Τα Ηνωμένα Έθνη πώς βοηθούν τις Κυβερνήσεις να προωθούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Τα Ηνωμένα Έθνη παρέχουν βοήθεια σ' αυτό τον τομέα κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες από ειδικούς, προσφέρουν τη δυνατότητα για συνεργασίες και οργανώνουν σεμινάρια& επιπρόσθετα, αρκετές σειρές μαθημάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο έλαβαν χώρα, για να εξοικειώσουν ποινικούς δικαστές και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με τα διεθνώς αποδεκτά επίπεδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και σε νομοθεσίες και πρακτικές άλλων χωρών.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αίτηση των ενδιαφερόμενων Κυβερνήσεων, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο να βοηθήσει χώρες να ξεπεράσουν τα αποτελέσματα από ενυπάρχουσες δύσκολες καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για παράδειγμα χορηγήθηκαν ειδικοί, για να βοηθήσουν στην ετοιμασία προσχεδίου συντάγματος και να βοηθήσουν στην ετοιμασία νόμων για ποινικές διαδικασίες και ιδιωτικές συνεργασίες.

Τα Ηνωμένα ΄Εθνη, επίσης, ενθαρρύνουν κυβερνήσεις να προωθούν εθνικούς και τοπικούς μηχανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενθάρρυνση δίνεται επίσης για την εγκαθίδρυση περιφερειακών μηχανισμών για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί που δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιοι μηχανισμοί.

Τι ρόλο έχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στα Ηνωμένα ΄Εθνη σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Το άρθρο 71 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αρκετές εκατοντάδες διεθνείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχουν πάρει το συμβουλευτικό καθεστώς κάτω από αυτό το Άρθρο, που τους επιτρέπει να παρακάθονται ως παρατηρητές σε δημόσιες συνελεύσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Υπο-Επιτροπής για την Αποτροπή των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων. Σύμφωνα με τους κανόνες που καθιερώθηκαν από το Συμβούλιο μπορούν να κάνουν προφορικές δηλώσεις και να υποβάλλουν γραπτά ντοκουμέντα.

Στις παρεμβάσεις τους σε τέτοιες συναντήσεις, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις εφιστούν την προσοχή σε καταστάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτούν την προσοχή των Ηνωμένων Εθνών και εισηγούνται μελέτες που πρέπει να διεξαχθούν και έγγραφα που θα πρέπει να προσχεδιαστούν. Επίσης, βοηθούν στο σχεδιασμό των διακηρύξεων και των συμφωνιών. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν επίσης να υποβάλουν εκθέσεις πάνω σε ισχυριζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την εμπιστευτική εξέταση από την Υπό - Επιτροπή και την Επιτροπή κάτω από τη διαδικασία "1503". Οι απόψεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων επιζητούνται επίσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπου τέτοιες γνωματεύσεις είναι κατάλληλες και είναι κάτω από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από την Υπό-Επιτροπή για την Αποτροπή των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων. Οι απόψεις και οι πληροφορίες που παρέχουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις περιλαμβάνονται μέσα στις επίσημες εκθέσεις.

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παίζουν, επίσης, ένα σπουδαίο ρόλο στην πληροφόρηση των μελών τους και στις γενικές δημόσιες δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ενθάρρυνση του καθενός να προωθήσει το σεβασμό για τα δικά του ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων.

Τι ρόλο έχουν τα άτομα στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

Το άτομο είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ως καρπωτής των διακηρυγμένων δικαιωμάτων και ως βασικός παράγοντας στην υλοποίησή τους.

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί κάθε άτομο και κάθε κοινωνικό όργανο να προωθήσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αγωνιστούν για την καθολική και αποτελεσματική αναγνώρισή τους. Ατομικά, στις τοπικές του κοινωνίες, και διά μέσου των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κάθε άτομο μπορεί να προωθήσει την αγωγή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ενθαρρύνει το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα της εθνικής ζωής και να εργαστεί για την πλήρη συμμετοχή της χώρας του στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμά των διεθνώς. Η σπουδαιότητα της επίδρασης που μπορούν να έχουν οι πολίτες με το να εργάζονται μαζί για την ειρήνη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να υποτιμάται.

Μακροπρόθεσμα, οι προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πετύχουν μόνο μέσω της ενεργού υποστήριξης των απλών πολιτών του κόσμου.Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group