ΑΡΔΑΝΑ

2003

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

ΣΤΗ

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ

ΓΗ ΜΑΣ

 

 Περιεχόμενα

1.   Οίκαδε                         16. Οικίες (5)

2.   Κοιμητήριο                  17. Μυλοπέτρι (1)

3.   Είσοδος                        18. Μυλοπέτρι (2)

4.   Αγιος Γεώργιος (1)      19. Αγιος Δημήτριος

5.   Αγιος Γεώργιος (2)      20. Δάσος Καντάρας

6.   Καφενεία                      21. Γαιοκτησίες (1)

7.   Σχολείο                         22. Γαιοκτησίες (2)

8.   Γήπεδο                          23. Βιβλίο Επισκεπτών

9.   Δυτική Πλευρά

10. Πανωραμική Αποψη

11. Ανατολική Πλευρά

12. Οικίες (1)

13. Οικίες (2)

14. Οικίες (3)

15. Οικίες (4)

   
 

ΚΑνετε κλΙκ στις φωτογραφΙες για να εμφανιστΟΥν σε νΕα σελΙδα. Για καλΥτερη παρουσΙαση συστΗνεται Οπως πατΗσετε το πλΗκτρο F11. 

 
         
   

Φωτογράφιση και σχεδιασμός ιστοσελίδας - Χ. Χαραλάμπους mailto:charasot@logos.cy.net

   
   

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΡΔΑΝΑ