Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Cyprus Research Centre

Up
Πρώτη Σειρά Εκδόσεων
Δεύτερη Σειρά Εκδόσεων
Τρίτη Σειρά Εκδόσεων
Επετηρίς
Επετηρίς
Τέταρτη Σειρά Εκδόσεων
Πέμπτη Σειρά Εκδόσεων
Προγράμματα
Kανονισμοί
Εκδόσεις 1998
Εκδόσεις 1999
Κατάλογος Εκδόσεων

Πρώτη Σειρά Εκδόσεων

ΠΗΓΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
TEXTS AND STUDIES OF THE HISTORY OF CYPRUS

Τίτλος - Title Στοιχεία - Details

Τιμή - Price

1. Th. Papadopoullos, Social and Historical Data on Population (1570-1881), Nicosia 1965. 19x28, pp. 248 + plates III C£8
2 .I. Π. Τσικνοπούλλου, Κυπριακά Τυπικά [Cypriot monastic rules], Λευκωσία 1969 (βλ. φωτ. επανέκδοση, αρ. 37) 19 x 28, σελ. x + 64 + 143 + πίν. iv ***
3. Ι. Κ. Χασιώτη, Ισπανικά ΄Εγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας (ΙΣτ΄ - ΙΖ΄ αι.) [Spanish documents on the history of Cyprus], Λευκωσία 1972. 19x28, σελ. xviii + 145 C£8
4. Zαχ. Ν. Τσιρπανλή, Ανέκδοτα ΄Εγγραφα εκ των Αρχείων του Βατικανού (1625-1667) [Unpublished documents on Cyprus from the Vatican archives], Λευκωσία 1973. 19 x 28, σελ. xx + 288 + πίν. VI C£10
5. Π. Χιδίρογλου, Οθωμανικά ΄Εγγραφα της εν Κύπρω Μονής Κύκκου [Ottoman documents of Kykko Monastery], Λευκωσία 1973. 19 x 28, σελ. viii + 176 + πίν. ΧΧΧΙV C£9
6. G. S. Georghallides, A Political and Administrative History of Cyprus 1918-1926, with a Survey of the Foundations of British Rule, Nicosia 1979. 19 x 28, pp. viii + 471 ***
7. Aικ. Αριστείδου, Ανέκδοτα ΄Εγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας από το Αρχείο της Ραγούζας (ΙΣΤ΄ αι.) [Unpublished documents on the history of Cyprus from the Ragusa archives], Λευκωσία 1980. 19 x 28, σελ. v + 215 + πίν. ΧVIII C£9
8. Θ. Παπαδοπούλλου, Προξενικά ΄Εγγραφα του ΙΘ΄ Αιώνος [Consular reports of the 19th century], Λευκωσία 1980. 19 x 28, σελ. lxxx + 551 C£15
9. Kρ. Γ. Τορναρίτου, Το Πολιτειακόν Δίκαιον της Κυπριακής Δημοκρατίας [Τhe legal system of the Republic of Cyprus], Λευκωσία 1982. 19 x 28, σελ. xix + 223 C£8
10. J. Richard (avec la collaboration de Th. Papadopoullos), Le Livre des Remembrances de la Secrète du Royaume de Chypre (1468-1469), Nicosie 1983. 19 x 28, pp. xxxv + 263 C£10
11. C. N. Constantinides, Higher Education in Byzantium in the thirteenth and early fourteenth centuries (1204 - ca. 1310), Nicosia. 1982. 19 x 28, pp. xxiii + 222 C£8
12. I. Π. Θεοχαρίδη, Κατάλογος Οθωμανικών Εγγράφων της Κύπρου από τα Αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σόφιας (1571-1878) [Οttoman documents on the history of Cyprus from the National Library of Sofia], Λευκωσία 1984. 19 x 28, σελ. 355 + πίν. Χ C£5
13. G. S. Georghallides, Cyprus and the Governorship of Sir Ronald Storrs: the Causes of the 1931 Crisis, Nicosia 1985. 19 x 28, pp. x + 746 + 1 map C£20
14. C. P. Kyrris, The Kanakaria Documents 1666 - 1850: Sale and Donation Deeds, edited with introduction and commentary, Nicosia 1987. 19 x 28, pp. xxxix + 272 +4 C£10
15. G. Grivaud, Excerpta Cypria Nova, vol. I, Nicosie 1990. 19 x 28, pp. 212 C£8
16. Αικ. X. Αριστείδου, Ανέκδοτα ΄Εγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας από το Αρχείο της Βενετίας [Unpublished documents on the history of Cyprus from the Venetian archives], τόμ. Ι (1474-1508), Λευκωσία 1990. 19 x 28, σελ. xxii + 444 + πίν. ΧΧΙΙ C£23
17. Α. Pouradier Duteil - Loizidou, Consulat de France à Larnaca - Documents inédits pour servir à l’ histoire de Chypre, tome I (1660-1696), Nicosie 1991. 19 x 28, pp. 313 + tableaux VII C£9,50
18. C. N. Constantinides and R. Browning, Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the year 1570 [Dumbarton Oaks Studies XXX - Cyprus Research Centre], Nicosia 1993. 22 x 31, pp. xxxvi + 449 + plates CCXXXX C£60
19. Αικ. X. Αριστείδου, Ανέκδοτα ΄Εγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας [Unpublished documents on the history of Cyprus from the Venetian archives], τόμ. ΙΙ (1509-1517), Λευκωσία 1994.

19 x 28, σελ. xii + 440 + πίν. ΧΧΙΙ

 

C£25
20. A. Pouradier Duteil - Loizidou, Consulat de France à Larnaca - Documents inédits pour servir à l’ histoire de Chypre, tome II (1696-1699), Nicosie 1995. 19 x 28, pp. 372 + tableaux X + 1 carte de Chypre C£14
21. D. M. Metcalf - A. Pitsillides, The Silver Coinage of Cyprus, 1285-1382, Nicosia 1996. 19 x 28, pp. XV + 120 + 48 plates C£19
22. G. Grivaud - N. Patapiou, La guerra di Cipro, Nicosia 1996. 19 x 28, pp. 352 C£13
23. B. Nεράντζη-Βαρμάζη, Σύνταγμα Βυζαντινών Πηγών Κυπριακής Ιστορίας, 4ος-15ος αιώνας [Compilation of Byzantine Sources Concerning Cyprus from the 4th to 15th century], Λευκωσία 1996. 19 x 28, σελ. 262 + 1 χάρτης C£10
24. R. Katsiaounis, Labour, Society and Politics in Cyprus during the Second Half of the Nineteenth Century, Nicosia 1996. 19 x 28, pp. 274 C£14
25. N. Coureas - Chr. Schabel (ed.), The Cartulary of the Cathedral of the Holy Wisdom of Nicosia, Nicosia 1997. 17.5 x 24, pp. 348 C£8
26. Π. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και οι βαλκανικοί πόλεμοι. Συμβολή στην Ιστορία του κυπριακού εθελοντισμού [Cyprus and the Balkan Wars. Contribution to the History of the Cypriot Volunteers], Λευκωσία 1997. 17.5 x 24, σελ. 456 C£11
27. Τζωρτζής (Μ)πουστρούς (Γεώργιος Βο(σ)τρ(υ)ηνός ή Βουστρώνιος). Διήγησις Κρονίκας Κύπρου. Κριτική έκδοση, Εισαγωγή, σχόλια, γλωσσάρι, πίνακες και επίμετρο Γιώργος Κεχαγιόγλου [The Chronicle of George Boustronios. A critical edition, by George Kehagioglou], Λευκωσία, 1997. 19 x 28, σελ. 1* - 284* και 1 - 584 C£30
28. Ρ. Κατσιαούνης, Η Διασκεπτική 1946-1948. Με ανασκόπηση της περιόδου 1878-1945 [The Consultative Assembly 1946-1948. With a survey of the period 1878-1945], Λευκωσία 2000. 17 x 24, σελ. 580 C£12
29. D. M. Metcalf - A. Pitsillides, The White Bezants and Deniers of Cyprus 1192-1285, Nicosia 1998. 19 x 28, pp. 266 C£17
30. Aικ. Χ. Αριστείδου, Ανέκδοτα ΄Εγγραφα της Κυπριακής Ιστορίας από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας [Unpublished documents on the history of Cyprus from the Venetian archives], τόμ. ΙΙΙ (1518-1529), Λευκωσία 1999. 19 x 28, σελ. 331 + πίν. IV + 3 φωτ. C£16
31. A. Pouradier Duteil - Loizidou, Consulat de France à Larnaca - Documents inédits pour servir à l’ histoire de Chypre, tome III (1700-1702), Nicosie 1999. 19 x 28, pp. 449 + tableaux IV C£16
32. Π. Παπαπολυβίου (εισ. - επιμ.), Υπόδουλοι Ελευθερωταί αδελφών αλυτρώτων: Επιστολές, πολεμικά ημερολόγια και ανταποκρίσεις Κυπρίων εθελοντών από την ΄Ηπειρο και τη Μακεδονία του 1912-1913. [Εnslaved liberators of unredeemed brothers: Letters, war diaries and reports by Cypriot volunteers from Epirus and Macedonia 1912-1913], Λευκωσία 1999. 17.5 x 24, σελ. 480 C£15
33, Ν. Παταπίου, Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο 1800-1807 και ο Πρόξενος Παναγής Αγγελάτος [Τhe Consulate of the Ionian Republic in Cyprus 1800-1807 and the Consul Panagis Angelatos], Λευκωσία 2000. 19 x 28, σελ. 410 C£15,50
34. Ι. Κ. Χασιώτης, Πηγές της Κυπριακής Ιστορίας από το Ισπανικό Αρχείο Simancas. Aπό τη Μικροϊστορία της Κυπριακής Διασποράς κατά τον ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ Αιώνα [Sources on the History of Cyprus from the Spanish archive of Simancas. From the microhistory of the Cypriot diaspora during the 16th and 17th centuries], Λευκωσία 2000. 19 x 28, σελ. 224 C£8,50
35. D. M. Metcalf - A. Pitsillides, The Gros, Sixains and Cartzias of Cyprus 1382-1489, Nicosia 2000. 19 x 28, pp. 330 C£20,00
36. C. Otten-Froux, Une enquête à Chypre au XVe siècle, Le sindicamentum de Napoleone Lomellini, Capitaine Génois de Famagusta (1495), Nicosia 2000. 19 x 28, pp. 310 C£12,00
37. I. Π. Τσικνοπούλλου, Κυπριακά Τυπικά [Cypriot monastic rules], Λευκωσία 2001, φωτ. επανέκδοση. 19 x 28, σελ. x + 64 + 143 + πίν. IV C£6,50
38. Τ. Μansouri, Chypre dans les sources médiévales, Nicosie 2001.    
39. Chr. Schabel, The Synodicum Nicosiense and Other Documents of the Latin Church of Cyprus, 1196-1372, Nicosia 2001.    
40.Π. Παπαπολυβίου, Η Κύπρος και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 [Cyprus and the Greco-Turkish War of 1897], Λευκωσία 2001.    
 
Up ] Next ]