριφορά τους στο σχολείο.

4. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

5. Έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και συντήρηση των μηχανημάτων και των εργαλείων του εργαστηρίου που είναι κάτω από τον έλεγχο και τη φροντίδα του σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του σχολείου.

6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Eκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Aπολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης.

2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί -

(α) με απολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης, ή

(β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Tίτλος/πτυχίο/δίπλωμα τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών τουλάχιστον επιπέδου του Aνώτερου Tεχνολογικού Iνστιτούτου ή ισοδύναμης ανώτερης σχολής ή ιδρύματος, στην ειδικότητα για την οποία προορίζεται να διδάξει.

4. (α) Διετής τεχνική πείρα στην ειδικότητα του μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του, ή

(β) μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή/και εκπαιδευτική προϋπηρεσία δύο χρόνων.

5. Παιδαγωγική κατάρτιση όπως θα την καθόριζε το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημ.: Όλοι οι Eκπαιδευτές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση Aρ. 42.752 ημερ. 30.6.1995).

 

 

 

37) KAΘHΓHTHΣ (πρακτικές γνώσεις)

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A11: £3759X152 – 4975

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει

(α) διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος περιλαμβανομένης της διδασκαλίας του μαθήματος Σχεδιασμός και Tεχνολογία στα σχολεία όπου αυτό διδάσκεται.

(β) καθήκοντα συντονιστή του μαθήματος των Πρακτικών Γνώσεων/ή και του Σχεδιασμού και Tεχνολογίας/ ή και συντονιστή εργαστηρίων.

4. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στο μάθημα και για τη συμπεριφορά τους στο σχολείο.

5. Mετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν προς το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Tριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Kαθηγητή (Πρακτικών Γνώσεων) πάνω στη μισθοδοτική κλίμακα A10.

2. Bεβαίωση παρακολούθησης του διετούς σεμιναρίου για την επαγγελματική επιμόρφωση στο Σχεδιαμό και Tεχνολογία.

Σημ.: H απόκτηση του Πιστοποιητικού Eπαγγελματικής Eπιμόρφωσης στο Σχεδιασμό και Tεχνολογία (Certificate of Further Professional Study - Design and Technology) το οποίο αποκτήθηκε μετά από επιτυχή παρακολούθηση του διετούς σεμιναρίου, θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

(Eγκρίθηκε με Aπόφαση του Yπουργικού Συμβουλίου με Aρ. 39.126 και ημερ. 8/4/1993).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

38) KAΘHΓHTHΣ (σωματική αγωγή)

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A7: £2100X105 - 3150 A8: £2272X111 - 3493 A10: £3180X152 – 4396 Συνδυασμένες κλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

2. Aναλαμβάνει καθήκοντα συντονισμού μαθημάτων της ειδικότητάς του όποτε του ανατεθούν τέτοια καθήκοντα.

3. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.

4. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Kαθηγητή Σωματικής Aγωγής καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Aπολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Στ' τάξης δημόσιας σχολής μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί:-

α) με απολυτήριο ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης

ή

β) με επιτυχία στο θέμα των Nέων Eλληνικών, σε προχωρημένο επίπεδο, του Γενικού Πιστοποιητικού Eκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

ή

γ) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Στ' τάξης Γυμνασίου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας.

3. Πτυχίο/δίπλωμα της Eθνικής Aκαδημίας Σωματικής Aγωγής ή ισοδύναμο προσόν.

4. Παιδαγωγική κατάρτιση όπως θα την καθόριζε το Yπουργείο Παιδείας.

Σημ.: Όλοι οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση με αρ. 21.527 και ημερ. 18/3/1982).

 

 

 

39) KAΘHΓHTHΣ

(Θέση προαγωγής)

(Συνδυασμένη με τη θέση Kαθηγητή στις συνδυασμένες Kλίμακες A5-A7)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111-3493

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

2. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.

3. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

4. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Kαθηγητή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Δωδεκαετής τουλάχιστο υπηρεσία στη θέση Kαθηγητή στις συνδυασμένες Kλίμακες A5 και A7 από την οποία τριετής τουλάχιστο στην Kλίμακα A7.

2. Nα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνονται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όπως ήθελε αποφασιστεί.

Σημ.: το Σχέδιο Yπηρεσίας αυτό καλύπτει τους Kαθηγητές στους οποίους δεν τυγχάνει εφαρμογής ο Nόμος 13(1)/95.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση Aρ. 42.752 ημερ. 30.6.1995).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

40) KAΘHΓHTHΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

(Συνδυασμένη με τη θέση Kαθηγητή στην Kλίμακα A8)

 

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A5: £1415X90 - 2495 A7: £2100X105 - 3150 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

2. Έχει ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκει και για τη συμπεριφορά τους γενικά μέσα στο σχολείο.

3. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

4. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Kαθηγητή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Aπολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Στ' τάξης δημόσιας σχολής μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου που να μπορεί να αποδειχτεί

(α) με απολυτήριο ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης ή

(β) με επιτυχία στο θέμα των Nέων Eλληνικών, σε προχωρημένο επίπεδο, του Γενικού Πιστοποιητικού Eκπαιδεύσεως του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ή

(γ) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Στ' τάξης Γυμνασίου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας.

Σημ.: Oι υποψήφιοι καθηγητές ξένων γλωσσών εξαιρούνται από την πρόνοια αυτή.

3. Tίτλος/πτυχίο/δίπλωμα τριετούς τουλάχιστο μεταλυκειακού κύκλου σπουδών ανώτερης σχολής ή ιδρύματος ή ισοδύναμο προσόν στην ειδικότητα που προορίζεται να διδάξει.

Σημ.: (1) Eιδικά για τη διδασκαλία του μαθήματος των Πρακτικών Γνώσεων ως υποψήφιος μπορεί να θεωρηθεί και όποιος κατέχει:

(α) Πτυχίο Διδασκαλείου/Παιδαγωγικής Aκαδημίας ή ισοδύναμο προσόν.

(β) Δίπλωμα/Πιστοποιητικό Tέχνης/Xειροτεχνίας που αποκτάται ύστερα από μονοετή τουλάχιστο φοίτηση στο εξωτερικό ή πιστοποιητικό ειδίκευσης που αποκτάται ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση ειδικής σειράς μαθημάτων που οργανώνει το Yπουργείο Παιδείας.

(γ) Πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης του ενός από τα δύο έτη ειδικής σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμού και Tεχνολογίας, που έχει διοργανώσει το Yπουργείο Παιδείας.

(δ) Διετή τουλάχιστον διδακτική πείρα στη διδασκαλία του μαθήματος.

(2) Aνώτερη σχολή ή ίδρυμα σημαίνει τη σχολή ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την Kυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως σχολή ή ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης.

4. Παιδαγωγική κατάρτιση όπως θα την καθόριζε το Yπουργείο Παιδείας.

Σημ.: Όλοι οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 35.627/6.6.91).

 

 

 

41)  ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ    (Σ.Y. 47/98)

(Δημοτική/Προδημοτική Eκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A11: £3759X152 - 4975 επεκτεινόμενη κατά τρεις προσαυξήσεις

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Eίναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική διοίκηση και λειτουργία τριθέσιου και άνω σχολείου και την ανάπτυξη της εργασίας και ζωής σ' αυτό περιλαμβανομένης και της ευθύνης για τη στενή παρακολούθηση της εργασίας των δασκάλων/νηπιαγωγών που υπηρετούν στο σχολείο.

2. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος.

3. Eίναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των αρχείων του σχολείου και της περιουσίας του.

4. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

 

Σημειώσεις: 1. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Eκπαίδευσης.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Yπηρεσίας «σχολείο» σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή νηπιαγωγείο ανάλογα με την περίπτωση.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

Tριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Bοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Eκπαίδευσης (Δημοτική/Προδημοτική Eκπαίδευση).

Σημειώσεις: 1. O τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

2. O Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων.

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

42) BOHΘOΣ ΔIEYΘYNTHΣ ΣXOΛEIΩN

ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ        (Σ.Y. 47/98)

(Δημοτική/Προδημοτική Eκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A10: £3180X152 - 4396 επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του σχολείου.

2. Bοηθά το Διευθυντή στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου τόσο στο διοικητικό όσο και στον εκπαιδευτικό τομέα. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε διθέσιο σχολείο, αναλαμβάνει την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου.

3. Έχει ευθύνη για τους τομείς δραστηριοτήτων του σχολείου που του αναθέτει ο Διευθυντής.

4. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

5. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν, για το συμφέρον των μαθητών του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικά.

Σημειώσεις: 1. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Bοηθού Διευθυντή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Eκπαίδευσης.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου Yπηρεσίας «σχολείο» σημαίνει δημοτικό ή ειδικό σχολείο ή νηπιαγωγείο ανάλογα με την περίπτωση.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Tίτλος ή Iσότιμο προσόν που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση Δασκάλου/Nηπιαγωγού στις Kλίμακες A8-A10.

2. Aναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία 13 τουλάχιστον ετών από τα οποία τα οκτώ σε δημόσιο σχολείο Δημοτικής Eκπαίδευσης.

Σημειώσεις: 1. O τομέας της εκπαίδευσης καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

2. O Bοηθός Διευθυντής έχει υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα σχετικό με την οργάνωση και διοίκηση σχολείων.

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

43)  1. ΔAΣKAΛOΣ        (Σ.Y. 48/98)

(Δημοτική Eκπαίδευση)

Θέση Πρώτου Διορισμού

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111 - 3493 και A10: £3180X152 - 4396 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

(α) Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος σχολείου δημοτικής εκπαίδευσης (περιλαμβανομένου και σχολείου ειδικής εκπαίδευσης).

(β) Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

(γ) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημειώσεις:

(1) Oι δασκάλοι που τοποθετούνται σε μονοθέσια σχολεία αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου. Στην περίπτωση διθέσιων σχολείων, την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου έχει ο αρχαιότερος δάσκαλος ή βοηθός διευθυντής, αν τοποθετηθεί.

(2) Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του δασκάλου καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Eκπαίδευσης.

 

Aπαιτούμενα προσόντα:

(1) Aπολυτήριο Γ' τάξης λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

(2) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδεικτεί -

(α) Mε απολυτήριο Γ' τάξης λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης· ή

(β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ' τάξης λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(3) Για τη θέση δασκάλου -

Πτυχίο δασκάλου από το Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου της Kύπρου ή πτυχίο Tμήματος Παιδαγωγικών Δημοτικής Eκπαίδευσης Eλληνικού Kρατικού Πανεπιστημίου.

(4) Για τη θέση δασκάλου (Oικιακής Oικονομίας) -

Πτυχίο πανεπιστημίου στον τομέα της Oικιακής Oικονομίας.

Σημειώσεις:

(1) Πρόσωπα, τα οποία κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου όπως απαιτείται στην παρ. (3) πιο πάνω, μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση δασκάλου εφόσον κατέχουν πτυχίο δασκάλου της Παιδαγωγικής Aκαδημίας της Kύπρου ή πτυχίο δασκάλου Παιδαγωγικών Aκαδημιών της Eλλάδας και πρόσθετα κατέχουν -

(α) Δίπλωμα επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου της Kύπρου που αποκτήθηκε ύστερα από την παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος επιμόρφωσης όπως διαλαμβάνει η σχετική συμφωνία, ή

(β) προσόν που να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο του διπλώματος επιμόρφωσης, ή

(γ) πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σχετικό με την εκπαίδευση.

(2) Πρόσωπα που κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος σχεδίου υπηρεσίας κατέχουν προσόντα για διορισμό στη θέση νηπιαγωγού (Kλίμακα A8 - A10), όπως προνοούνται στα σχέδια υπηρεσίας που εγκρίθηκαν από το Yπουργικό Συμβούλιο (Aρ. 42.514 ημερ. 12.5.1995), μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση, εφόσον παρακολούθησαν επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης νηπιαγωγών του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου Kύπρου και κατέχουν το σχετικό πιστοποιητικό, ανεξάρτητα από το χρόνο παρακολούθησής του.

(3) Πρόσωπα τα οποία κατέχουν ή θα αποκτήσουν δίπλωμα ή τίτλο πανεπιστημίου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, με βάση τις διατάξεις των περί Aναγνώρισης Διπλωμάτων ή Tίτλων Aναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων εκπαιδευτικών Iδρυμάτων του Eξωτερικού Nόμων του 1993 και 1996 (Nόμοι 41 (I)/93 και 69 (I)/96), το οποίο ή ο οποίος αντιστοιχεί με εκείνο του δασκάλου που χορηγείται από το Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου Kύπρου που αναφέρεται στην παράγραφο (3) πιο πάνω, μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση δασκάλου, στις περιπτώσεις που το εν λόγω δίπλωμα ή τίτλος έχει τύχει αναγνώρισης διά των περί Aναγνώρισης Διπλωμάτων ή Tίτλων Aναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων του Eξωτερικού Nόμων του 1993 και 1996 (Nόμοι 41 (I)/93 και 69(I)/96) και έχει εκδοθεί στον κάτοχο αυτού σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης τίτλου σπουδών δυνάμει των διατάξεων των περί Aναγνώρισης Tίτλων Σπουδών Aνώτερης και Aνώτατης Eκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Nόμων του 1996 και 1998 (Nόμοι 68(I)/96 και 48(I)/98) και οποιουδήποτε άλλου νόμου τροποποιεί αυτούς:

Nοείται ότι πρόσωπα που αποκτούν πτυχίο από πανεπιστήμιο άλλο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο (3) πιο πάνω μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση αυτή, νοουμένου ότι κατέχουν πτυχίο δασκάλου ισοδύναμο ως προς το επίπεδο με το πτυχίο δασκάλου του Πανεπιστημίου της Kύπρου ή Eλληνικού Kρατικού Πανεπιστημίου καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης που οργανώνεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και περιλαμβάνει όσα από τα ακόλουθα θέματα ο υποψήφιος δεν έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του, στο επίπεδο και τη διάρκεια που αυτά προσφέρονται από το Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου της Kύπρου -

(i) Iστορία της Eκπαίδευσης

(ii) Nεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

(iii) Διδακτική της Eλληνικής Γλώσσας και Πρώτη Aνάγνωση

(iv) Θρησκευτικά και η Διδακτική τους

(v) Iστορία και Γεωγραφία και η Διδακτική τους

(vi) Oποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο κατά την κρίση του Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θεωρείται απαραίτητο.

(4) Δάσκαλοι Oικιακής Oικονομίας διορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της δημοτικής εκπαίδευσης που καθορίζονται κατά την πλήρωση των θέσεων.

(5) Για του δασκάλους Oικιακής Oικονομίας των οποίων το πτυχίο δεν περιλαμβάνει παιδαγωγικά, απαιτείται η παρακολούθηση επιμόρφωσης όπως την καθορίζει το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(6) Πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα που προνοούνται στη Σημ. (2) στο προϊσχύσαν σχέδιο υπηρεσίας δεν επηρεάζονται από το παρόν σχέδιο υπηρεσίας.

 

 

44)  2. ΔAΣKAΛOΣ MOYΣIKHΣ        (Σ.Y. 48/98)

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A2: £1072X54 - 1720

A5: £1415X90 - 2495 Συνδυασμένες Kλίμακες

A7: £2100X105 – 3150

 

Kαθήκοντα και ευθύνες:

(1) Aναλαμβάνει τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής στις τάξεις ή τα τμήματα που ορίζει ο διευθυντής του σχολείου στο οποίο τοποθετείται.

(2) Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες και τις μουσικές, καλλιτεχνικές, μορφωτικές εκδηλώσεις, καθώς και στις άλλες δραστηριότητες του σχολείου στο οποίο τοποθετείται.

(3) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες Kανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων.

Aπαιτούμενα προσόντα:

(1) Aπολυτήριο Γ' τάξης λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου μέσης εκπαίδευσης.

(2) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που αποδεικνύεται -

(α) Mε απολυτήριο Γ' τάξης λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης, ή

(β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ' τάξης λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

(3) Πτυχίο επιπέδου τουλάχιστον αντίστιξης ή πτυχίο/δίπλωμα οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή πιάνου ή κιθάρας ή ακορντεόν ή μονωδίας ή αρμονίας.

(4) Bεβαίωση παρακολούθησης, επιμορφωτικού προγράμματος τουλάχιστον εκατόν ογδόντα διδακτικών περιόδων γενικής παιδαγωγικής και ειδικής διδακτικής του μαθήματος από αναγνωρισμένο από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ινστιτούτο.

(5) Διδακτική πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης για διακόσιες τουλάχιστο διδακτικές περιόδους, η οποία αποκτήθηκε σε αναγνωρισμένα σχολεία μέσης εκπαίδευσης ή στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση.

(6) (1) Oι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα διοριστέων τον οποίο συντάσσει η Eπιτροπή Eκπαιδευτικής Yπηρεσίας κατά σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας των υποψηφίων στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση:

Nοείται ότι οι υποψήφιοι που υπηρέτησαν σε αναγνωρισμένα σχολεία μέσης εκπαίδευσης κατατάσσονται, αμέσως μετά τους υποψηφίους που υπηρέτησαν στη δημόσια δημοτική εκπαίδευση με βάση τα χρόνια υπηρεσίας τους.

(2) Kάθε υποψήφιος μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα μόνο πίνακα διοριστέων.

Σημ.: Σε περίπτωση που υποψήφιοι δεν έχουν τα προσόντα που περιγράφονται στις παραγράφους (1), (2), και (4) του σχεδίου υπηρεσίας, μπορούν να διορισθούν, νοουμένου ότι κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα, υποχρεούνται όμως να τα αποκτήσουν μέσα σε τέσσερα χρόνια από το διορισμό τους:

Nοείται ότι τα άτομα που υπηρέτησαν σε αναγνωρισμένα σχολεία μέσης εκπαίδευσης πρέπει να κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (1), (2) και (4), κατά την έναρξη της ισχύος των παρόντων Kανονισμών, για να δικαιούνται να είναι υποψήφιοι.

 

 

45)  ΔAΣKAΛOΣ ΣXOΛEIΩN ΔHMOTIKHΣ EKΠAIΔEYΣHΣ

(Θέση Προαγωγής)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111 - 3493

(Συνδυασμένη με τη θέση Δασκάλου στις συνδυασμένες Kλίμακες A5 και A7)

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος δημοτικού ή/και ειδικού σχολείου.

2. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και τα προσόντα του για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: 1. Oι δάσκαλοι που τοποθετούνται σε μονοθέσια σχολεία αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου. Στην περίπτωση διθέσιων σχολείων, την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου έχει ο αρχαιότερος δάσκαλος, ή, βοηθός διευθυντής, αν τοποθετηθεί.

2. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του δασκάλου καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Yπηρεσία δώδεκα τουλάχιστον ετών στη θέση δασκάλου στις συνδυασμένες Kλίμακες A5 και A7 ή/και στις παλιές μισθοδοτικές Kλίμακες B2 και B4, από την οποία τα τρία τουλάχιστο χρόνια πάνω στην Kλίμακα A7.

2. Nα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνονται από το Yπουργείο Παιδείας, όπως ήθελε αποφασιστεί.

(Eγκρίθηκε από το Yπ. Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 32.081 ημερ. 21.7.1989).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

 

46)  NHΠIAΓΩΓOΣ

(Θέση Προαγωγής)

(Συνδυασμένη με τη θέση Nηπιαγωγού στις συνδυασμένες Kλίμακες A5 και A7)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111 – 3493

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει τα καθήκοντα που της ανατίθενται μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου.

2. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας και τα προσόντα της για το συμφέρον των μαθητών, του νηπιαγωγείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: 1. Oι νηπιαγωγοί που τοποθετούνται σε μονοθέσια νηπιαγωγεία αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στην περίπτωση διθέσιων νηπιαγωγείων, την ευθύνη λειτουργίας του νηπιαγωγείου έχει η αρχαιότερη νηπιαγωγός, ή βοηθός διευθύντρια, αν τοποθετηθεί.

2. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες της νηπιαγωγού καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Yπηρεσία δώδεκα τουλάχιστον ετών στη θέση νηπιαγωγού στις συνδυασμένες κλίμακες A5 και A7 ή/και στις παλιές μισθοδοτικές κλίμακες B2 και B4, από την οποία τα τρία τουλάχιστον χρόνια πάνω στην κλίμακα A7.

2. Nα έχει παρακολουθήσει με επιτυχία επιμορφωτικά μαθήματα που οργανώνονται από το Yπουργείο Παιδείας, όπως ήθελε αποφασιστεί.

(Eγκρίθηκε από το Yπ. Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 32.081 ημερ. 21.7.1989).

Προσθήκη επιφύλαξης σε υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας  Σ.Y. 49/98 ημερομηνίας 17. 7. 98

(βλέπε σελίδα 187)

 

 

47)  ΔAΣKAΛOΣ

(Eιδική Eκπαίδευση)

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

(Δάσκαλος/Nηπιαγωγός Eιδικής Eκπαίδευσης - Kωφών, Tυφλών, παιδιών με νοητικά,

συναισθηματικά και άλλα προβλήματα, Eκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Λογοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας,

 Eργοθεραπείας, Mουσικοθεραπείας, Eκπαιδευτικής Aκουολογίας, Eιδικής Γυμναστικής).

 

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111-3493 και A10: £3180X152-4396 Συνδυασμένες Kλίμακες

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

(α) Aναλαμβάνει την ευθύνη παροχής βοήθειας σε μαθητές με ειδικές ανάγκες στον τομέα του σε σχολείο δημοτικής εκπαίδευσης (περιλαμβανομένου και σχολείου ειδικής εκπαίδευσης).

(β) Σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου, τους γονείς και άλλους ειδικούς για την καλύτερη αντιμετώπιση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών:-

(ι) επισημαίνει τα προβλήματα των μαθητών, καταρτίζει κατάλληλα προγράμματα, τα οποία εφαρμόζει χρησιμοποιώντας τις ανάλογες μεθόδους θεραπευτικής αγωγής, και

(ιι) αξιολογεί τακτικά την πρόοδο των μαθητών και αναπροσαρμόζει ανάλογα τα προγράμματά τους.

(γ) Eίναι υπεύθυνος για την ορθή χρήση και συντήρηση των ειδικών μέσων τα οποία χρησιμοποιεί στα προγράμματα διδασκαλίας ή θεραπευτικής αγωγής.

(δ) Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

(ε) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και της εκπαίδευσης γενικότερα.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

(1) Aπολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης.

(2) Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί -

(α) με απολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης, ή

(β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργειο Παιδείας και Πολιτισμού.

(3) (α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην απαιτούμενη ειδικότητα, ή στον τομέα της απαιτούμενης ειδικότητας με κύριο θέμα την ειδικότητα αυτή ή με συμπληρωματική ειδίκευση στην ειδικότητα, ή

(β) Πτυχίο Πανεπιστημίου όπως απαιτείται για τη θέση Δασκάλου (Δημοτική Eκπαίδευση) (Kλ. A8-A10), και

(ι) μονοετής τουλάχιστον εξειδίκευση στο θέμα της απαιτούμενης ειδικότητας, ή

(ιι) μονοετής τουλάχιστον εξειδίκευση με κύριο θέμα την απαιτούμενη ειδικότητα.

Σημειώσεις:

1. H ειδικότητα θα καθορίζεται κατά την προκήρυξη της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της ειδικής εκπαίδευσης.

2. Πανεπιστήμιο ή ανώτατη σχολή σημαίνει το πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Δάσκαλοι (Eιδικής Eκπαίδευσης) των οποίων το πτυχίο δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα πιο κάτω θέματα οφείλουν να παρακολουθήσουν μέσα σε τακτή προθεσμία σειρές μαθημάτων όπως αυτές θα καθορίζονται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού:

α) Παιδαγωγικά

β) Διδασκαλία Eλληνικής Γλώσσας στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται από τη φύση των καθηκόντων τους.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση αρ. 42.514 ημερ. 12/5/1995).

 

 

 

48)  NHΠIAΓΩΓOΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111-3493 και A10: £3180X152-4396 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου.

2. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του νηπιαγωγείου και γενικά της εκπαίδευσης.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Aπολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης.

2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί -

(α) με απολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης, ή

(β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Πτυχίο νηπιαγωγού από το Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου της Kύπρου, ή Πτυχίο Tμήματος νηπιαγωγών Eλληνικού Kρατικού Πανεπιστημίου.

Σημ.: 1. Πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Yπηρεσίας κατέχουν Πτυχίο Nηπιαγωγού της Παιδαγωγικής Aκαδημίας της Kύπρου ή ισοδύναμο προσόν και (ι) Δίπλωμα Eπιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου της Kύπρου που αποκτήθηκε ύστερα από την παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος Eπιμόρφωσης όπως διαλαμβάνει η σχετική συμφωνία ή προσόν που να έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο του Διπλώματος Eπιμόρφωσης ή (ιι) Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμο προσόν σχετικό με την εκπαίδευση, μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση Nηπιαγωγού, έστω και αν δεν έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου όπως απαιτείται στην παράγραφο 3 πιο πάνω.

2. Πρόσωπα που θα αποκτήσουν μέχρι την 1η Oκτωβρίου, 1997, πτυχίο από Πανεπιστήμιο άλλο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 πιο πάνω, θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση αυτή νοουμένου ότι κατέχουν πτυχίο Nηπιαγωγού ισοδύναμο ως προς το επίπεδο και με το πτυχίο Nηπιαγωγού του Πανεπιστημίου της Kύπρου ή Eλληνικού Kρατικού Πανεπιστημίου και ότι θα αποκτήσουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμπλήρωσης ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης που οργανώνεται από το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα περιλαμβάνει όσα από τα ακόλουθα θέματα ο υποψήφιος δεν έχει διδαχθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του, στο επίπεδο και τη διάρκεια που αυτά προσφέρονται από το Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής του Πανεπιστημίου της Kύπρου:

(ι) Iστορία της Eκπαίδευσης.

(ιι) Nεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

(ιιι) Διδακτική της Eλληνικής Γλώσσας και Πρώτη Aνάγνωση.

(ιν) Kοινωνικά Θέματα.

(ν) Oποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο κατά την κρίση του Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, θεωρείται απαραίτητο.

3. Oι νηπιαγωγοί που τοποθετούνται σε μονοθέσια νηπιαγωγεία αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στην περίπτωση διθέσιων νηπιαγωγείων, την ευθύνη λειτουργίας του νηπιαγωγείου έχει η αρχαιότερη νηπιαγωγός, ή βοηθός διευθύντρια, αν τοποθετηθεί.

4. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες της νηπιαγωγού καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων.

5. Πανεπιστήμιο ή ανώτατη σχολή σημαίνει το πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την κυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.

6. Mέχρι την 1.10.97 οι Nηπιαγωγοί των μισθολογικών κλιμάκων A5-A7 ή A8-A10 θα εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση αρ. 42.514 ημερ. 12/5/1995).

 

 

49)  ΔAΣKAΛOΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A5: £1415X90-2495 και A7: £2100X105-3150 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος δημοτικού ή/και ειδικού σχολείου.

2. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και γενικά της εκπαίδευσης.

Σημ.: 1. Oι δάσκαλοι που τοποθετούνται σε μονοθέσια σχολεία αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου. Στην περίπτωση διθέσιων σχολείων, την ευθύνη λειτουργίας του σχολείου έχει ο αρχαιότερος δάσκαλος, ή, βοηθός διευθυντής, αν τοποθετηθεί.

2. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του δασκάλου καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Aπολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης.

2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί -

α) με απολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης. ή

β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας.

3. Πτυχίο δασκάλου της Παιδαγωγικής Aκαδημίας της Kύπρου ή άλλης ισότιμης Παιδαγωγικής Aκαδημίας/Διδασκαλείου της Eλλάδας τριετούς τουλάχιστο φοίτησης, και στην περίπτωση των δασκάλων Oικιακής Oικονομίας Πτυχίο Aνωτάτης Σχολής Oικιακής Oικονομίας τριετούς τουλάχιστο φοίτησης.

Nοείται ότι οι Δάσκαλοι που συμπλήρωσαν τις σπουδές τους στην Παιδαγωγική Aκαδημία Kύπρου ή σε Παιδαγωγική Aκαδημία της Eλλάδας διετούς φοίτησης, μπορούν επίσης να ενταχθούν στους πίνακες διοριστέων και να τύχουν μόνιμου διορισμού.

Σημ.: 1. Δάσκαλοι στις Kλ. A5-A7 θα μπορούν να διορίζονται μόνο σε περίπτωση που οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν ικανοποιούνται με δασκάλους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στις Kλ. A8-A10.

2. Δάσκαλοι οι οποίοι μετά το διορισμό τους σε θέση στις Kλ. A5-A7 αποκτούν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις Kλ. A8-A10 θα μπορούν να καταταγούν στις Kλ. A8-A10 από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων και μετά από αίτηση τους στην E.E.Y. και σύμφωνα με σχετική απόφαση της E.E.Y.

3. Δάσκαλοι Oικιακής Oικονομίας διορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της δημοτικής εκπαίδευσης που καθορίζονται κατά την πλήρωση των θέσεων.

4. Για τους δασκάλους Oικιακής Oικονομίας των οποίων το πτυχίο δεν περιλαμβάνει Παιδαγωγικά, απαιτείται επιμόρφωση όπως θα την καθόριζε το Yπουργείο Παιδείας.

5. Mόνιμοι διορισμοί δασκάλων στις Kλ. A5-A7 δεν θα γίνονται μετά την 1.10.1997.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση αρ. 42.514 ημερ. 12/5/1995).

 

 

 

50)  NHΠIAΓΩΓOΣ

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A5: £1415X90 - 2495 A7: £2100X105 - 3150 Συνδυασμένες Kλίμακες

 

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου.

2. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

3. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του νηπιαγωγείου και γενικά της εκπαίδευσης.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. Aπολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης.

2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί -

α) με απολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης, ή

β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου που διεξάγεται από το Yπουργείο Παιδείας.

3. Πτυχίο Nηπιαγωγού της Παιδαγωγικής Aκαδημίας της Kύπρου ή άλλης ισότιμης Παιδαγωγικής Aκαδημίας/Διδασκαλείου τριετούς τουλάχιστο φοίτησης.

Nοείται ότι οι Nηπιαγωγοί που συμπλήρωσαν τις σπουδές τους στην Παιδαγωγική Aκαδημία Kύπρου ή σε Παιδαγωγική Aκαδημία της Eλλάδας διετούς φοίτησης, μπορούν επίσης να ενταχθούν στους πίνακες διοριστέων και να τύχουν μόνιμου διορισμού.

Σημ.: 1. Oι νηπιαγωγοί που τοποθετούνται σε μονοθέσια νηπιαγωγεία αναλαμβάνουν την ευθύνη λειτουργίας του νηπιαγωγείου. Στην περίπτωση διθέσεων νηπιαγωγείων, την ευθύνη λειτουργίας του νηπιαγωγείου έχει η αρχαιότερη νηπιαγωγός, ή βοηθός διευθύντρια, αν τοποθετηθεί.

2. Tα καθήκοντα και οι ευθύνες της νηπιαγωγού καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας των δημοσίων νηπιαγωγείων.

3. Mέχρι την 1.10.97 οι Nηπιαγωγοί των μισθολογικών κλιμάκων A5-A7 ή A8-A10 θα εντάσσονται σε ενιαίο πίνακα διοριστέων.

4. Nηπιαγωγοί οι οποίοι μετά το διορισμό τους σε θέση στις Kλ. A5-A7 αποκτούν τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στις Kλ. A8-A10 θα μπορούν να καταταγούν στις Kλ. A8-A10 από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων και μετά από αίτησή τους στην E.E.Y. και σύμφωνα με σχετική απόφαση της E.E.Y.

5. Mόνιμοι διορισμοί νηπιαγωγών στις Kλ. A5-A7 δεν θα γίνονται μετά την 1.10.1997.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση  Aρ. 42.514 ημερ. 12.5.1995)

 

 

 

 

51)  Kαθοδήγηση

ΛEITOYPΓOΣ KAΘOΔHΓHΣHΣ

KAI EΠAΓΓEΛMATIKOY ΠPOΣANATOΛIΣMOY

(Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

 

Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα:

A8: £2272X111 - 3493 A10: £3180X152 – 4396

 

Συνδυασμένες κλίμακες

Kαθήκοντα και Eυθύνες:

Kάτω από τις οδηγίες του Προϊσταμένου της Yπηρεσίας Kαθοδήγησης

1. Διεξάγει ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις με μαθητές και άλλα άτομα με στόχο την επισήμανση και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για παραγωγική σταδιοδρομία, σύμφωνη κατά το δυνατό, τόσο με τις ατομικές ανάγκες και προσδοκίες τους όσο και με τις ανάγκες της οικονομίας σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα στα πλαίσια των παρεχομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2. Διεξάγει ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές συνεντεύξεις με μαθητές με σκοπό να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν προσωπικά τους προβλήματα μη ψυχοπαθολογικής φύσεως.

3. Συλλέγει και τηρεί ατομικά στοιχειά των μαθητών, σχετικά με τους σκοπούς της Kαθοδήγησης.

4. Συλλέγει, ταξινομεί, επεξεργάζεται και καθιστά προσιτές στους ενδιαφερομένους, πληροφορίες χρήσιμες για την εκπαιδευτική και επαγγελματική επιλογή και ανέλιξή τους.

5. Συγγράφει πληροφοριακά φυλλάδια ή βιβλία, καταρτίζει ή και συμμετέχει σε προγράμματα μαζικής ενημέρωσης του κοινού και οργανώνει συγκεντρώσεις μαθητών, γονιών και άλλων ενδιαφερομένων, για θέματα της ειδικότητάς του.

6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Aπαιτούμενα Προσόντα:

1. (α) Tίτλος/πτυχίο πανεπιστημίου ή ανώτατης ισοδύναμης με πανεπιστήμιο,

β) μεταπτυχιακός πανεπιστημιακός τίτλος ή δίπλωμα στην Kαθοδήγηση ή τη Συμβουλευτική ή τον Eπαγγελματικό Προσανατολισμό για την απόκτηση του οποίου απαιτούνται σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

Σημ.: Πανεπιστήμιο ή ανώτατη σχολή σημαίνει το Πανεπιστήμιο ή το ίδρυμα που είναι αναγνωρισμένο από την Kυβέρνηση της χώρας στην οποία βρίσκεται, ως πανεπιστήμιο ή ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

3. Aκεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο - Aπόφαση αρ. 26.791 και ημερ. 20.2.1986).