Βασίλη Μιχαηλίδη "Η 9η Ιουλίου του 1821" - Προεκτάσεις

Στις παρυφές της
Ιστορίας
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1821


Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ φοβόταν την εξάπλωση της Ελληνικής Επανάστασης στην Κύπρο και πήρε διάφορα μέτρα γιά αποφυγή της.
Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ ζήτησε από τους Κυπρίους να παραδώσουν τα όπλα τους και εξάσκησε μεγάλη πίεση πάνω στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό για να εκδώσει σχετική εγκύκλιο με την οποία να συμβουλεύει τους Κυπρίους να υπακούσουν στην διαταγή του και να παραδώσουν τυχόν όπλα που κατέχουν.


(Η εγκύκλιος βρίσκεται στο Αρχείον Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Ελλάδος.)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΕυλαβέστατοι ιερείς και λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί της ευαγούς πόλεως Λευκωσίας, πατρικώς ευχόμενοι ευλογούμεν πάντας υμάς.

Είμεθα βέβαιοι ότι η χθεσινή πράξις, ήτοι η zήτησις των όπλων, σας εθορύβησεν ουκ ολίγον, το οποίον, και ημείς ηξεύροντες ότι έχει να σας θορυβήση, ε-

πασχίσαμεν πάσι τρόποις να το εμποδίσωμεν, πλην με το να ήτον αυτό το πράγμα, δι' υψιλού προσκυνητού βασιλικού ορισμού, η εξουσία ηθέλησε

να το κυρώση. Μ' όλον τούτο τέκνα αγαπητά, το πράγμα τούτο να μη σας θορυβήση παντελώς επειδή ο πολυχρόνιος βασιλεύς ημών, τον οποίον ο άγιος

θεός να πολυετή, και να ενισχύη κατά των ιδίων εχθρών του, εις αυτόν του τον βασιλικόν ορισμόν οπού στέλλει, καταντά να μας εύχεται μάλιστα

ρητώς τους Κυπρίους ημάς, ων ευχαριστημένος εις το άκρον, δια τηv εμπιστοσύνην μας, και διότι από τον καιρόν της αλώσεως μέχρι της παρούσης,

ουδέποτε το κράτος του εγνώρισεν εις ημάς, καμμίαν δολιότητα, ή χιναετλίκι. Λοιπόν πώς η υπεράσπισις αυτή του πολυχρονίου βασι- λέως εξ

ημών εις ημάς; όθεν τέκνα περιπόθητα, αυτόν τον λαμπρόν χαρακτήρα, αυτό το λελαμπρισμένον πρόσωπον, να πασχίσωμεν εις

αυτούς τους καιρούς, δια την αγάπην του Ιησού μας Χριστού, να φυλάξωμεν καθαρόν και αμόλυντον, ενώπιον του βασιλέως ημών, δια να έχωμεν δια

πάντα, την υπεράσπισίν του. Και ημείς σας ομνύωμεν τον θεόν, τρίχα να μη βλαβή από το κεφάλι σας. Ανοίξατε τα εργαστήριά σας αφό-

βως, κοιτάzετε την δουλίαν σας, ησυχάσατε εις τα οσπήτιά σας, χωρίς να έχετε την παραμικράν υποψίαν, αφιερώνοντες όλας τας ελπίδας

σας, εις τον άγιον θεόν, και η αυτού άπειρος αγαθότης δύναται να απαλλάξη ημάς πάντων των δεινών. Προσέτι αν είναι μερικοί,

οπού έχουν όπλα, και δεν τα έδωσαν, ας τα φέρουν εις ημάς να τα δώσωμεν ημείς, και εν καιρώ τω προσήκοντι, θέλομεν ενεργήση να

τοις επιστραφώσιν οπίσω. Ούτω ποιήσατε ως γράφομεν υμίν εντελλόμενοι πατρικώς, ίνα η χάρις του θεού, και το άπειρον αυτού έλεος

και η ευχή και η ευλογία, της ημών μετριότητος είη μετά πάντων υμών.

1821 Απριλίου 22

Ο Κύπρου και ευχέτης υμών
EΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΠΡΙΟΥ
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΤΑΣ ΣΦΑΓΑΣ ΤΟΥ 1821


Η επιστολή φέρει ημερομηνία 22 Αυγούστου 1821 και γράφτηκε σε πλοίο που μετέφερε τον πρόσφυγα αποστολέα προς την ελευθερία.

Ο αποστολέας, που υπογράφει με τα αρχικά "Ν.Φ.", είναι επώνυνος πολίτης της Λάρνακας (πιθανόν ο δημογέρων Νικόλαος Φράγκου) που διέφυγε τις σφαγές του Κουτσιούκ Μεχμέτ.

Η επιστολή απευθύνεται στον Αντώνιο Βοντιτσιάνο (1755-1838), υποπρόξενο της Αγγλίας στη Λάρνακα, και τον ευχαριστεί γιατί του έσωσε την ζωή, και στην συνέχεια τον παρακαλεί να φροντίσει για την διάσωση και αποστολή ορισμένων περιουσιακών του στοιχείων.


(Η επιστολή βρίσκεται στο Πολιτιστικό Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου.)


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΕκλαμπρότατε Κύριε και ελευθερωτά μου!!!

Είμαι ευτυχής! Τοιούτον λογίζομαι εμαυτόν τώρα, οπότε τον βλέπω
εκτός των κινδύνων, τους οποίους αν και κατά πολύ εμετρίαζεν η λιπαρά προσ-
τασία σας, τερατώδεις όμως και φρικωδεστάτους με τους παρέστηνεν η ισχυρά
μου φαντασία και ο πανικός εκείνος φόβος, όστις εξ αρχής των δεινών
με κατέλαβε. Το ποίαν αγαλλίασιν αισθάνεται η ψυχή μου απερίγρα-
πτον και από αυτόν του Δημοσθένους τον οξύτατον κάλαμον! Αλλ' άρά
γε της φιλοκάλου και φιλανθρώπου ψυχής σας η χαρά είναι
κατωτέρα της ιδικής μου; όχι βέβαια. Αλλά και ασυγκρίτως μεγα-
λητέρα, δια της συνειδήσεως σας την γλυκείαν συναίσθησιν ότι ελυτρώ-
σατε ψυχάς εκ θανάτου. Ναί! Σεις μ' ελυτρώσατε! Σεις μ' εχαρίσατε
το πολυτιμώτατον ζην! Εύχομαι ν' ανταμοιφθοίτε από τον όστις δύ-
ναται ν' αμοίβη τοιαύτας χάριτας.


Η επιστολή αποτελεί θέμα της έκδοσης του 1991 του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου "Συλλογές Αρ. 1" με τίτλο Επιστολή Κυπρίου Διαφυγόντος Τας Σφαγάς Του 1821 (ISBN 9963-42-031-1). Η έκδοση περιλαμβάνει φωτογραφία ολόκληρης της επιστολής με σχόλια και φιλολογική επιμέλεια του Φοίβου Σταυρίδη και εκδοτική επιμέλεια της Μαρίας Ιακώβου.

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Τραπέζης Κύπρου είναι στην Οδό Φανερωμένης 86-88-90 στην Λευκωσία, Τ.Κ. 1995, 1515 Λευκωσία, Τηλ. +357-2-441353, Φαξ +357-2-472898.

Στην πιό πάνω έκδοση γίνεται αναφορά στο βιβλίο του Γεωργίου Ι. Κηπιάδου Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγικών σκηνών (Αλεξάνδρεια, 1888) ως η "λεπτομερέστερη, ως σήμερα, καταγραφή της εκατόμβης του κυπριακού '21".


Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την 9η Ιουλίου του 1821.
Τα σχόλια σας είναι ευπρόσδεκτα.Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε στις 25 Νοεμβρίου, 1997.

Τροποποιήθηκε πιό πρόσφατα στις 25 Μαίου, 1998, Λευκωσία, Κύπρος.

© 1997 Tefkros Symeonides & Constantinos Symeonides

Η εγκύκλιος του Κυπριανού έγινε scanned από μαυρόασπρη φωτογραφία στην έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου "Ωδίνες και Οδύνη μιάς Επανάστασης το 1821 στη Κύπρο" του Βασίλη Σφυρόερα, 1993, ISBN 9963-42-040-0. Ο κιτρινωπός χρωματισμός της εγκυκλίου είναι επιπρόσθετος.
Το κείμενο της Εγκυκλίου είναι από την έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου "Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Εκθεση Κειμηλίων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου της Ελλάδος", Λευκωσία, Μάρτιος 1991.
Το λογότυπο της Ενάτης σχεδιάστηκε από τον Τεύκρο.
Η σελίδα από την επιστολή έγινε scanned από την έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.
Το απόσπασμα της επιστολής είναι από την ανάγνωση του Ι.Α.Γ.Συκουτρή όπως είναι στην έκδοση του Πολιτιστικού.