black_horizontal.gif (38 bytes)

 

black_vertical.gif (38 bytes)
Back ] Up ]    
A.b. üyeliğin yararları

A.B tam üyeliğinden Kıbrıs Türklerinin yararları neler olacaktır?

Kıbrıs Türkleri, A.B’ye tam üyeliğinden ve Kıbrıs probleminin çözümlenmesinden son derece faydalanacaktır. Bu olayın ikisi de, ani ve kalıcı gelir ve yaşam standartları iyileşmesine yol açacaktır. Aynı zamanda Avrupa vatandaşlarının bugün sahip oldukları bütün yararlar, Kıbrıs Türklerine de verilecektir.

Maaşlar yükselecek, genç insanlar göç etmekten vazgeçecek, işsizlik önemli biçimde azaltılacak, rantabilite artırılacak, sosyal şartlar Avrupa düzeyine yükseltilecek, insan haklarına saygı gösterilecek ve daha liberal ve kabul edilebilir bir demokrasi şekli uygulanacaktır. Kıbrıs Türkleri, 1974 yılından beri topluluklarının ekonomik ve sosyal şartları Adanın diğer kısmına kıyasla daha geri kalmış oldukları nedeniyle, Kıbrıs nüfusunun diğer bölümlerinden çok daha fazla yararlanacaktır. Normalleşme sürecinin yanı sıra, alacakları kalkınma yardımından çok hızlı kazanacaklar.

"Üyeliğe Doğru Kıbrıs’ın İlerlemesinde Olağan Raporu”’nda (Ekim 1998), Avrupa Komisyonu, şu genel değerlendirmeyi yapmıştır:

"Kıbrıs’ın kuzey kısmının bütünlemesi, özellikle Kıbrıs’ın A.B’ye girmesiyle paralel olarak olursa, hele tarım ve turizm bakımından nispeten küçük boyutu ve potansiyeli yüzünden büyük ekonomik güçlüklere yol açmayacaktır. Ne var ki, temel içyapının Adanın güney kısmının standardı düzeyine yükseltilmesi bakımından önemli olacaktır."


 1. Kıbrıs Türkleri A.B vatandaşlığından nasıl faydalanacaktır?
 2. Avrupa Birliği tarafından verilecek mali yardımın ne kadar büyük kısmı Kıbrıs Türk Topluluğunun yararına kullanılacaktır?
 3. Kıbrıs Türkleri, kendi kültür kimliğini koruyup geliştirebilecek mi?
 4. Basit bir dille sıradan Kıbrıs Türklerinin yararları neler olacaktır?
 5. Kıbrıs Türk İş topluluğu, sık sık normalleşmeyi ve A.B’ye girmeyi hedef alan önlemler hakkında çekingenliğini ifade etmiştir. Kıbrıs Türk işadamları için tam üye olmanın yararları nelerdir?
 6. Kıbrıs Türk Topluluğunun çoğunluğunun A.B üyeliğinden faydalanacağına rağmen, güçlüklerle karşı karşıya gelecek olan endüstrilere, faaliyetlerini A.B’nin içerisinde mevcut olan şartlara uydurmaları amacıyla, nasıl yardım edilecektir?

 

1. Kıbrıs Türkleri A.B vatandaşlığından nasıl faydalanacaktır?

Kıbrıs Türkleri, gerek Alman, gerek Fransız, gerek İngiliz, gerekse Kıbrıslı Yunan olsun Avrupa’nın diğer vatandaşları gibi aynı haklara sahip olacaktır. Yani, diğer A.B ülkelerinin vatandaşları gibi Kıbrıs Türklerinin de A.B pasaportlarına sahip olacaktır. Sözü geçen haklar, Avrupa Birliği Antlaşması’nda dahil edilmektedir. Bu Antlaşma gereğince, bir Üye Devlet’in tabiiyetine sahip olan her kişi Birliğin vatandaşı olacak, A.B içerisinde serbestçe dolaşabilecek, üçüncü bir devlette bulunan herhangi bir Üye Devletin büyükelçiliği tarafından korunabilecek, Avrupa Parlamentosuna ve A.B özel kişilerin haklarını koruyan memura istida edebilecek, Birliğin içinde çalışabilecek ve yerleşebilecektir. Ayrıca, uyruğu olmayan bir Üye Devlete göç edip yerleşen her Avrupa Birliği vatandaşı, bu ülkede oy verebilir, belediye ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olabilir.

 

2. Avrupa Birliği tarafından verilecek mali yardımın ne kadar büyük kısmı Kıbrıs Türk Topluluğunun yararına kullanılacaktır?

Kıbrıs’ın A.B’ye girdiğinde Ada, yapısal fonlar (Bölgesel Gelişme Avrupa Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, Tarım alanında Yol Gösterme ve Garanti Avrupa Fonu, Balıkçılık alanında Yol Göstermek için Mali Organ) ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından kolaylıklar ile ödünçlere ve Birleşme Fonu tarafından mali yardıma uygun olacaktır. Yardımın tam miktarı, Kıbrıs’ın uygun sayılacağı A.B bölgesel politikasının hedefine bağlıdır. Genel olarak bunun gibi yardımlar, dengeli ve umut verici gelişmeyi hedef alan milli politikalara ek olarak ayrılmaktadır. A.B tarafından verilecek yardımın asıl düzeyine bakmaksızın, amaç ne yapıp yapıp ve mümkün olduğu kadarıyla en kısa zaman içerisinde Kıbrıs’ın her kısmında ekonomik ve sosyal birleşme sağlamaktır.

Şimdilik ve öngörülebilen gelecek için, Kıbrıs Türklerinin nispeten daha büyük ihtiyaçları, top yekûn milli gelişme politikasında önemli yer alacaktır. Böylelikle, buna uygun A.B’nin vereceği ciddi bir mali yardım miktarı, Kıbrıs Türk Toplumunun dolaylı veya dolaysız yararlarına ayrılacaktır.

 

3. Kıbrıs Türkleri, kendi kültür kimliğini koruyup geliştirebilecek mi?

A.B, bütün topluluklar ve kişilerin haklarının yanı sıra, Avrupa Birliğini kuran Maastricht Antlaşmasının konumundan çok endişe etmektedir. Bu resmi destekten başka, A.B’nin içerisinde mevcut olan eğilim, özellikle açık bölgelerde yaşayan ve sayısal bakımdan kültür haklarını kullanamayacak kadar küçük topluluklar ve milletlere ciddi biçimde destek göstermektir.

 

4. Basit bir dille sıradan Kıbrıs Türklerinin yararları neler olacaktır?

A.B’ye tam üye olmanın sıradan Kıbrıs Türküne başlıca avantajları şunlardır:

 1. A.B dışişleri servislerinin himayesi altında her yere yolculuk yapma, herhangi bir Üye Devlette yerleşme, iş kurma ve çalışma özgürlüğünü sağlayan Avrupa vatandaşlığı.
 2. Hayat, aile, mal, insan hakları ve demokratik haklar için iyileşmiş güvenlik.
 3. Şimdiki düzeylerine kıyasla, maaşların üç kattan fazla ani yükselmesi. Bazı uzmanlara göre, maaşların yükselmesi ürünler, iş ve sermayelerin tek pazarı kurulur kurulmaz olacaktır. Diğer bir kısmın fikrine göre ise, maaşlar nispeten kısa bir süre içerisinde çok çabuk yükselip Hükümetin kontrolü altında bulunan bölgeninkilere yaklaşacaktır. (Sözü geçen süre belki 2 yıldan 5 yıla kadar sürecek.)
 4. Gelir yükselmesi ve nispeten azalan fiyat değişmelerinin sonucu olarak, gerçek yaşama standartları aniden yükselecektir.
 5. Kıbrıs’ta mevcut olan iş bulma olanaklarının nitelik be nicelik bakımından artmasının yanı sıra, iş bulmak amacıyla bütün Avrupa Birliğinde yolculuk yapma özgürlüğü.
 6. Çocuklar ve gençlerin, A.B Üye Devletlerinde özgürce yada diğer Avrupa Vatandaşlarının okudukları aynı şartlar altında eğitim görebilmeleri ve müteakiben hizmetler sunma veya görev üstlenme hakkına sahip olmaları.
 7. Çoğu A.B tarafından finanse edilen yollar, içyapı ve hizmetlerde iyileşmeler.
 8. Gıda maddeleri ve diğer ürünlerin standartlarında iyileşmeler. İş ve çevrede güvenlik.
 9. Kıbrıs’taki yaşam standartlarının hızlı iyileşmesine bağlı olacak Kıbrıs Türklerinin göç etmesinin azalması.
 10. Ayrımcılık yada A.B yasalarının çiğnendiği sayıldığı davalarda A.B Mahkemelerine başvurabilmek.

 

5. Kıbrıs Türk İş topluluğu, sık sık normalleşmeyi ve A.B’ye girmeyi hedef alan önlemler hakkında çekingenliğini ifade etmiştir. Kıbrıs Türk işadamları için tam üye olmanın yararları nelerdir?

A.B üyeliği ve normalleşme süreci, Kıbrıs Türk işadamlarının büyük çoğunluğuna faydalı olacaktır. Ancak, tabii olarak bazı şirketlerin uydurma problemleriyle karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır. Sözü geçen problemler, tekel piyasalar mevcut olduğu yerlerde yada endüstrilerin ithalatları yasaklayan yüksek tarife ve kotalarla korundukları alanlarda ortaya çıkacaktır. Buna karşılık, tarım ve turizm sektörleri çok faydalanacaktır. Biri daha iyi fiyatlardan ve daha büyük yardımdan, diğeri ise kocaman A.B pazarına daha kolay ulaşabilmekten. Yapım, hiç olmazsa başlangıçta, A.B’de en düşük maaşlara ve daha geniş bir yerel pazara ulaşma imkanına sahip olmasından faydalanacaktır. Dükkan sahipleri ve ithalatçılar, turizm pazarının genişlemesinden ve gelirleri hızlıca yükselecek Kıbrıs Türk emekçilerinin daha büyük harcama gücünden epeyce faydalanacak.

 

6. Kıbrıs Türk Topluluğunun çoğunluğunun A.B üyeliğinden faydalanacağına rağmen, güçlüklerle karşı karşıya gelecek olan endüstrilere, faaliyetlerini A.B’nin içerisinde mevcut olan şartlara uydurmaları amacıyla, nasıl yardım edilecektir?

A.B, Ortaklık Anlaşmasının öngördüğü gibi, uyumlaşma sürecini kolaylaştırmak için mali protokoller yoluyla şimdiden yardımda bulunmaktadır. Bu yardımın büyük bir kısmı, Kıbrıs Türk Topluluğuna ve özellikle ticaret sektörüne yardım etmeğe ayrılmıştır. Genel olarak, 1988 yılında başlamış olan Gümrük Birliği Süreci, çok endüstrilerin A.B tek pazar şartlarını aşamalı biçimde benimsemelerini müsaade etmiştir. Bundan dolayı, Kıbrıs Türk tarafından yapılan ve A.B ile tarifelerin aşamalı azaltılmasıyla ilgili teklifler, doğru yönde atılan bir adım olarak karşılanmalıdır. Uydurma sürecinin bir an önce başlaması, uyumlaşma sürecini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, Avrupa Birliğine girdikten sonra Kıbrıs, Avrupa Birliğinin bölgesel politikası çerçevesinde endüstrinin yeniden yapılanması ve modernleşmesi amacıyla çok önemli mali yardım veren A.B yapısal fonlarına ulaşabilecektir.

 

Back ] Up ]