Μπορεί ένα άτομο να υποβάλει καταγγελία στα Ηνωμένα ΄Εθνη, όταν η υπόθεσή του δεν καλύπτεται από κάποια Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών;

Ναι, μπορεί. Οποιοσδήποτε στον κόσμο, ή οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων που αισθάνονται ότι έχουν εμποδιστεί από την άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να μεταφέρουν την καταγγελία τους στα Ηνωμένα Εθνη, ακόμη και αν η υπόθεση τους δεν καλύπτεται από κάποια συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών. Χιλιάδες επιστολές με καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων φθάνουν στα Ηνωμένα ΄Εθνη κάθε χρόνο, όπου η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολείται με αυτά, σύμφωνα με το ψήφισμα που είναι γνωστό ως η διαδικασία "1503" (ονομάστηκε έτσι από το ψήφισμα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του 1970 που την εγκαθίδρυσε).

Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, ένα αντίγραφο της καταγγελίας προωθείται προς την Κυβέρνηση εναντίον της οποίας γίνεται η καταγγελία, η οποία μπορεί να υποβάλει απάντηση (το όνομα του παραπονουμένου δεν αποκαλύπτεται εκτός εάν δεν έχει ένσταση να γίνει γνωστό στην Κυβέρνηση). Την ίδια στιγμή γίνεται μια περίληψη και αποστέλλεται εμπιστευτικά στα μέλη της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Υπο-Επιτροπής για την Παρεμπόδιση των Διακρίσεων και της Προστασίας των Μειονοτήτων.

Τα παράπονα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μαζί με οποιεσδήποτε Κυβερνητικές απαντήσεις εξετάζονται στη συνέχεια ιδιαιτέρως από μια ομάδα εργασίας της Υπό-Επιτροπής. Αυτά που φαίνονται ότι αποκαλύπτουν ένα συστηματικό τύπο κατάφωρων και αξιόπιστα επιβεβαιωμένων παραβιάσεων διαβιβάζονται από την ομάδα εργασίας στην ίδια την Υπό-Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της μπορεί να αποστείλει στην Επιτροπή πληροφορίες για κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Επιτροπή βοηθούμενη από τη δική της ομάδα εργασίας αποφασίζει κατά πόσο θα διεξάγει ολοκληρώμενη μελέτη της κατάστασης ή αν θα διορίσει μια ειδική επιτροπή ή κάποιο εισηγητή για να διεξάγει διερεύνηση.

Τα θέματα που αντιμετωπίζονται κάτω από αυτή τη διαδικασία είναι εμπιστευτικά μέχρις ότου το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, τα ονόματα των χωρών με τις οποίες ασχολείται η Επιτροπή σε εμπιστευτικές συναντήσεις ανακοινώνονται κάθε χρόνο.

Ιδιαίτερες διαδικασίες καθιστούν δυνατή την προσφυγή ατόμων ή ομάδων των κηδεμονευομένων εδαφών των Νήσων του Ειρηνικού -- των τελευταίων Κηδεμονευομένων Εδαφών στο Συμβούλιο Διαχείρισης για ανθρώπινα δικαιώματα και άλλες υποθέσεις. Ανθρωποι που ζουν σε μη αυτοκυβερνώμενες περιοχές μπορούν να στείλουν πληροφορίες στην Ειδική Επιτροπή αποαποικιοποίησης της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης επιστολές μελετά και η Ειδική Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης ενάντια στο Φυλετικό Διαχωρισμό (Apartheid).

Τι είναι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι το κύριο σώμα των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα. Η δημιουργία της προβλέπεται από το ίδιο το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Το 1946 ιδρύθηκε η Επιτροπή επίσημα από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο για να βοηθήσει το Συμβούλιο σε υποθέσεις που σχετίζονται με ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα για την ετοιμασία του προσχεδίου για τη Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με την πάροδο των ετών, η Επιτροπή εξελίχθηκε από ένα 18-μελές σώμα σχεδιασμού στο σημερινό 43-μελές σώμα που ασχολείται με όλες τις πτυχές των θεμάτων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπλέκοντας με ενεργό συμμετοχή όλους τους τομείς της διεθνούς κοινότητας.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι εκτεταμένες: μπορεί να ασχολείται με οποιαδήποτε υπόθεση που σχετίζεται με ανθρώπινα δικαιώματα. Διεξάγει μελέτες σε προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ετοιμάζει προτάσεις για δράση και ετοιμάζει προσχέδια εγγράφων των Ηνωμένων Εθνών που σχετίζονται με ανθρώπινα δικαιώματα. Αναλαμβάνει ειδικά έργα που της ανατίθενται από τη Γενική Συνέλευση ή το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, περιλαμβανομένης της διερεύνησης ισχυρισμών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του χειρισμού των πληροφοριών σχετικών με τέτοιες παραβιάσεις. Επίσης, βοηθά το Συμβούλιο που είναι το μητρικό της σώμα, στο συντονισμό δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ανθρώπινα δικαιώματα διά μέσου του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών.

Για να βοηθηθεί η Επιτροπή στο έργο της ίδρυσε το 1947 την Υπό-Επιτροπή για την Πρόληψη των Διακρίσεων και την Προστασία των Μειονοτήτων, η οποία ειδικεύεται σε νέα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Υπό-Επιτροπή απαρτίζεται από 26 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που εκλέγονται από την Επιτροπή, και είναι εξουσιοδοτημένη να αναλαμβάνει μελέτες και να κάνει εισηγήσεις για τρόπους πρόληψης των διακρίσεων και προστασίας των δικαιωμάτων και θεμελειωδών ελευθεριών των μειονοτήτων. Αυτή βοηθά την Επιτροπή με την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, όπως η εξέταση πληροφοριών για ισχυριζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Υπό-Επιτροπή διορίζει συχνά ειδικούς εισηγητές ή εγκαθιδρύει ομάδες εργασίες για να ασχοληθούν με ειδικά θέματα, όπως για παράδειγμα: τις διακρίσεις στην εκπαίδευση, τη θρησκεία και την απονομή δικαιοσύνης. τις δυσμενείς συνέπειες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που προκαλούνται με πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς και άλλους τρόπους υποβοήθησης των αποικιακών και των ρατσιστικών καθεστώτων στη Νότιο Αφρική& τα δικαιώματα των εθνικών, θρησκευτικών, γλωσσικών και άλλων μειονοτήτων& τα θέματα που σχετίζονται με την αυτοδιάθεση& η αναγνώριση οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων& τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών& η νέα διεθνής οικονομική τάξη και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. το δικαίωμα για ικανοποιητικό φαγητό ως ανθρώπινο δικαίωμα. η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας.

Αυτές οι μελέτες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την προετοιμασία προσχεδίων για έγγραφα ή τη διαμόρφωση γενικών αρχών σε εξεταζόμενα προβλήματα.Human Rights 1998 All rights reserved
Designed by Logosnet Group