AKANTHOU HOME PAGE

AKANTHOU'S HISTORY

CHURCHES ( CHAPPELS )

PHOTOS OF AKANTHOU

YOUR DONATED PHOTOS

ANGLO AKANTHOU AID SOCIETY

HELONES ( TURTLE BEACH )

OCCUPIED VILLAGES - kYPROS NET

DHAVLOS AN OTHER VILLAGE UNDER OCCUPATION

FOLK LIFE AT AKANTHOU

AKANTHIOTES & THEIR JOBS

NAME PLACES OF AKANTHOU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitourghmata & Epaggelmata

Apo to biblio tou Daskalou Pantelh Pantelidh - ’’ ekei pou smigoun qruloi kai Istoria ’’

PapadeV:

 1. P ’’ AntreaV genarchV oikog. Giatzeimhwn, apokefalisthke apo touV TourkouV to 1833
 2. P ’’ KoubellarhV
  P
  ’’ PrwtopapaV
 3. P ’’   Micahl ( PapaV tou Konomou)
 4. P ’’ Micahl PitsilloV
 5. P ’’ LoukaV
 6. P ’’ Micahl (P ’’ TsoullhV)
 7. P ’’ GiwrkhV AletrarhV
 8. P ’’ TakkoV
 9. P ’’ NikolaV
 10. P ’’ NeofutoV
 11. P ’’ LoizoV
 12. P ’’ FwthV
 13. P ’’ BasilhV
 14. P ’’ Micahl OikonomoV
 15. P ’’ SwthrhV
 16. P ’’ CristoV
 17. P ’’ GiwrkhV P ’’ Swthrh
 18. P ’’ GiwrkhV KiniarhV
 19. P ’’ SwthrhV P ’’ G. Kiniarh

YalteV

Apo to biblio tou Daskalou Pantelh Pantelidh - ’’ ekei pou smigoun qruloi kai Istoria ’’
GewrgioV IeroyalthV apo Smurnh 1870-1871
GewrgoV DaskaloudhV apo Prasteio
C
’’ KuriakoV P ’’ Loizou
PierhV C
’’ Micahl EllhnaV
Micahl P
’’ TsoullhV
SwthrhV G. DaskaloudhV - Dex. YalthV ston Trupiwth
Micahl Zannetou (MaurhV) sto Londino
GewrgioV Micahl SitanarhV
CristodouloV Staurou Gerosimou
AntreaV P
’’ G. P ’’ Swthrh
GewrgioV Sabba P
’’ Giwrkh
FwthV Cahlou YalthV sthn Keruneia
SwthrhV G. KannaV

Giatroi

Apo to biblio tou Daskalou Pantelh Pantelidh - ’’ ekei pou smigoun qruloi kai Istoria ’’

 1. KuriakoV C ’’ MicalhV
 2. CristoV C ’’ S. C ’’ Euaggelou
 3. SwthrhV C. G. YaraV
 4. KleanqhV K. KrambhV
 5. Micahl Cr. OikonomidhV
 6. Micahl PierhV m MhnaV G. C ’’ MhnaV - PaidiatroV me eidikothta
 7. MhnaV C. C ’’ MhnaV -  katapolemhshV thV qalassaimiaV
 8. TakhV P. GewrgallhV
 9. HliaV P ’’ CristoV
 10. GewrgioV A. Panagewrgiou
 11. SwthrhV P. C ’’ Gewrgiou - ceirourgoV ofqalmiatroV
 12. SimoV Cr. PelekanoV eidikothV: NeurologoV - YuciatroV
 13. LoizoV S. BouqkiwthV
 14. Gewrgia P. YaraV C ’’ Gewrgiou
 15. Gewrgia S. Tooulakou
 16. Maria Swthrh Skarpettou ( me eidikothta sth Mesogeiakh Anaimia )
 17. Aggela Fwth ’ I. Fwth - osteopaqologoV
 18. GewrgioV Swthrh Kanna

Farmakopoioi

 1. EuaggeloV C ’’ S. C ’’ Euaggelou
 2. CrusostomoV C ’’ S. C ’’ Euaggelou
 3. KwstaV M. OikonomidhV
 4. GewrgioV M. OikonomidhV
 5. BasoV F. Fwtiou
 6. Anna Qeodwrou G. Pourkourh
 7. Kuriakoula P. Gewrgiou

Astunomikoi

 1. NikoV PrezaV
 2. SabbaV TsaggarhV
 3. SofoklhV P ’’ CrhstoV
 4. EuaggeloV I. OikonomidhV
 5. SabbaV I. AfrodishV
 6. SwthrhV K. TsooulakoV
 7. StaurhV Q. C ’’ StaurhV
 8. KuriakoV I. MorfhV
 9. SwthrhV I. Kapnoulla
 10. SwthrhV Kur. G. Mulwna
 11. GewrgioV Sofoklh Staurh Aresth

ElegkteV Sunergatikwn

 1. IwannhV P ’’ Neofutou
 2. GewrgioV EllhnaV
 3. PetroV G. KrambhV
 4. TakhV S. KarpasithV - Elegktiko Tmhma KubernhsewV : ElegkthV Logariasmwn A ’ ’  taxewV

EpisthmoneV

 1. Solwn G. C ’’ MhnaV PolitikoV MhcanikoV
 2. AndreaV G. C ’’ MhnaV ChmikoV
 3. Lhtw G. C ’’ Mhna-Pantelh Katsantwnh, DikhgoroV
 4. PauloV C ’’ Micahl, FilologoV
 5. BasoV PapafwthV FilologoV
 6. KuriakoV PlhshV Filologo- argotera epiqewrhthV filologikwn maqhmatwn
 7. GewrgioV K. C ’’ Gewrgiou FilologoV
 8. Zhnwn ZannetoV FilologoV
 9. Marw Loizidou G. P ’’ Cristou FilologoV
 10. LoizoV G. Sioftanou FilologoV
 11. Swthroula Maurh FilologoV
 12. Marw L. Loizou FilologoV
 13. Maria Cr. Kelirh FilologoV
 14. GewrgioV I. Mulwna FilologoV
 15. SabbaV Gewrgiou S. P ’’ Gewrgh FilologoV
 16. Androula SabbaV St. Sabba FilologoV
 17. SwthrhV Barnaba FusikoV
 18. PantelhV Cr. KelirhV FusikoV
 19. Marw Sentonarh FusikoV
 20. FewrgioV LoizidhV Agglikh Filologia
 21. MikhV PantelidhV Agglikh Filologia
 22. Aggela Kl. Krambh Agglikh Filologia
 23. GewrgioV P. C ’’ PaulhV Agglikh Filologia
 24. Swthroula Kwsta Kelirh Agglikh Filologia
 25. Cristina G. Oikonomidh-Prountzou Agglikh Filologia
 26. Swthroula Loizou Cr. Loizou
 27. Marw Micahl Loizou Agglikh Filologia
 28. SwthrhV AfrodishV GewlogoV
 29. SwthrhV Kl. KrambhV GewlogoV
 30. LoukaV Cr. Loizou GewponoV
 31. GewrgioV C ’’ PierhV GewponoV Ph.D.
 32. SwthrhV C ’’ Micahl GewponoV
 33. SwthrhV OikonomidhV GewponoV Ph.D.
 34. SwthrhV L. LoiziaV GewponoV
 35. PanikkoV G. TsimithV GewponoV
 36. GewrgioV S. Fwtiou GewponoV
 37. GewrgioV Petrou Giwrkallh ZwotecnhV apofoitoV K.A.T.E.E.
 38. GewrgioV Cr. Mintikkh MousikologoV
 39. Lina I. P. Neofutou MousikologoV
 40. SimoV G. Basiliou OikonomologoV-UpourgoV Oikonomikwn
 41. KuriakoV Lewn. Swthriou OikonomologoV
 42. FwthV K. PapafwthV OikonomologoV
 43. GewrgioV S. C ’’ Staurh OikonomologoV
 44. CaralampoV G. KelirhV OikonomologoV
 45. GewrgioV P ’’ CristoV OikonomologoV
 46. SwthrhV Fwtiou OikonomologoV
 47. StauroV H. KtwrhV OikonomologoV
 48. FwthV Antwnh Fragkou MaqhmatikoV
 49. Nina Oikonomidh P ’’ Anastasiou MaqhmatikoV
 50. MatqaioV S. Matqaiou MaqhmatikoV
 51. GewrgioV C ’’ MhnaV DikhgoroV
 52. AkhV M. PierhV DikhgoroV
 53. GewrgioV K. PapafwthV DikhgoroV
 54. StaurakhV F. LoizidhV DikhgoroV
 55. GewrgioV Cr. Gerosimou DikhgoroV
 56. Cristina Panagiwth Gewrgiou DikhgoroV
 57. GewrgioV Basou PapafwthV ChmikoV
 58. Zhna B. Papafwth Hlektronika
 59. FwtoV K. OikonomidhV ArcitektonaV
 60. SabbaV G. SabbaV DikhgoroV
 61. KleanqhV S. Fwtiou TecnologoV Trofimwn
 62. Rika G. Loizidh DikhgoroV
 63. Stella Fwth Stullh DikhgoroV
 64. MikhV G. Gewrgiou DikasthV sthn Ellada
 65. Anastasia C. Krambh GumnastikoV
 66. SabbaV G. MoleskhV GumnastikoV
 67. SimoV M. C. SimoV GumnastikoV
 68. GewrgioV St. PourkourhV GumnastikoV
 69. Maroulla F. Tsoullh GumnastikoV
 70. Antwnia M. Pantelidh BiologoV
 71. Micahl F. C ’’ KwstaV FusiognwsthV
 72. FwtoV S. Fwtiou TopografoV
 73. Elenh St. Kkiniarh FilologoV
 74. IwannhV PrezaV MhcanologoV
 75. FwthV Cr. PapafwthV QeologoV
 76. Mukallina P ’’ Neofutou MousikoV
 77. SwthrhV H. KtwrhV HlektrologoV-MhcanologoV
 78. Swthroulla Fwth Stullh- Stephen Kaqhghtria sto Panepisthmio tou New Castle

Daskaloi

Prin to 1850:idiwteV

 1. C ’’ KuriakoV SpanoV
 2. CaralamphV KrambhV
 3. GewrgioV DaskaloudhV

1850-1883

 1. AnqimoV PrwtosuggelloV
 2. ZacariaV ek. LeukwsiaV
 3. C ’’ GewrgioV C ’’ Pierh CanoutarhV
 4. AristeidhV G. KrambhV ek. LeukwsiaV
 5. C ’’ CristoforoV C ’’ Petrh ek. KuqreaV - ieroyalthV
 6. GewrgioV IeroyalthV ek. SmurnhV
 7. SteriokleidhV ek. Samou
 8. FwtioV PapadopouloV- apof. El. Sc. LeukwsiaV

 

 1. FwtioV Sabba
 2. GewrgioV MicahlidhV
 3. LoizoV C ’’ Cristofh
 4. Iwakeim LoizidhV
 5. CristodouloV OikonomidhV
 6. Maria Qeocaridou
 7. Teryicorh Basilh Zorpa apo Leukwsia, suz. Giannh K.C ’’ Giannh
 8. GewrgioV C ’’ MhnaV apof. argotera DhkhgoroV 1915
 9. CristoforoV Iwannou apof. 1916
 10. CristoforoV Loizou apof. 1917
 11. PantelhV PantelidhV apof. 1922
 12. SwthrhV Cristodoulou 1923
 13. Agaqh Nikolaou - N. Stouppa 1922
 14. Micahl BarnabaV 1924
 15. Katina P. Ellhna - Pantelidh 1924
 16. Micahl SanthV 1926
 17. GewrgioV C ’’ Iwannou
 18. Pantelitsa Petrou
 19. FwtioV LoizidhV
 20. SabbaV Fwtiou
 21. PetroV C ’’ Gewrgiou
 22. BasoV PapafwthV - argotera FilologoV
 23. KuriakoV PlhshV - argotera FilologoV
 24. MicalakhV MaurhV - argotera epiqewrhthV DhmotikhV ekpaideusewV
 25. Swlon TooulakoV
 26. AndreaV C ’’ PierhV
 27. GewrgioV C ’’ PierhV - argotera GewponoV Ph.D.
 28. GewrgioV SukaV
 29. GewrgioV Loizou
 30. StauroV SentonarhV
 31. SwthrhV OrfanoV
 32. SwthrhV PrwtopapaV
 33. CristoforoV KelirhV
 34. KuriakoV C ’’ SabbaV
 35. PierhV ZarmaV- argotera Ph.D. MousikologiaV- A ’ barutunoV OperaV BonnhV Germania
 36. BasoV K. PogiatzhV - argotera DikhgoroV-emporeuomenoV sto Londino
 37. BasoV OikonomidhV
 38. AnastashV KelirhV
 39. MicalakhV TooulakoV
 40. AndreaV G. C ’’ PaulhV
 41. AndreaV P. C ’’ PaulhV
 42. CaralampoV FousiaV
 43. GewrgioV C ’’ SabbaV Sabba- argotera Grafeion tupou kai plhroforiwn
 44. PascalhV G. MannourhV
 45. StauroV KtwridhV
 46. Maroulla C ’’ Sabba
 47. SofoklhV C ’’ SofoklhV
 48. MicalakhV KwmodromoV
 49. SwthrhV SentonarhV
 50. Panagiwta Papagewrgiou
 51. DhmhtrhV C ’’ SofoklhV
 52. Maroula Papagewrgiou
 53. CristodouloV K. TooulakoV
 54. KwstaV S. PaulidhV
 55. Cristofora Papagewrgiou
 56. Crusw Tsoullh
 57. Swthroula C ’’ Staurh
 58. Elenh K. Mulwna
 59. AnastashV LoiziaV
 60. GewrgioV LoiziaV
 61. AndreaV KelirhV
 62. Androulla N. Qeocaridou
 63. SabbaV G. C ’’ SabbaV
 64. KwstaV M. C ’’ Simou

Nhpiagwgoi

 1. Anastasia C ’’ Krambh
 2. Zwh C. Krambh
 3. Anna M. Oikonomidou
 4. Antrianh G. Krambh
 5. Swthroula P. Pantelidou
 6. Crustalla Kur. Kakaqumh-Kaimakli

Oikodomoi - KtisteV

 1. StaurhV SentonarhV
 2. KuriakoV PantourhV
 3. GewrgioV KountourhV
 4. DhmhtrhV S. RafthV
 5. ProkophV Gian. Pogiatzh
 6. SabbaV C ’’ Mic. TsagkarhV
 7. SabbaV KazafaV
 8. GiannhV Paulh Giannoudkiou
 9. LoizhV C ’’ Sabba - ergolaboV-ektise tiV ekklhsieV:
  1. SwthraV Ammocwstou            8. Latsiwn
  2. EftakwmhV                             9. AglantziaV
  3. Aradippou                             10. Kampiwn
  4. Gerolakkou                            11. Nhsou
  5. Taurou                                    12. ArsouV
  6. BitsadaV                                13. Sphliwn
  7. Aqhainou                                14. Pera Pediou
 10. GewrgioV Sabba - ektise arketa scoleia me ergolabieV
 11. GewrgioV Dhm. MannourhV
 12. GewrgioV P. KelirhV
 13. PetrhV Mic. Skoutarh
 14. SwthrhV Lamprou - pogiatzh & ergolaboV
 15. MisielhV C ’’ Tooulou
 16. LoizoV C ’’ Tooulou
 17. DhmhtrhV G. Kikkou
 18. SabbaV Mic. Ktorh
 19. GewrgioV Giannouriou
 20. SabbaV Nik. Egkwmith
 21. FwthV Nik. EgkwmithV
 22. BasoV Tasou
 23. GewrgioV Kwsth Papaou
 24. DhmhtrhV Kwsth Dhmhtriou
 25. PierhV MirmillhV
 26. SwthrhV Andrea Mixia
 27. SwthrhV Panagiwth Loizou ( Kalorkwth )
 28. AndreaV Gewrgiou Cahlou
 29. AntreaV Sabba Kazafa
 30. GewrgioV Micahl Kalou
 31. AntwnakhV Basou Prodromou
 32. KuriakoV Basou Prodromou
 33. KtwrhV Paulh St. Oikonomou
 34. PetrhV Gewrgiou Kelirh

ParperhdeV

 1. FwthV Anastash ( Tasourou ) m.
 2. GiannatzihV Ant. PogiatzihV m.
 3. GewrgioV S. ZampaV m.
 4. PanagiwthV Kuprianou
 5. GewrgioV Mic. Skoutarh
 6. AndreaV Iwannou
 7. Micahl G. Cahlou
 8. Micahl Swt. C ’’ Micahl
 9. SwthrhV Panagh Kafa
 10. AsprhV Porfuriou
 11. AresthV Gewrgiou C ’’ Staurh
 12. KwstaV Lamprh Pogiatzih

KafetzhdeV

 1. PetrhV C ’’ G. KourtsialhV
 2. PorfurhV C ’’ Paulou Plasth ( Koutsiarou )
 3. Catzhcaralampou C ’’ Staurh
 4. GiwrkhV MintikkhV
 5. CristoV MintikkhV kai taberna
 6. PantourhV Micahl
 7. KuriakoV AsprhV kai taberna
 8. GiwrkhV PikkoV
 9. CaralamphV G. KrambhV
 10. GiannhV Caralamph
 11. ZampaV GewrgioV
 12. C ’’ PetroV Kahlou
 13. GiannatzihV Pogiatzh
 14. GewrgioV P. Ellhna - taberna
 15. MhnaV Fwtiou (Kkoulla )
 16. PantelhV kai GiwrkallaV Carkou
 17. C ’’ CamphV C ’’ Pierh
 18. KoulermoV
 19. KuriakoV C ’’ Swt. C ’’ Pierh (KakouarhV )
 20. AghsilaoV C ’’ Dhmhtrh - taberna
 21. Micahl S. C ’’ Tsagkarh
 22. LoizoV C ’’ Pierh
 23. NikolaV EgkwmithV
 24. G. Gewrgiou - KoinotarchV  m.
 25. SabbaV Staurh Sabba - taberna

CasaphdeV & KreopwleV

 1. G. DaskaloudhV
 2. CamphV P ’’ Giwrkh
 3. CahloV Swthrou
 4. PanaghV MagnhthV
 5. GewrgioV C ’’ Loizou - StrathV - gioV kai eggonoi tou sunecizoun mia akmazousa omoia epiceirhsh sto Londino( 1984)
 6. KuriakoV L. AntwrkouV ( KakhV )
 7. C ’’ SofoklhV C ’’ Fwth Tsagkarh
 8. PaulhV G. StrathV
 9. SimoV MagnhthV
 10. GiwrkhV TooulakkoV
 11. BaggelhV Kwsta - MonotsiattaloV
 12. PetrhV Staurh Sabba

PerbolarhdeV

Susthmatikoi eidikoi perbolarhdeV prin thV epochV twn qermokhpiwn htan:

ParaskeuaV C ’’ Kwsta Kourh (ParascoV) stiV NeradeV, CelwneV, GerokolumpoV .
CristoV C. P
’’ Giwrkh ston Agio Mikkalo.
CamphV(TrakkaV)  & GiannhV C
’’ Zannetou (KolokaV) s ton Mikkalo.
CristoV C
’’ Kwsta Kourh (CristoV thV C ’’ HliouV) sth Naba
SwthrhV Fwth Anastash (KagiaV) sth Naba
Sto Kalami me nero thV StazousaV oi klhronomoi tou Giwrkatsih:
CaralamphV, StaurhV Aresth, MicalakhV Aresth, Kl. KrambhV.
FwtatsoV C
’’ Giwrkou se periboli konta sto cwrio kai se allo sta Peristeria.
Diaforoi alloi stiV PlakeV.
Oloi tote oi perbolarhdeV promhqeuan to cwrio me , Krampia, kounoupidia, sellina, spanacia, koliantro, kouloumpreV, ta megala aggourakia, ntomateV, bazania.
Sth Laxia se duo megala perbolia, tou Micahl C
’’ Kallh ( Stauroupatth) kai C ’’ Giwrkh Kwsta kalliergountan froutodentra kuriwV, rodieV, sukieV, liga lemonodentra, ligeV kudwnieV.
Sta newtera cronia gurw sta 1950 h prosoch strafhke sthn kalliergeia lemonodentrwn kai paragontan shmantikeV posothteV kuriwV portokaliwn.

MammoudeV ustera apo to 1880

Qeolou C ’’ Sabba - apo to Palhosofo thV KeruneiaV.
C
’’ Katerina apo thn Leukwsia, suzugoV C ’’ Giwrkh Gerou.
Lenoukkou C
’’ Antrea Kkantrh.
Marioula, suzugoV Kwnstantinou.
Eugenia Kwnstantinou - Ppazou.
Maria Fwtatsou - Sabba M. Lazarh
Kuriakou Mic. Carkou.

Neromuloi & Aleuromuloi

O megaloV neromuloV - “ alakata ” me kadouV ( xulinoV ).
O neromuloV t
’ Au Giannh me nero thV ttappouraV. - Oi klhronomoi C ’’ Sabba C ’’ Piera ( Killiou ).
O neromuloV Giwrkh Kammitsiarh sto dromo proV th
“ Mana ” tou nerou.
O neromuloV Caralamph ston Kalohro.

Sth “ Stazousa ” alloV dipla sthn “ alakata “ - mulo thV ekklhsiaV, alloV konta sta spitia tou Zakou - Loizou C ’’ Pierh C ’’ Saourou, tou C ’’ Staurou Bas. Prwtopapa. Autoi oi aleuromuloi eican ktistouV lakkouV yhlouV, mesa stouV opoiouV apoqhkeuotan nero pou ektinassotan me ormh apo ena steno anoigma sth katw bash, ktupouse sth fterwth enoV trocou pou eqete se kinhsh to apanwliqaro tou aleuromulou. Auto to eidoV twn aleuromulwn htan suneceia idiaV morfhV mulwn tou 14ou aiwna, ereipia twn opoiwn fainontan ston “ Katsoura “ pou ekane crhsh tou nerou twn “ Knaswn “ gia to sunoikismo twn “ Trikwn Teratswn “ kai ston “ Aggarremeno “ me nero twn “ Skaliwn “ gia to sunoikismo thV “ MelissaV “ .
Autoi htan oi arcaioteroi aleuromuloi, alla ginotan crhsh kai twn
“ bortonomulwn “ pou kinountan me zwa - “ bortouV “ arsenikouV “ moulouV “ . Autoi htan mesa stiV katoikieV. TetoiouV eican o C ’’ MhnaV KassiraV, o ManhV, h Ekklhsia, o P ’’ GiwrkhV, o PapaV tou Konomou, o C ’’ KallhV.
H Ekklhsia efere atmomhcanh to 1880 gia mhcanokinhto aleuromulo. O FutouraV kataskeuase sto
“ Kalami “ anemomulo to 1902 pou ergasthke 6 peripou mhneV kai to topwnumio tou cwrou phre to onoma “ anemomuloV “ .
O FutouraV efere atmomhcanh gia aleuromulo to 1905, kai elaiopiesthrio to 1907.

Xulina paradosiaka Elaiopiesthria eican oi:

PetrhV P ’’ Louka - Ekklhsia - TsurkallhV TsoullhV - Micahl Pantelh - NikolaV Kiliou - GiwrkhV Kiliou - C ’’ LiashV C ’’ Dhmhtrh - TtooulakkoV P ’’ Takkou - C ’’ StauroV PrwtopapaV.

Siderenia ceirokinhta Elaiopiesthria eican oi:

G. KontoV - C ’’ TashV P ’’ Giwrkh - Ekklhsia - Micahl Pantelh ( to Panteleti ) - FwthV KkoullaV.

Mhcanokinhta Tribeia kai Piesthria eican oi:

FutouraV - FwtioV Fwtiou ( FwthV KkoullaV ) - KleanqhV KrambhV - Sunergatikh Elaioparagwgwn 1937 .

Melissokomia - konta se phgeV:

  a) Me ’’ Tsibertia ’’ - plekontan makroula kalametina kalaqia kai ntunontan exwterika me phlo. Topoqetountan 10-20 to ena epanw kai dipla sto allo kai profulassontan me ena camhlo xipetasto pou ctizotan apo panw touV.Tetoioi ’’ melisswneV ’’ htan ktismenoi:
Ston
’’ Ah Giannh ’’ . Anhke stouV: C ’’ Dhmhtrh Katsouna kai Giwrkh C ’’ Sabba ( Giwrkhn tou Kiliou ).
Ston
’’ Petro ’’ . Idiokthsia P ’’ Paulou Oikonomou.
StouV
’’ GkremmouV tou Klimatou ’’ , IdiokthsieV twn:
C
’’ Mhna Kkantwnh
P
’’ Giwrkh Aletrarh
Kuriakou C
’’ G. Manourh (Fella)
b) NeotereV forhteV kuyeleV:
Ston
’’ Ah Caralampo ’’ - GewrgioV Gewrgiou - KoinotarchV
Sta
’’ Trikateratsia ’’   - GewrgioV P ’’ Paulou Oikonomou.
StiV
’’ CelwneV ’’             - PetroV S. C ’’ Gewrgiou - daskaloV
Sto
’’ Kalami ’’               - StaurhV G. C ’’ Staurh kai StaurhV Aresth.
Ston
’’ Katsoura ’’         - P ’’ CaralampoV P ’’ Paulou Oikonomou
Sth
’’ Stazousa ’’           - DhmhtrhV Daskaloudiou
Sta 
’’ Ofinia ’’               - Tou Meleth apo Kalograia

Updating the information

The information above was taken from the book “a village where beauty, history & legend meet” 1984 ( ekei pou smigoun qruloi kai Istoria) by the teacher Mr Pantelis Pantelides. The above information needs to be updated so if you have any information to add to the above please get in touch with Mr Panteli Phivou Pantelides ( the grandson of the teacher Panteli Pantelide, the author of the book: ekei pou smigoun qruloi kai Istoria”
Please click on e-mail to send your information. Thank you.