Εγγραφή πολιτών άλλων κρατών μελών της ΕΕ, που διαμένουν στη Δημοκρατία, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, πληροφορεί όλους τους πολίτες των 15 κρατών μελών και των υπολοίπων εννέα υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών, που κατοικούν στη Δημοκρατία, ότι, εάν επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των έξι εκπροσώπων της Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εξασφαλίσει έντυπο για την εγγραφή του στον ειδικό εκλογικό κατάλογο από την Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών και από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων.

Κάθε αίτηση, για να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του αιτητή, στην οποία θα προσδιορίζονται:

            (i)        η ιθαγένεια του,

            (ii)       ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος του δικαιώματος του

                        εκλέγειν στο κράτος μέλος καταγωγής,

            (iii)      ο τελευταίος εκλογικός κατάλογος στον οποίο είχε εγγραφεί

                        στο κράτος μέλος καταγωγής, όπου εφαρμόζεται,

(iv)          η διεύθυνση της συνήθους διαμονής του στη Δημοκρατία,

(v)            η ημερομηνία από την οποία κατοικεί στη Δημοκρατία ή

σε άλλο κράτος μέλος, και

(vi)          ότι θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο στη Δημοκρατία,

και να συνοδεύεται με το δελτίο ταυτότητας της Δημοκρατίας του αιτητή.

Επισημαίνεται ότι τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στους

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους είναι η 2 Απριλίου, 2004.

 

Back