Υπάρχει Συνθήκη που απαγορεύει τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών;

Ναι. Το 1979, Τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων των Τύπων των Διακρίσεων εναντίον των Γυναικών. Η συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή, το 1981, καλύπτει μέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξάλειψη των διακρίσεων εναντίον των γυναικών σε διάφορα πεδία, που περιλαμβάνουν την πολιτική και δημόσια ζωή, την εθνικότητα, την εκπαίδευση, την υγεία, το γάμο και την οικογένεια. Δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των γυναικών της υπαίθρου, στην ανάγκη εξάλειψης των στερεότυπων αντιλήψεων για το φύλο, στην καταστολή της εκμετάλλευσης της εκπόρνευσης και στον εναρμονισμό της ισότητας των γυναικών με τους άνδρες ενώπιον του νόμου.

Τα Κράτη μέλη υποβάλλουν περιοδικά εκθέσεις στην Επιτροπή που ασχολείται με την Εξάλειψη των Διακρίσεων εναντίον των γυναικών, που ιδρύθηκε κάτω από τη Συνθήκη, για την πρόοδο που έχουν κάνει στην εφαρμογή των προνοιών της συμφωνίας. Η Επιτροπή, που αποτελείται από 23 ειδικούς που εκλέγονται από τα συμβαλλόμενα Κράτη μέρη, συνέρχεται κάθε χρόνο για να δεχτεί αυτές τις εκθέσεις. Στις παρατηρήσεις της σε εκθέσεις που εξετάστηκαν, η Επιτροπή έχει ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς των γυναικών της υπαίθρου, τα επίπεδα αμοιβής και τις αναλογίες ανέργων γυναικών και ανδρών, και τα μέτρα για εμπλοκή περισσοτέρων γυναικών στα επίπεδα διεύθυνσης όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, και μέτρα για υπερπήδηση εμποδίων στην ισότητα που εγείρονται από προκαταλήψεις, συνήθειες και πρακτικές. Η Επιτροπή έχει επίσης εισηγηθεί όπως οι συμβαλλόμενες Χώρες μέρη μελετήσουν την εγκαθίδρυση δημοσίων θεσμών, για διασφάλιση της αποτελεσματικής εξάλειψης των διακρίσεων εναντίον των γυνακών και όπου υπάρχουν ήδη τέτοιοι θεσμοί οι Χώρες μέρη, θα πρέπει να τους κάνουν πλήρη χρήση. Μέχρι τον Αύγουστο του 1987 περισσότερες από 90 χώρες έγιναν συμβαλλόμενα μέρη αυτής της Σύμβασης.

Τι άλλο κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη για προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών;

Η Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών ετοιμάζει προσχέδια συμβάσεων που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών και συνέρχεται κάθε δεύτερο χρόνο για εξέταση της προόδου προς την ισότητα των γυναικών σ'ολόκληρο τον κόσμο. Εργάζεται στενά με διάφορες εξειδικευμένες οργανώσεις, ιδιαίτερα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και με την Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών σε ζητήματα που επηρεάζουν τα οικονομικά δικαιώματα και το δικαίωμα της εκπαίδευσης.

Με επικέντρωση στο πώς τα διεθνώς αποδεκτά επίπεδα εφαρμόζονται, τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες δίδουν έμφαση και στην ισότητα των δικαιωμάτων και στην ισότητα ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες. Σ'αυτά τα προγράμματα τονίζεται ο ρόλος των γυναικών στην οικογένεια, καθώς επίσης και η πλήρης ένταξη της γυναίκας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των χωρών. Επίσης, μελετάται η σχέση μεταξύ του καθεστώτος των γυναικών και του εθνικού πληθυσμού.

Η Γενική Συνέλευση κήρυξε το 1975 ως το Διεθνές Έτος Γυναικών, και υποστήριξε εκείνο το χρόνο τη διοργάνωση Παγκόσμιας Διάσκεψης στην Πόλη του Μεξικού. Η Διάσκεψη υιοθέτησε Διακήρυξη που περιέχει αρχές για την ισότητα των γυναικών με τους άνδρες και για τη συνεισφορά των γυναικών στην ανάπτυξη και την ειρήνη, καθώς επίσης και ένα Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης που θέτει κατευθυντήριες γραμμές και στόχους για βελτίωση του καθεστώτος των γυναικών. Η Συνέλευση κήρυξε, επίσης, τη δεκαετία 1976-1985 ως τη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες. Το 1976, η Συνέλευση ενέκρινε τη δημιουργία ενός Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Προαγωγή των Γυναικών με αρχηγείο στον Άγιο Δομήνικο της Δομηνικανής Δημοκρατίας. Η Παγκόσμια Διάσκεψη της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες, που έγινε στην Κοπεγχάγη το 1980, υιοθέτησε ένα Πρόγραμμα Δράσης για το δεύτερο ήμισυ της Δεκαετίας 1980-1985. Η Διάσκεψη έχοντας ως κύριο θέμα: "Ισότητα, Ανάπτυξη και Ειρήνη" και ως δεύτερο θέμα: "Απασχόληση, Υγεία και Εκπαίδευση", πρότεινε ενέργειες για επίτευξη των σκοπών του Παγκόσμιου Σχεδίου με το τέλος της Δεκαετίας. Μια Παγκόσμια Διάσκεψη για Εξέταση και Αξιολόγηση των Επιτευγμάτων της Δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες έλαβε χώρα στο Ναϊρόμπι, τον Ιούλιο του 1985, και υιοθετήθηκαν στρατηγικές για προαγωγή του καθεστώτος των γυναικών μέχρι το έτος 2000. Οι στρατηγικές επικεντρώθηκαν σε τρόπους για βελτίωση του νομικού καθεστώτος των γυναικών καθώς επίσης και στο ρόλο τους σε όλες τις σφαίρες της αναπτυξιακής δραστηριότητας και στην προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Τι σημασία αποδίδουν τα Ηνωμένα Έθνη στα δικαιώματα των παιδιών;

Τα δικαιώματα και η ευημερία των παιδιών του κόσμου είναι το πρώτιστο ενδιαφέρον μιας από τις πιο γνωστές οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών, του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το οποίο εργάζεται για το δικαίωμα των μειονεκτούντων παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη υγιεινή φροντίδα και διατροφή, λειτουργική εκπαίδευση, καθαρό πόσιμο νερό, αποχέτευση και άλλες βασικές υπηρεσίες. Η UNICEF εξασφαλίζει εξοπλισμό και προμήθειες σε σχολεία, κέντρα υγείας, αγροτικά υδατικά συστήματα και άλλες κοινοτικού προσανατολισμού υπηρεσίες και βοηθά στην εκπαίδευση τοπικού προσωπικού που απαιτείται για να εκτελεί τέτοιες υπηρεσίες. Από τα μέσα του 1970 η UNICEF επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην υποστήριξη τέτοιων προσπαθειών σε κοινοτικό επίπεδο, βασισμένο στη συμμετοχή των ανθρώπων των χωριών ή των αστικών συνοικιών.

Το πλαίσιο των προσπαθειών της UNICEF καθορίζεται από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1959. Η Διακήρυξη επαναδιατυπώνει αρκετές πρόνοιες της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν για τα παιδιά, προσθέτοντας ότι το παιδί "χρειάζεται περισσότερη προστασία και φροντίδα περιλαμβανομένης κατάλληλης νομικής προστασίας, τόσο πριν, όσο και μετά τη γέννηση".

Η βασική πρόταση της Διακήρυξης είναι ότι η ανθρωπότητα οφείλει στο παιδί το καλύτερο που έχει να δώσει. Γονείς, άτομα, εθελοντικές οργανώσεις, τοπικές αρχές, και Κυβερνήσεις καλούνται να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που διακηρύσσονται και να αγωνιστούν για την τήρησή τους. Η Διακήρυξη ορίζει επίσης ότι τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας και πρέπει να τους δίδονται ευκαιρίες και διευκολύνσεις που να τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν με κανονικό και υγιεινό τρόπο και σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας.

Η Γενική Συνέλευση κήρυξε το 1979 (τη δωδέκατη επέτειο της εξαγγελίας της Διακήρυξης) ως το Διεθνές Έτος για το Παιδί, με σκοπό να ενθαρρύνει όλες τις χώρες να επανεξετάσουν τα προγράμματά τους για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών.Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group